Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên

MỤC LỤC Danh mục bảng Danh mục biểu đồDanh mục sơ đồDanh mục từviết tắt Chương 1: MỞ ĐẦU Trang1.1 Cơsởhình thành đềtài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu . 2 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu . 2 1.3.1.1 Phạm vi vềnội dung . 2 1.3.1.2 Phạm vi vềkhông gian . 2 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.3.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 2 1.3.2.2 Phương pháp xửlý sốliệu . 2 1.4 Ý nghĩa. 2 Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quảhoạt động kinh doanh . 3 2.1.1 Khái niệm . 3 2.1.2 Ý nghĩa . 3 2.2 Nội dung của kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3 2.2.1 Kếtoán doanh thu và các khoản giảm trừdoanh thu . 3 2.2.1.1 Kếtoán doanh thu cung ứng dịch vụ. 3 2.2.1.2 Kếtoán doanh thu nội bộ. 5 2.2.1.3 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu . 5 2.2.2 Kếtoán giá vốn hàng bán . 6 2.2.2.1 Khái niệm. 6 2.2.2.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 6 2.2.3 Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 7 2.2.3.1 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 7 2.2.3.2 Kếtoán chi phí tài chính . 8 2.2.4 Kếtoán chi phí bán hàng . 8 2.2.4.1 Khái niệm. 8 2.2.4.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 8 2.2.5 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 9 2.2.5.1 Khái niệm. 9 2.2.5.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 9 2.2.6 Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác . 10 2.2.6.1 Kếtoán thu nhập khác . 10 2.2.6.2 Kếtoán chi phí khác . 11 2.2.7 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 11 2.2.7.1 Khái niệm. 11 2.2.7.2 Tài khoản sửdụng. 11 2.2.8 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 12 2.2.8.1 Khái niệm. 12 2.2.8.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 12 2.3 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa kếtoán phân tích kết quảkinh doanh . 14 2.3.1 Khái niệm . 14 2.3.2 Vai trò của phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 14 2.3.3 Ý nghĩa của việc phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 15 2.4 Các phương pháp phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 15 2.4.1 Kỹthuật phân tích ngang. 15 2.4.2 Kỹthuật phân tích dọc. 15 2.4.3 Kỹthuật phân tích qua hệsố. 15 2.4.4 Phương pháp so sánh . 15 2.4.5 Phương pháp thay thếliên hoàn . 16 2.4.6 Phương pháp sốchênh lệch . 16 2.4.7 Phương pháp liên hệcân đối . 16 2.4.8 Phương pháp phân tích chi tiết . 16 2.5 Phân tích khảnăng thanh toán . 17 2.5.1 Chỉsốthanh toán hiện hành . 17 2.5.2 Chỉsốthanh toán nhanh . 17 2.6 Phân tích các chỉsốhoạt động . 17 2.6.1 Sốvòng quay các khoản phải thu . 17 2.6.2 Sốvòng quay hàng tồn kho . 17 2.6.3 Hiệu suất sửdụng tài sản cố định. 18 2.6.4 Hiệu suất sửdụng toàn bộtài sản. 18 2.7 Phân tích các tỷsốnợ. 18 2.7.1 Tỷsốnợtrên tài sản . 18 2.7.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu . 18 2.8 Phân tích các chỉsốphản ánh kết quảhoạt động kinh doanh . 18 2.8.1 Phân tích nhóm chỉtiêu phản ánh mức độsửdụng chi phí . 18 2.8.2 Phân tích khảnăng sinh lợi. 19 Chương 3: GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÔNG TY CỔPHẦN DU LỊCH AN GIANG – KHÁCH SẠN LONG XUYÊN3.1 Lịch sửhình thành . 20 3.1.1 Công ty cổphần du lịch An Giang . 20 3.1.2 Khách sạn Long xuyên . 21 3.1.2.1 Cơcấu tổchức . 22 3.1.2.2 Chức năng của khách sạn Long Xuyên . 23 3.1.2.3 Nhiệm vụcủa khách sạn Long Xuyên . 23 3.2 Tổchức bộmáy kếtoán . 24 3.2.1 Sơ đồbộmáy kếtoán ởkhách sạn Long Xuyên . 24 3.2.2 Nhiệm vụvà chức năng . 24 3.3 Hình thức kếtoán . 25 3.4 Chế độkếtoán đang áp dụng tại khách sạn . 26 3.5 Khái quát kết quảkinh doanh KS long Xuyên giai đoạn 2007 – 2009 . 27 3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động khách sạn Long Xuyên 28 3.6.1 Thuận lợi . 28 3.6.2 Khó khăn . 28 3.6.3 Phương hướng . 29 Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN LONG XUYÊN 4.1 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 30 4.1.1 Kếtoán doanh thu cung ứng dịch vụ. 30 4.1.2 Kếtoán giá vốn hàng bán . 32 4.1.3 Kếtoán chi phí tài chính. 34 4.1.4 Kếtoán chi phí bán hàng . 35 4.1.5 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 37 4.1.6 Kếtoán thu nhập khác . 39 4.1.7 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 40 4.2 Kếtoán phân tích kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 42 4.2.1 Phân tích doanh thu theo cơcấu các loại hình doanh thu. 42 4.2.2 Phân tích tổng thu nhập theo tốc độtăng trưởng. 43 4.2.3 Phân tích nhóm chỉtiêu phản ánh mức độsửdụng chi phí . 44 4.2.3.1 Tình hình biến động giá vốn hàng bán . 44 4.2.3.2 Tình hình biến động chi phí bán hàng . 46 4.2.3.3 Tình hình biến động chi phí quản lý doanh nghiệp . 47 4.2.4 Phân tích mối quan hệtổng thu nhập, tổng chi phí và tổng lợi nhuận . 49 4.2.5 Phân tích khảnăng thanh toán . 50 4.2.5.1 Chỉsốthanh toán hiện hành . 50 4.2.5.2 Chỉsốthanh toán nhanh . 51 4.2.6 Phân tích các chỉsốhoạt động. 51 4.2.6.1 Vòng quay các khoản phải thu . 51 4.2.6.2 Vòng quay hàng tồn kho. 52 4.2.6.3 Hiệu suất sửdụng tài sản cố định . 53 4.2.6.4 Hiệu suất sửdụng toàn bộtài sản . 54 4.2.7 Phân tích tỷsốnợ. 54 4.2.7.1 Tỷsốnợtrên tổng tài sản . 54 4.2.7.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu . 55 4.2.8 Phân tích chỉsốlợi nhuận hoạt động. 55 4.2.9 Phân tích khảnăng sinh lợi. 56 4.2.9.1 Tỷsuất sinh lợi trên doanh thu . 57 4.2.9.2 Tỷsuất sinh lợi trên tổng tài sản . 58 4.2.9.3 Tỷsuất sinh lợi trên vốn chủsỡhữu. 59 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét . 61 5.1.1 Tình hình hoạt động . 61 5.1.2 Công tác kếtoán . 62 5.2 Giải pháp . 62 5.2.1 Công tác kếtoán . 62 5.2.2 Giải pháp nâng cao kết quảhoạt động kinh doanh . 63 5.3 Kiến nghị. 66 Kết luận - Tài liệu tham khảo – Phụlục

MỤC LỤC

Danh mục bảng

Danh mục biểu đồ

Danh mục sơ đồ

Danh mục từviết tắt

Chương 1: MỞ ĐẦU Trang

1.1 Cơsởhình thành đềtài. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu . 2

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu . 2

1.3.1.1 Phạm vi vềnội dung . 2

1.3.1.2 Phạm vi vềkhông gian . 2

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu . 2

1.3.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 2

1.3.2.2 Phương pháp xửlý sốliệu . 2

1.4 Ý nghĩa. 2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH

KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quảhoạt động kinh doanh . 3

2.1.1 Khái niệm . 3

2.1.2 Ý nghĩa . 3

2.2 Nội dung của kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3

2.2.1 Kếtoán doanh thu và các khoản giảm trừdoanh thu . 3

2.2.1.1 Kếtoán doanh thu cung ứng dịch vụ. 3

2.2.1.2 Kếtoán doanh thu nội bộ. 5

2.2.1.3 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu . 5

2.2.2 Kếtoán giá vốn hàng bán . 6

2.2.2.1 Khái niệm. 6

2.2.2.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 6

2.2.3 Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 7

2.2.3.1 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 7

2.2.3.2 Kếtoán chi phí tài chính . 8

2.2.4 Kếtoán chi phí bán hàng . 8

2.2.4.1 Khái niệm. 8

2.2.4.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 8

2.2.5 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 9

2.2.5.1 Khái niệm. 9

2.2.5.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 9

2.2.6 Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác . 10

2.2.6.1 Kếtoán thu nhập khác . 10

2.2.6.2 Kếtoán chi phí khác . 11

2.2.7 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 11

2.2.7.1 Khái niệm. 11

2.2.7.2 Tài khoản sửdụng. 11

2.2.8 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 12

2.2.8.1 Khái niệm. 12

2.2.8.2 Tài khoản sửdụng và sơ đồhạch toán. 12

2.3 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa kếtoán phân tích kết quảkinh doanh . 14

2.3.1 Khái niệm . 14

2.3.2 Vai trò của phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 14

2.3.3 Ý nghĩa của việc phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 15

2.4 Các phương pháp phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 15

2.4.1 Kỹthuật phân tích ngang. 15

2.4.2 Kỹthuật phân tích dọc. 15

2.4.3 Kỹthuật phân tích qua hệsố. 15

2.4.4 Phương pháp so sánh . 15

2.4.5 Phương pháp thay thếliên hoàn . 16

2.4.6 Phương pháp sốchênh lệch . 16

2.4.7 Phương pháp liên hệcân đối . 16

2.4.8 Phương pháp phân tích chi tiết . 16

2.5 Phân tích khảnăng thanh toán . 17

2.5.1 Chỉsốthanh toán hiện hành . 17

2.5.2 Chỉsốthanh toán nhanh . 17

2.6 Phân tích các chỉsốhoạt động . 17

2.6.1 Sốvòng quay các khoản phải thu . 17

2.6.2 Sốvòng quay hàng tồn kho . 17

2.6.3 Hiệu suất sửdụng tài sản cố định. 18

2.6.4 Hiệu suất sửdụng toàn bộtài sản. 18

2.7 Phân tích các tỷsốnợ. 18

2.7.1 Tỷsốnợtrên tài sản . 18

2.7.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu . 18

2.8 Phân tích các chỉsốphản ánh kết quảhoạt động kinh doanh . 18

2.8.1 Phân tích nhóm chỉtiêu phản ánh mức độsửdụng chi phí . 18

2.8.2 Phân tích khảnăng sinh lợi. 19

Chương 3: GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÔNG TY CỔPHẦN DU LỊCH AN

GIANG – KHÁCH SẠN LONG XUYÊN

3.1 Lịch sửhình thành . 20

3.1.1 Công ty cổphần du lịch An Giang . 20

3.1.2 Khách sạn Long xuyên . 21

3.1.2.1 Cơcấu tổchức . 22

3.1.2.2 Chức năng của khách sạn Long Xuyên . 23

3.1.2.3 Nhiệm vụcủa khách sạn Long Xuyên . 23

3.2 Tổchức bộmáy kếtoán . 24

3.2.1 Sơ đồbộmáy kếtoán ởkhách sạn Long Xuyên . 24

3.2.2 Nhiệm vụvà chức năng . 24

3.3 Hình thức kếtoán . 25

3.4 Chế độkếtoán đang áp dụng tại khách sạn . 26

3.5 Khái quát kết quảkinh doanh KS long Xuyên giai đoạn 2007 – 2009 . 27

3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động khách sạn Long Xuyên 28

3.6.1 Thuận lợi . 28

3.6.2 Khó khăn . 28

3.6.3 Phương hướng . 29

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH

TẠI KHÁCH SẠN LONG XUYÊN

4.1 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 30

4.1.1 Kếtoán doanh thu cung ứng dịch vụ. 30

4.1.2 Kếtoán giá vốn hàng bán . 32

4.1.3 Kếtoán chi phí tài chính. 34

4.1.4 Kếtoán chi phí bán hàng . 35

4.1.5 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 37

4.1.6 Kếtoán thu nhập khác . 39

4.1.7 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 40

4.2 Kếtoán phân tích kết quảkinh doanh tại khách sạn Long Xuyên . 42

4.2.1 Phân tích doanh thu theo cơcấu các loại hình doanh thu. 42

4.2.2 Phân tích tổng thu nhập theo tốc độtăng trưởng. 43

4.2.3 Phân tích nhóm chỉtiêu phản ánh mức độsửdụng chi phí . 44

4.2.3.1 Tình hình biến động giá vốn hàng bán . 44

4.2.3.2 Tình hình biến động chi phí bán hàng . 46

4.2.3.3 Tình hình biến động chi phí quản lý doanh nghiệp . 47

4.2.4 Phân tích mối quan hệtổng thu nhập, tổng chi phí và tổng lợi nhuận . 49

4.2.5 Phân tích khảnăng thanh toán . 50

4.2.5.1 Chỉsốthanh toán hiện hành . 50

4.2.5.2 Chỉsốthanh toán nhanh . 51

4.2.6 Phân tích các chỉsốhoạt động. 51

4.2.6.1 Vòng quay các khoản phải thu . 51

4.2.6.2 Vòng quay hàng tồn kho. 52

4.2.6.3 Hiệu suất sửdụng tài sản cố định . 53

4.2.6.4 Hiệu suất sửdụng toàn bộtài sản . 54

4.2.7 Phân tích tỷsốnợ. 54

4.2.7.1 Tỷsốnợtrên tổng tài sản . 54

4.2.7.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu . 55

4.2.8 Phân tích chỉsốlợi nhuận hoạt động. 55

4.2.9 Phân tích khảnăng sinh lợi. 56

4.2.9.1 Tỷsuất sinh lợi trên doanh thu . 57

4.2.9.2 Tỷsuất sinh lợi trên tổng tài sản . 58

4.2.9.3 Tỷsuất sinh lợi trên vốn chủsỡhữu. 59

Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

5.1 Nhận xét . 61

5.1.1 Tình hình hoạt động . 61

5.1.2 Công tác kếtoán . 62

5.2 Giải pháp . 62

5.2.1 Công tác kếtoán . 62

5.2.2 Giải pháp nâng cao kết quảhoạt động kinh doanh . 63

5.3 Kiến nghị. 66

Kết luận - Tài liệu tham khảo – Phụlục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY