Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên

MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU. 1 1.1 Lý do chọn đềtài. 11.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.5 Ý nghĩa . 2 CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3 2.1 Xác định kết quảkinh doanh. 3 2.1.1 Khái niệm. . 3 2.1.2 Ý nghĩa . 3 2.2 Kếtoán doanh thu . 3 2.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 3 2.2.1.1 Khái niệm . 3 2.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu . 3 2.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu . 4 2.2.1.4 Các phương thức bán hàng. 4 2.2.1.5 Tài khoản và chứng từsửdụng . 4 2.2.1.6 Sơ đồhạch toán . 5 2.2.2 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 5 2.2.2.1 Kếtoán chiết khấu thương mại . 5 2.2.2.2 Kếtoán hàng bán bịtrảlại . 5 2.2.2.3 Kếtoán giảm giá hàng bán. 6 2.2.2.4 Kếtoán thuếtiêu thụ đặc biệt. 6 2.2.2.5 Kếtoán thuếxuất khẩu. 7 2.2.2.6 Kếtoán thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp . 7 2.2.3 Kếtoán doanh thu nội bộ. 8 2.2.3.1 Khái niệm . 8 2.2.3.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 8 2.2.4 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 8 2.2.4.1 Khái niệm . 8 2.2.4.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 8 2.2.5 Kếtoán thu nhập khác. 8 2.2.5.1 Khái niệm . 8 2.2.5.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 9 2.3 Kếtoán chi phí . 9 2.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 9 2.3.1.1 Khái niệm . 9 2.3.1.2 Phương pháp tính giá vốn hàng bán. 9 2.3.1.3 Tài khoản và chứng từsửdụng . 9 2.3.1.4 Sơ đồhạch toán . 10 2.3.2 Kếtoán chi phí tài chính . 10 2.3.2.1 Khái niệm . 10 2.3.2.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 10 2.3.3 Kếtoán chi phí bán hàng. 11 2.3.3.1 Khái niệm . 11 2.3.3.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 11 2.3.4 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 11 2.3.4.1 Khái niệm . 11 2.3.4.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 11 2.3.5 Kếtoán chi phí khác. 12 2.3.5.1 Khái niệm . 12 2.3.5.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 12 2.3.6 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 12 2.3.6.1 Khái niệm . 12 2.3.6.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 12 2.4 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 13 2.4.1 Tài khoản sửdụng . 13 2.4.2 Sơ đồhạch toán . 13 2.5 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 13 2.5.1 Phân tích doanh thu. 13 2.5.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu . 13 2.5.1.2 Nội dung phân tích . 14 2.5.2 Phân tích chi phí. 14 2.5.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí . 14 2.5.2.2 Nội dung phân tích . 15 2.5.3 Phân tích lợi nhuận. 15 2.5.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 15 2.5.3.2 Nội dung phân tích . 15 2.5.4 Các tài liệu dùng trong phân tích . 17 2.5.4.1 Bảng cân đối kếtoán . 17 2.5.4.2 Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh. 18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀNHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN. 19 3.1 Sơlược vềCông ty Xây Lắp An Giang . 19 3.2 Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên . 20 ™ Đôi nét vềNhà máy . 21 3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mục tiêu hoạt động của Nhà máy . 21 3.3.1 Chức năng . 21 3.3.2 Nhiệm vụ. 21 3.3.3 Quyền hạn . 22 3.3.4 Mục tiêu hoạt động . 22 3.4 Cơcấu tổchức của Nhà máy . 23 3.5 Tổchức công tác kếtoán . 25 3.5.1 Chính sách kếtoán áp dụng tại Nhà máy . 25 3.5.2 Tổchức bộmáy kếtoán . 25 3.5.3 Hình thức kếtoán áp dụng tại Nhà máy. 26 3.6 Quy trình sản xuất và sản phẩm phục vụcủa Nhà máy . 27 3.6.1 Quy trình sản xuất . 27 3.6.2 Sản phẩm phục vụ. 28 3.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 29 3.7.1 Thuận lợi . 29 3.7.2 Khó khăn . 29 3.7.3 Phương hướng phát triển. 30 CHƯƠNG 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHĐKD TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN . 31 4.1 Kếtoán doanh thu . 31 4.1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 31 4.1.1.1 Phương thức bán hàng của Nhà máy . 31 4.1.1.2 Hình thức thanh toán . 32 4.1.1.3 Tài khoản và chứng từsửdụng . 32 4.1.1.4 Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổkếtoán. 33 4.1.1.5 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 34 4.1.2 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 36 4.1.2.1 Kếtoán chiết khấu thương mại . 36 4.1.2.2 Kếtoán hàng bán trảlại . 37 4.1.2.3 Kếtoán giảm giá hàng bán. 37 4.1.3 Kếtoán doanh thu nội bộ. 37 4.1.4 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 38 4.1.4.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 38 4.1.4.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 38 4.1.5 Kếtoán thu nhập khác. 38 4.1.5.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 38 4.1.5.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 39 4.2 Kếtoán chi phí . 39 4.2.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 39 4.2.1.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 39 4.2.1.2 Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán . 40 4.2.1.3 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 40 4.2.2 Kếtoán chi phí tài chính . 42 4.2.2.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 42 4.2.2.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 42 4.2.3 Kếtoán chi phí bán hàng. 43 4.2.3.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 43 4.2.3.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 44 4.2.4 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 45 4.2.4.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 46 4.2.4.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 46 4.2.5 Kếtoán chi phí khác. 47 4.2.5.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 47 4.2.5.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 48 4.2.6 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 48 4.3 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 48 4.4 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 50 4.4.1 Phân tích doanh thu. 51 4.4.1.1 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu so với kếhoạch 2009 . 51 4.4.1.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu 2008 - 2009 . 52 4.4.1.3 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng 2008 - 2009 . 53 4.4.1.4 Phân tích doanh thu có liên hệ đến chi phí. 54 4.4.2 Phân tích chi phí. 56 4.4.2.1 Phân tích tình hình thực hiện chi phí so với kếhoạch 2009 . 56 4.4.2.2 Phân tích tình hình biến động chi phí 2008 - 2009 . 57 4.4.2.3 Phân tích kết cấu chi phí GVHB theo từng nhóm hàng 2008 - 2009. 58 4.4.3 Phân tích lợi nhuận. 59 4.4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của Nhà máy dựa vào BC KQKD 2009 . 59 4.4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Nhà máy . 60 4.4.3.3 Phân tích nhóm hệsốkhảnăng sinh lời. 65 CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI NHÀ MÁY. 69 5.1 Nhận xét . 69 5.1.1 Vềhoạt động kinh doanh và khảnăng sinh lời . 69 5.1.1.1 Vềhoạt động kinh doanh . 69 5.1.1.2 Vềkhảnăng sinh lời . 69 5.1.2 Vềcông tác quản lý điều hành . 69 5.1.3 Vềcông tác kếtoán . 70 5.1.3.1 Vềtổchức công tác kếtoán . 70 5.1.3.2 Vềviệc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổsách kếtoán . 70 5.2 Giải pháp . 71 5.2.1 Giải pháp nâng cao lợi nhuận và hiệu quảkinh doanh . 71 5.2.1.1 Tăng doanh thu. 71 5.2.1.2 Giảm chi phí. 71 5.2.1.3 Đẩy mạnh khảnăng tiêu thụ. 72 5.2.1.4 Tăng cường bộmáy quản lý. 72 5.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kếtoán tại Nhà máy. 73 CHƯƠNG 6: KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN. 74 6.1 Kiến nghị. 74 6.2 Kết luận . 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU. 1

1.1 Lý do chọn đềtài. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.5 Ý nghĩa . 2

CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH

KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3

2.1 Xác định kết quảkinh doanh. 3

2.1.1 Khái niệm. . 3

2.1.2 Ý nghĩa . 3

2.2 Kếtoán doanh thu . 3

2.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 3

2.2.1.1 Khái niệm . 3

2.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu . 3

2.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu . 4

2.2.1.4 Các phương thức bán hàng. 4

2.2.1.5 Tài khoản và chứng từsửdụng . 4

2.2.1.6 Sơ đồhạch toán . 5

2.2.2 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 5

2.2.2.1 Kếtoán chiết khấu thương mại . 5

2.2.2.2 Kếtoán hàng bán bịtrảlại . 5

2.2.2.3 Kếtoán giảm giá hàng bán. 6

2.2.2.4 Kếtoán thuếtiêu thụ đặc biệt. 6

2.2.2.5 Kếtoán thuếxuất khẩu. 7

2.2.2.6 Kếtoán thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp . 7

2.2.3 Kếtoán doanh thu nội bộ. 8

2.2.3.1 Khái niệm . 8

2.2.3.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 8

2.2.4 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 8

2.2.4.1 Khái niệm . 8

2.2.4.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 8

2.2.5 Kếtoán thu nhập khác. 8

2.2.5.1 Khái niệm . 8

2.2.5.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 9

2.3 Kếtoán chi phí . 9

2.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 9

2.3.1.1 Khái niệm . 9

2.3.1.2 Phương pháp tính giá vốn hàng bán. 9

2.3.1.3 Tài khoản và chứng từsửdụng . 9

2.3.1.4 Sơ đồhạch toán . 10

2.3.2 Kếtoán chi phí tài chính . 10

2.3.2.1 Khái niệm . 10

2.3.2.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 10

2.3.3 Kếtoán chi phí bán hàng. 11

2.3.3.1 Khái niệm . 11

2.3.3.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 11

2.3.4 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 11

2.3.4.1 Khái niệm . 11

2.3.4.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 11

2.3.5 Kếtoán chi phí khác. 12

2.3.5.1 Khái niệm . 12

2.3.5.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 12

2.3.6 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 12

2.3.6.1 Khái niệm . 12

2.3.6.2 Tài khoản và chứng từsửdụng . 12

2.4 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 13

2.4.1 Tài khoản sửdụng . 13

2.4.2 Sơ đồhạch toán . 13

2.5 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 13

2.5.1 Phân tích doanh thu. 13

2.5.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu . 13

2.5.1.2 Nội dung phân tích . 14

2.5.2 Phân tích chi phí. 14

2.5.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí . 14

2.5.2.2 Nội dung phân tích . 15

2.5.3 Phân tích lợi nhuận. 15

2.5.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 15

2.5.3.2 Nội dung phân tích . 15

2.5.4 Các tài liệu dùng trong phân tích . 17

2.5.4.1 Bảng cân đối kếtoán . 17

2.5.4.2 Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh. 18

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀNHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL

LONG XUYÊN. 19

3.1 Sơlược vềCông ty Xây Lắp An Giang . 19

3.2 Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên . 20

™ Đôi nét vềNhà máy . 21

3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mục tiêu hoạt động của Nhà máy . 21

3.3.1 Chức năng . 21

3.3.2 Nhiệm vụ. 21

3.3.3 Quyền hạn . 22

3.3.4 Mục tiêu hoạt động . 22

3.4 Cơcấu tổchức của Nhà máy . 23

3.5 Tổchức công tác kếtoán . 25

3.5.1 Chính sách kếtoán áp dụng tại Nhà máy . 25

3.5.2 Tổchức bộmáy kếtoán . 25

3.5.3 Hình thức kếtoán áp dụng tại Nhà máy. 26

3.6 Quy trình sản xuất và sản phẩm phục vụcủa Nhà máy . 27

3.6.1 Quy trình sản xuất . 27

3.6.2 Sản phẩm phục vụ. 28

3.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 29

3.7.1 Thuận lợi . 29

3.7.2 Khó khăn . 29

3.7.3 Phương hướng phát triển. 30

CHƯƠNG 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHĐKD TẠI

NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN . 31

4.1 Kếtoán doanh thu . 31

4.1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 31

4.1.1.1 Phương thức bán hàng của Nhà máy . 31

4.1.1.2 Hình thức thanh toán . 32

4.1.1.3 Tài khoản và chứng từsửdụng . 32

4.1.1.4 Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổkếtoán. 33

4.1.1.5 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 34

4.1.2 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 36

4.1.2.1 Kếtoán chiết khấu thương mại . 36

4.1.2.2 Kếtoán hàng bán trảlại . 37

4.1.2.3 Kếtoán giảm giá hàng bán. 37

4.1.3 Kếtoán doanh thu nội bộ. 37

4.1.4 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 38

4.1.4.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 38

4.1.4.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 38

4.1.5 Kếtoán thu nhập khác. 38

4.1.5.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 38

4.1.5.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 39

4.2 Kếtoán chi phí . 39

4.2.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 39

4.2.1.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 39

4.2.1.2 Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán . 40

4.2.1.3 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 40

4.2.2 Kếtoán chi phí tài chính . 42

4.2.2.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 42

4.2.2.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 42

4.2.3 Kếtoán chi phí bán hàng. 43

4.2.3.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 43

4.2.3.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 44

4.2.4 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 45

4.2.4.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 46

4.2.4.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 46

4.2.5 Kếtoán chi phí khác. 47

4.2.5.1 Tài khoản và chứng từsửdụng . 47

4.2.5.2 Một vài nghiệp vụkinh tếphát sinh. 48

4.2.6 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 48

4.3 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 48

4.4 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 50

4.4.1 Phân tích doanh thu. 51

4.4.1.1 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu so với kếhoạch 2009 . 51

4.4.1.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu 2008 - 2009 . 52

4.4.1.3 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng 2008 - 2009 . 53

4.4.1.4 Phân tích doanh thu có liên hệ đến chi phí. 54

4.4.2 Phân tích chi phí. 56

4.4.2.1 Phân tích tình hình thực hiện chi phí so với kếhoạch 2009 . 56

4.4.2.2 Phân tích tình hình biến động chi phí 2008 - 2009 . 57

4.4.2.3 Phân tích kết cấu chi phí GVHB theo từng nhóm hàng 2008 - 2009. 58

4.4.3 Phân tích lợi nhuận. 59

4.4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của Nhà máy dựa vào BC

KQKD 2009 . 59

4.4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Nhà máy . 60

4.4.3.3 Phân tích nhóm hệsốkhảnăng sinh lời. 65

CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH

VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI NHÀ MÁY. 69

5.1 Nhận xét . 69

5.1.1 Vềhoạt động kinh doanh và khảnăng sinh lời . 69

5.1.1.1 Vềhoạt động kinh doanh . 69

5.1.1.2 Vềkhảnăng sinh lời . 69

5.1.2 Vềcông tác quản lý điều hành . 69

5.1.3 Vềcông tác kếtoán . 70

5.1.3.1 Vềtổchức công tác kếtoán . 70

5.1.3.2 Vềviệc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổsách kếtoán . 70

5.2 Giải pháp . 71

5.2.1 Giải pháp nâng cao lợi nhuận và hiệu quảkinh doanh . 71

5.2.1.1 Tăng doanh thu. 71

5.2.1.2 Giảm chi phí. 71

5.2.1.3 Đẩy mạnh khảnăng tiêu thụ. 72

5.2.1.4 Tăng cường bộmáy quản lý. 72

5.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kếtoán tại Nhà máy. 73

CHƯƠNG 6: KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN. 74

6.1 Kiến nghị. 74

6.2 Kết luận . 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY