Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đức Lợi

MỤC LỤC Trang Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U1.1. Cơsởhình thành đềtài:. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: . 1 1.3. Nội dung nghiên cứu:. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu: . 2 1.5. Phạm vi nghiên cứu:. 2 Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH. 3 2.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 3 2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa kết quảkinh doanh:. 3 2.1.1.1. Khái niệm:. 3 2.1.1.2. Ý nghĩa:. 3 2.1.2. Nhiệm vụcủa kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 4 2.1.3. Nội dung kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 4 2.1.3.1. Kếtoán doanh thu bán hàng:. 4 2.1.3.2. Kếtoán giá vốn hàng bán:. 5 2.1.3.3. Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: . 5 2.1.3.4. Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính:. 7 2.1.3.5. Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác:. 8 2.1.3.6. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 9 2.2. Phân tích kết quảkinh doanh:. 10 2.2.1. Ý nghĩa của lợi nhuận: . 10 2.2.2. Mục đích phân tích lợi nhuận:. 11 2.2.3. Tài liệu dùng trong phân tích:. 11 2.2.4. Nội dung phân tích:. 11 2.2.4.1. Phân tích chung vềtình hình lợi nhuận từhoạt động kinh doanh:. 11 2.2.4.2. Phân tích nhóm các nhân tốlượng hóa được ảnh hưởng đến lợi nhuận:11 2.2.4.3. Phân tích nhóm các nhân tốkhông lượng hóa được ảnh hưởng đến lợi nhuận:. 13 2.2.4.4. Phân tích các chỉtiêu sinh lời:. 14 2.2.5. Phương pháp phân tích:. 15 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LỢI. 16 3.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:. 16 3.2. Cơcấu tổchức của công ty:. 16 3.2.1. Bộmáy tổchức nhân sự:. 16 3.2.2. Tổchức công tác kếtoán:. 17 3.3. Những thuận lợi và khó khăn:. 19 3.3.1. Thuận lợi:. 19 3.3.2. Khó khăn: . 19 Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI. 20 4.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 20 4.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty:. 20 4.1.2. Kếtoán doanh thu bán hàng:. 20 4.1.3. Kếtoán giá vốn hàng bán:. 23 4.1.4. Kếtoán chi phí quản lý kinh doanh:. 26 4.1.5. Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính:. 28 4.1.5.1. Doanh thu hoạt động tài chính:. 28 4.1.5.2. Chi phí hoạt động tài chính:. 29 4.1.6. Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác:. 30 4.1.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 31 4.2. Phân tích kết quảkinh doanh:. 33 4.2.1. Phân tích chung vềtình hình lợi nhuận từhoạt động kinh doanh:. 34 4.2.2. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động bán hàng đến tổng lợi nhuận: . 35 4.2.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi gộp:. 36 4.2.2.2. Phân tích sựbiến động của chi phí quản lý kinh doanh:. 43 4.2.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận:. 43 4.2.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận:. 44 4.3. Phân tích nhóm hệsốkhảnăng sinh lời:. 45 4.3.1. Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu:. 45 4.3.2. Tỷsuất lợi nhuận trên tổng tài sản: . 45 4.3.3. Tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủsởhữu:. 46 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP. 48 5.1. Nhận xét:. 48 5.1.1. Công tác quản lý và điều hành:. 48 5.1.2. Công tác kếtoán công ty:. 48 5.1.3. Việc áp dụng chế độkếtoán:. 48 5.1.4. Hoạt động kinh doanh và khảnăng sinh lời:. 49 5.1.4.1. Vềhoạt động kinh doanh:. 49 5.1.4.2. Vềkhảnăng sinh lời:. 49 5.2. Giải pháp:. 50 5.2.1. Giải pháp vềcông tác tổchức kếtoán:. 50 5.2.2. Giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quảkinh doanh:. 50 5.2.2.1. Tăng doanh thu:. 50 5.2.2.2. Giảm chi phí:. 51 5.2.2.3. Trình độcủa nhà quản lý:. 51 Chương 6: KẾT LUẬN. 53

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U

1.1. Cơsởhình thành đềtài:. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu: . 1

1.3. Nội dung nghiên cứu:. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu: . 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu:. 2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT

QUẢKINH DOANH. 3

2.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 3

2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa kết quảkinh doanh:. 3

2.1.1.1. Khái niệm:. 3

2.1.1.2. Ý nghĩa:. 3

2.1.2. Nhiệm vụcủa kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 4

2.1.3. Nội dung kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 4

2.1.3.1. Kếtoán doanh thu bán hàng:. 4

2.1.3.2. Kếtoán giá vốn hàng bán:. 5

2.1.3.3. Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: . 5

2.1.3.4. Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính:. 7

2.1.3.5. Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác:. 8

2.1.3.6. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 9

2.2. Phân tích kết quảkinh doanh:. 10

2.2.1. Ý nghĩa của lợi nhuận: . 10

2.2.2. Mục đích phân tích lợi nhuận:. 11

2.2.3. Tài liệu dùng trong phân tích:. 11

2.2.4. Nội dung phân tích:. 11

2.2.4.1. Phân tích chung vềtình hình lợi nhuận từhoạt động kinh doanh:. 11

2.2.4.2. Phân tích nhóm các nhân tốlượng hóa được ảnh hưởng đến lợi nhuận:11

2.2.4.3. Phân tích nhóm các nhân tốkhông lượng hóa được ảnh hưởng đến lợi

nhuận:. 13

2.2.4.4. Phân tích các chỉtiêu sinh lời:. 14

2.2.5. Phương pháp phân tích:. 15

Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN ĐỨC LỢI. 16

3.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:. 16

3.2. Cơcấu tổchức của công ty:. 16

3.2.1. Bộmáy tổchức nhân sự:. 16

3.2.2. Tổchức công tác kếtoán:. 17

3.3. Những thuận lợi và khó khăn:. 19

3.3.1. Thuận lợi:. 19

3.3.2. Khó khăn: . 19

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH

TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI. 20

4.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 20

4.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty:. 20

4.1.2. Kếtoán doanh thu bán hàng:. 20

4.1.3. Kếtoán giá vốn hàng bán:. 23

4.1.4. Kếtoán chi phí quản lý kinh doanh:. 26

4.1.5. Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính:. 28

4.1.5.1. Doanh thu hoạt động tài chính:. 28

4.1.5.2. Chi phí hoạt động tài chính:. 29

4.1.6. Kếtoán thu nhập khác và chi phí khác:. 30

4.1.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 31

4.2. Phân tích kết quảkinh doanh:. 33

4.2.1. Phân tích chung vềtình hình lợi nhuận từhoạt động kinh doanh:. 34

4.2.2. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động bán hàng đến tổng lợi nhuận: . 35

4.2.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi gộp:. 36

4.2.2.2. Phân tích sựbiến động của chi phí quản lý kinh doanh:. 43

4.2.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận:. 43

4.2.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận:. 44

4.3. Phân tích nhóm hệsốkhảnăng sinh lời:. 45

4.3.1. Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu:. 45

4.3.2. Tỷsuất lợi nhuận trên tổng tài sản: . 45

4.3.3. Tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủsởhữu:. 46

Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP. 48

5.1. Nhận xét:. 48

5.1.1. Công tác quản lý và điều hành:. 48

5.1.2. Công tác kếtoán công ty:. 48

5.1.3. Việc áp dụng chế độkếtoán:. 48

5.1.4. Hoạt động kinh doanh và khảnăng sinh lời:. 49

5.1.4.1. Vềhoạt động kinh doanh:. 49

5.1.4.2. Vềkhảnăng sinh lời:. 49

5.2. Giải pháp:. 50

5.2.1. Giải pháp vềcông tác tổchức kếtoán:. 50

5.2.2. Giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quảkinh doanh:. 50

5.2.2.1. Tăng doanh thu:. 50

5.2.2.2. Giảm chi phí:. 51

5.2.2.3. Trình độcủa nhà quản lý:. 51

Chương 6: KẾT LUẬN. 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY