Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang

MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Cơsởhình thành đềtài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2 . Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quảkinh doanh . 3 2.1.1 Khái niệm . 3 2.1.2 Ý nghĩa . 3 2.2 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 4 2.2.1 Khái niệm . 4 2.2.2 Tài khoản sửdụng . 4 2.3 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 5 2.3.1 Chiết khấu thương mại . 5 2.3.2 Hàng bán bịtrảlại . 5 2.3.3 Giảm giá hàng bán . 5 2.4 Kếtoán giá vốn hàng bán. 6 2.4.1 Khái niệm . 6 2.4.2 Tài khoản sửdụng . 6 2.5 Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 6 2.5.1 Kếtoán chi phí bán hàng. 6 2.5.2 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 6 2.6 Kếtoán hoạt động tài chính . 7 2.6.1 Thu nhập tài chính. 7 2.6.2 Chi phí tài chính .7 2.6.3 Nguyên tắc hạch toán . 7 2.7 Kếtoán hoạt động khác. 8 2.7.1 Thu nhập khác . 8 2.7.2 Chi phí khác . 8 2.7.3 Nguyên tắc hạch toán . 8 2.8 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 8 2.9 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 9 2.10 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 11 2.10.1 Những vấn đềcơbản vềphân tích lợi nhuận của công ty . 11 2.10.1.1 Ý nghĩa lợi nhuận . 11 2.10.1.2 Mục đích phân tích lợi nhuận. 11 2.10.2 Các tài liệu dùng trong phân tích . 11 2.10.2.1 Bảng cân đối kếtoán . 11 2.10.2.2 Bảng báo cáo kết quảkinh doanh. 11 2.10.2.3 Sổchi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí. 11 2.10.3 Phương pháp phân tích. 12 2.10.3.1 Phân tích biến động theo thời gian. 12 2.10.3.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng . 12 2.10.3.3 Phân tích các chỉsốchủyếu. 12 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 3.1 Lịch sửhình thành và phát triển công ty . 14 3.2 Cơcấu tổchức của công ty . 15 3.2.1 Sơ đồcơcấu tổchức công ty - chức năng nhiệm vụcác phòng ban . 15 3.2.2 Sốlượng và trình độnhân viên . 16 3.2.3 Bộmáy kếtoán. 16 3.2.3.1 Sơ đồphòng kếtoán. 16 3.2.3.2 Hình thức sổkếtoán. 17 3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty . 18.. Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 19 4.2 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 19 4.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 19 4.2.1.1 Phương thức bán hàng của công ty . 19 4.2.1.2 Hình thức thanh toán . 20 4.2.1.3 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 20 4.2.2 Kếtoán giá vốn hàng bán. 21 4.2.3 Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 24 4.2.3.1 Kếtoán chi phí bán hàng. 24 4.2.3.2 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 25 4.3 Kếtoán hoạt động tài chính . 26 4.3.1 Thu nhập hoạt động tài chính . 26 4.3.2 Chi phí hoạt động tài chính . 27 4.4 Kếtoán hoạt động khác. 28 4.4.1 Thu nhập khác . 28 4.4.2 Chi phí khác . 28 4.5 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 29 4.6 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 31 4.6.1 Phân tích biến động theo thời gian. 31 4.6.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng . 33 4.6.3 Phân tích các chỉsốchủyếu. 34 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ5.1 Nhận xét . 42 5.2 Giải pháp . 43 5.3 Kiến nghị. 44 PHẦN KẾT LUẬN. 46

MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU Trang

1.1 Cơsởhình thành đềtài. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2

.

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN

2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quảkinh doanh . 3

2.1.1 Khái niệm . 3

2.1.2 Ý nghĩa . 3

2.2 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 4

2.2.1 Khái niệm . 4

2.2.2 Tài khoản sửdụng . 4

2.3 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 5

2.3.1 Chiết khấu thương mại . 5

2.3.2 Hàng bán bịtrảlại . 5

2.3.3 Giảm giá hàng bán . 5

2.4 Kếtoán giá vốn hàng bán. 6

2.4.1 Khái niệm . 6

2.4.2 Tài khoản sửdụng . 6

2.5 Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 6

2.5.1 Kếtoán chi phí bán hàng. 6

2.5.2 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 6

2.6 Kếtoán hoạt động tài chính . 7

2.6.1 Thu nhập tài chính. 7

2.6.2 Chi phí tài chính .7

2.6.3 Nguyên tắc hạch toán . 7

2.7 Kếtoán hoạt động khác. 8

2.7.1 Thu nhập khác . 8

2.7.2 Chi phí khác . 8

2.7.3 Nguyên tắc hạch toán . 8

2.8 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 8

2.9 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 9

2.10 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 11

2.10.1 Những vấn đềcơbản vềphân tích lợi nhuận của công ty . 11

2.10.1.1 Ý nghĩa lợi nhuận . 11

2.10.1.2 Mục đích phân tích lợi nhuận. 11

2.10.2 Các tài liệu dùng trong phân tích . 11

2.10.2.1 Bảng cân đối kếtoán . 11

2.10.2.2 Bảng báo cáo kết quảkinh doanh. 11

2.10.2.3 Sổchi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí. 11

2.10.3 Phương pháp phân tích. 12

2.10.3.1 Phân tích biến động theo thời gian. 12

2.10.3.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng . 12

2.10.3.3 Phân tích các chỉsốchủyếu. 12

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG

3.1 Lịch sửhình thành và phát triển công ty . 14

3.2 Cơcấu tổchức của công ty . 15

3.2.1 Sơ đồcơcấu tổchức công ty - chức năng nhiệm vụcác phòng ban . 15

3.2.2 Sốlượng và trình độnhân viên . 16

3.2.3 Bộmáy kếtoán. 16

3.2.3.1 Sơ đồphòng kếtoán. 16

3.2.3.2 Hình thức sổkếtoán. 17

3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty . 18

.

.

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH

DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG

4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 19

4.2 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 19

4.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 19

4.2.1.1 Phương thức bán hàng của công ty . 19

4.2.1.2 Hình thức thanh toán . 20

4.2.1.3 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 20

4.2.2 Kếtoán giá vốn hàng bán. 21

4.2.3 Kếtoán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 24

4.2.3.1 Kếtoán chi phí bán hàng. 24

4.2.3.2 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 25

4.3 Kếtoán hoạt động tài chính . 26

4.3.1 Thu nhập hoạt động tài chính . 26

4.3.2 Chi phí hoạt động tài chính . 27

4.4 Kếtoán hoạt động khác. 28

4.4.1 Thu nhập khác . 28

4.4.2 Chi phí khác . 28

4.5 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 29

4.6 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 31

4.6.1 Phân tích biến động theo thời gian. 31

4.6.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng . 33

4.6.3 Phân tích các chỉsốchủyếu. 34

Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Nhận xét . 42

5.2 Giải pháp . 43

5.3 Kiến nghị. 44

PHẦN KẾT LUẬN. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY