Khóa luận Khả năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG 1:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ 20 6

1. Tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo thời kỳ từ 1975 đến 1988 6

1.1. Việt Nam, một quốc gia với nền nông nghiệp lạc hậu 6

1.2. Những sự thay đổi mang tính quyết định về đường lối sản xuất nông nghiệp của Đảng và Nhà nước 8

2.Tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo thời kỳ từ 1989 đến 2000 11

2.1. Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam 11

2.2. Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 22

CHƯƠNG 2:

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 21. 33

1. Khả năng sản xuất gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21 33

1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất gạo của Việt Nam 33

1.2. Định hướng của nhà nước đối với hoạt động sản xuất lúa gạo 41

1.3. Khả năng, mục tiêu sản xuất lúa gạo của Việt Nam 43

2. Khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21 45

2.1. Nhu cầu của thị trường gạo thế giới trong thiên niên kỷ mới 45

2.2. Khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam 51

CHƯƠNG 3:

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 21. 55

1. Kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu gạo của một số quốc gia trên thế giới 55

1.1. Kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Thái Lan 56

1.2. Kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Mỹ 59

1.3. Kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Ấn Độ 61

1.4. Kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Trung Quốc 62

1.5. Kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Pakistan 62

2. Định hướng phát triển hoạt động sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Đảng và Nhà nước 65

3. Giải pháp nhằm thực hiện chiến lược sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21 68

3.1. Đối với Nhà nước 68

(Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách)

3.2. Đối với ngành Nông nghiệp 74

(Nhóm giải pháp mang tính kỹ thuật)

3.3. Đối với các Doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo 80

(Các giải pháp về nghiên cứu thị trường và Marketing)

KẾT LUẬN 82

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY