Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá An Giang

MỤC LỤC TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC TỪVIẾT TẮT Trang Chương 1: MỞ ĐẦU.11.1. Lý do chọn đềtài .1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3. Nội dung nghiên cứu .2 1.4. Phương pháp nghiên cứu .2 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT.42.1. Khái niệm kết quảkinh doanh.4 2.2. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .4 2.2.1. Kếtoán xác định kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh .4 2.2.1.1. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4 2.2.1.2. Kếtoán khoản giảm trừdoanh thu.5 2.2.1.3. Kếtoán giá vốn hàng bán.8 2.2.1.4. Kếtoán chi phí bán hàng .9 2.2.1.5. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp .10 2.2.2. Kếtoán xác định kết quảhoạt động tài chính.12 2.2.2.1. Khái niệm.12 2.2.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính .12 2.2.2.3. Tài khoản sửdụng.12 2.2.2.4. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.3. Kếtoán xác định kết quảhoạt động khác .14 2.2.3.1. Khái niệm.14 2.2.3.2. Tài khoản sửdụng.14 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.4. Kếtoán xác định chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp hiện hành .15 2.2.4.1. Tài khoản sửdụng.15 2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán.16 2.2.5. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .16 2.3. Phân tích kết quảkinh doanh .18 2.3.1. Mục đích phân tích kết quảkinh doanh.18 2.3.2. Nội dung phân tích .18 2.3.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.18 2.3.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.18 2.3.2.3. Phân tích nhóm chỉtiêu khảnăng sinh lời .20 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.213.1 Lịch sửhình thành .21 3.2. Tổng quan vềcông ty .21 3.3. Cơcấu tổchức bộmáy của công ty .22 3.3.1. Sơ đồtổchức .22 3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộphận.22 3.3.3. Tổchức công tác kếtoán tại công ty .24 3.3.3.1. Tổchức bộmáy kếtoán.24 3.3.3.2. Chức năng nhiệm vụcủa từng kếtoán viên.24 3.3.3.3. Chế độvà hình thức kếtoán áp dụng tại công ty.25 3.4. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty .26 3.4.1. Thuận lợi.26 3.4.2. Khó khăn.27 3.4.3. Định hướng phát triển của công ty .27 Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.284.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .28 4.1.1. Kếtoán xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.28 4.1.1.1. Hình thức bán hàng và thanh toán của công ty .28 4.1.1.2. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.29 4.1.2. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu .32 4.1.3. Kếtoán xác định doanh thu thuần .33 4.1.4. Kếtoán chi phí.35 4.1.4.1. Kếtoán giá vốn hàng bán.35 4.1.4.2. Kếtoán chi phí bán hàng .38 4.1.4.3. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp .39 4.1.5. Kếtoán xác định kết quảhoạt động tài chính.41 4.1.5.1. Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính .41 4.1.5.2. Kếtoán chi phí hoạt động tài chính .42 4.1.6. Kếtoán xác định kết quảhoạt động khác .43 4.1.6.1. Kếtoán xác định thu nhập khác .43 4.1.6.2. Kếtoán chi phí khác .43 4.1.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .44 4.2. Phân tích kết quảkinh doanh .47 4.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian .48 4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.1. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận trước thuế.60 4.2.2.3. Phân tích tác động của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận trước thuế. .60 4.2.3. Phân tích nhóm chỉtiêu khảnăng sinh lời.61 4.2.3.1. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) .61 4.2.3.2. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) .62 4.2.3.3. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủsởhữu (ROE) .62 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.645.1. Nhận xét .64 5.1.1. Nhận xét vềcơcấu tổchức quản lý và điều hành .64 5.1.2. Nhận xét vềtổchức công tác kếtoán .64 5.1.3. Nhận xét vềcông tác hạch toán và áp dụng các chế độkếtoán .65 5.1.4. Nhận xét vềhoạt động sản xuất kinh doanh .65 5.1.4.1. Nhận xét vềdoanh thu .65 5.1.4.2. Nhận xét vềchi phí .65 5.1.4.3. Nhận xét vềlợi nhuận .66 5.1.4.4. Nhận xét vềkhảnăng sinh lời.66 5.2. Giải pháp .67 5.2.1. Giải pháp vềcông tác hạch toán và áp dụng các chế độkếtoán.67 5.2.2. Các giải pháp tăng hiệu quảhoạt động kinh doanh .67 5.2.2.1. Giải pháp tăng doanh thu .67 5.2.2.2. Giải pháp giảm chi phí .68 5.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quảlàm việc của cán bộcông nhân viên. .68 5.3. Kiến nghị.68 5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước .68 5.3.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam .69 5.3.3. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang . .69 Chương 6: KẾT LUẬN.71TÀI LIỆU THAM KHẢO.72 PHỤLỤC

MỤC LỤC

TÓM TẮT

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC TỪVIẾT TẮT

Trang

Chương 1: MỞ ĐẦU.1

1.1. Lý do chọn đềtài .1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1

1.3. Nội dung nghiên cứu .2

1.4. Phương pháp nghiên cứu .2

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT.4

2.1. Khái niệm kết quảkinh doanh.4

2.2. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .4

2.2.1. Kếtoán xác định kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh .4

2.2.1.1. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4

2.2.1.2. Kếtoán khoản giảm trừdoanh thu.5

2.2.1.3. Kếtoán giá vốn hàng bán.8

2.2.1.4. Kếtoán chi phí bán hàng .9

2.2.1.5. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp .10

2.2.2. Kếtoán xác định kết quảhoạt động tài chính.12

2.2.2.1. Khái niệm.12

2.2.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính .12

2.2.2.3. Tài khoản sửdụng.12

2.2.2.4. Nguyên tắc hạch toán.14

2.2.3. Kếtoán xác định kết quảhoạt động khác .14

2.2.3.1. Khái niệm.14

2.2.3.2. Tài khoản sửdụng.14

2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán.14

2.2.4. Kếtoán xác định chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp hiện hành .15

2.2.4.1. Tài khoản sửdụng.15

2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán.16

2.2.5. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .16

2.3. Phân tích kết quảkinh doanh .18

2.3.1. Mục đích phân tích kết quảkinh doanh.18

2.3.2. Nội dung phân tích .18

2.3.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.18

2.3.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.18

2.3.2.3. Phân tích nhóm chỉtiêu khảnăng sinh lời .20

Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THUỐC LÁ AN GIANG.21

3.1 Lịch sửhình thành .21

3.2. Tổng quan vềcông ty .21

3.3. Cơcấu tổchức bộmáy của công ty .22

3.3.1. Sơ đồtổchức .22

3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộphận.22

3.3.3. Tổchức công tác kếtoán tại công ty .24

3.3.3.1. Tổchức bộmáy kếtoán.24

3.3.3.2. Chức năng nhiệm vụcủa từng kếtoán viên.24

3.3.3.3. Chế độvà hình thức kếtoán áp dụng tại công ty.25

3.4. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty .26

3.4.1. Thuận lợi.26

3.4.2. Khó khăn.27

3.4.3. Định hướng phát triển của công ty .27

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THUỐC LÁ AN GIANG.28

4.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .28

4.1.1. Kếtoán xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.28

4.1.1.1. Hình thức bán hàng và thanh toán của công ty .28

4.1.1.2. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.29

4.1.2. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu .32

4.1.3. Kếtoán xác định doanh thu thuần .33

4.1.4. Kếtoán chi phí.35

4.1.4.1. Kếtoán giá vốn hàng bán.35

4.1.4.2. Kếtoán chi phí bán hàng .38

4.1.4.3. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp .39

4.1.5. Kếtoán xác định kết quảhoạt động tài chính.41

4.1.5.1. Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính .41

4.1.5.2. Kếtoán chi phí hoạt động tài chính .42

4.1.6. Kếtoán xác định kết quảhoạt động khác .43

4.1.6.1. Kếtoán xác định thu nhập khác .43

4.1.6.2. Kếtoán chi phí khác .43

4.1.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh .44

4.2. Phân tích kết quảkinh doanh .47

4.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian .48

4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.49

4.2.2.1. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến

tổng lợi nhuận trước thuế.49

4.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận trước

thuế.60

4.2.2.3. Phân tích tác động của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận trước thuế.

.60

4.2.3. Phân tích nhóm chỉtiêu khảnăng sinh lời.61

4.2.3.1. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) .61

4.2.3.2. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) .62

4.2.3.3. Phân tích tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủsởhữu (ROE) .62

Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.64

5.1. Nhận xét .64

5.1.1. Nhận xét vềcơcấu tổchức quản lý và điều hành .64

5.1.2. Nhận xét vềtổchức công tác kếtoán .64

5.1.3. Nhận xét vềcông tác hạch toán và áp dụng các chế độkếtoán .65

5.1.4. Nhận xét vềhoạt động sản xuất kinh doanh .65

5.1.4.1. Nhận xét vềdoanh thu .65

5.1.4.2. Nhận xét vềchi phí .65

5.1.4.3. Nhận xét vềlợi nhuận .66

5.1.4.4. Nhận xét vềkhảnăng sinh lời.66

5.2. Giải pháp .67

5.2.1. Giải pháp vềcông tác hạch toán và áp dụng các chế độkếtoán.67

5.2.2. Các giải pháp tăng hiệu quảhoạt động kinh doanh .67

5.2.2.1. Giải pháp tăng doanh thu .67

5.2.2.2. Giải pháp giảm chi phí .68

5.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quảlàm việc của cán bộcông nhân viên.

.68

5.3. Kiến nghị.68

5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước .68

5.3.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam .69

5.3.3. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang .

.69

Chương 6: KẾT LUẬN.71

TÀI LIỆU THAM KHẢO.72

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY