Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty xăng dầu An Giang

MỤC LỤC Trang DANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT Chương I. TỔNG QUAN. 1 1.1 Lý do chọn đềtài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2 Chương II. CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3 2.1 Tiêu thụsản phẩm . 3 2.1.1 Khái niệm tiêu thụsản phẩm. 3 2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụsản phẩm . 3 2.1.3 Các phương thức tiêu thụsản phẩm. 3 2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh . 4 2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh . 4 2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh. 4 2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh . 4 2.3 Xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 6 2.3.1 Khái niệm kết quảhoạt động kinh doanh. 6 2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 7 2.4 Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh. 7 2.4.1 Kếtoán doanh thu . 7 2.4.1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 7 2.4.1.2 Kếtoán doanh thu bán hàng nội bộ. 10 2.4.1.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 11 2.4.1.4 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 13 2.4.2 Kếtoán chi phí hoạt động kinh doanh . 16 2.4.2.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 16 2.4.2.2 Kếtoán chi phí bán hàng. 19 2.4.2.3 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 20 2.4.2.4 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 22 2.4.2.5 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 23 2.5 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 25 2.6 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 26 2.6.1 Phân tích doanh thu. 26 2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu . 26 2.6.1.2 Nội dung phân tích . 27 2.6.2 Phân tích chi phí. 27 2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí. 27 2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí . 27 2.6.3 Phân tích lợi nhuận. 27 2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 27 2.6.3.2 Nội dung phân tích . 28Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG. 29 3.1 Vài nét sơlược . 29 3.2 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển . 29 3.2.1 Lịch sửhình thành. 29 3.2.2 Quá trình phát triển . 29 3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh. 30 3.3.1 Chức năng . 30 3.3.2 Mục tiêu kinh doanh . 30 3.4 Cơcấu tổchức. 31 3.4.1 Bộmáy tổchức công ty . 31 3.4.2 Chức năng và nhiệm vụcác phòng ban . 32 3.5 Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009 . 34 3.6 Tổchức công tác kếtoán . 36 3.6.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 36 3.6.2 Hình thức kếtoán áp dụng . 36 Chương IV. KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆTHỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG. 38 4.1 Vài nét vềhệthống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang. 38 4.2 Kếtoán doanh thu . 38 4.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38 4.2.2 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 44 4.3 Kếtoán chi phí . 46 4.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 46 4.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 49 4.3.3 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 54 4.3.4 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 55 4.4 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 55 4.5 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 57 4.5.1 Phân tích doanh thu. 57 4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009. 57 4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009 . 58 4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo phương thức BH giai đoạn 2008-2009 . 59 4.5.2 Phân tích chi phí. 60 4.5.2.1 Phân tích sựbiến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009. 60 4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009 . 61 4.5.3 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 62 4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng . 62 4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. 63 4.5.3.3 Phân tích các chỉsốtài chính liên quan đến lợi nhuận . 64 Chương V. KẾT LUẬN . 66 5.1 Đánh giá . 66 5.1.1 Tổchức bộmáy quản lý. 66 5.1.2 Công tác kếtoán. 66 5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 67 5.2 Một sốý kiến. 67 5.2.1 Tổchức bộmáy quản lý. 67 5.2.2 Công tác kếtoán. 68 5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 68 5.3 Kết luận . 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT

Chương I. TỔNG QUAN. 1

1.1 Lý do chọn đềtài. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2

Chương II. CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT

QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3

2.1 Tiêu thụsản phẩm . 3

2.1.1 Khái niệm tiêu thụsản phẩm. 3

2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụsản phẩm . 3

2.1.3 Các phương thức tiêu thụsản phẩm. 3

2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh . 4

2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh . 4

2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh. 4

2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh . 4

2.3 Xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 6

2.3.1 Khái niệm kết quảhoạt động kinh doanh. 6

2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 7

2.4 Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh. 7

2.4.1 Kếtoán doanh thu . 7

2.4.1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 7

2.4.1.2 Kếtoán doanh thu bán hàng nội bộ. 10

2.4.1.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 11

2.4.1.4 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 13

2.4.2 Kếtoán chi phí hoạt động kinh doanh . 16

2.4.2.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 16

2.4.2.2 Kếtoán chi phí bán hàng. 19

2.4.2.3 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 20

2.4.2.4 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 22

2.4.2.5 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 23

2.5 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 25

2.6 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 26

2.6.1 Phân tích doanh thu. 26

2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu . 26

2.6.1.2 Nội dung phân tích . 27

2.6.2 Phân tích chi phí. 27

2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí. 27

2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí . 27

2.6.3 Phân tích lợi nhuận. 27

2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 27

2.6.3.2 Nội dung phân tích . 28

Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG. 29

3.1 Vài nét sơlược . 29

3.2 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển . 29

3.2.1 Lịch sửhình thành. 29

3.2.2 Quá trình phát triển . 29

3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh. 30

3.3.1 Chức năng . 30

3.3.2 Mục tiêu kinh doanh . 30

3.4 Cơcấu tổchức. 31

3.4.1 Bộmáy tổchức công ty . 31

3.4.2 Chức năng và nhiệm vụcác phòng ban . 32

3.5 Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009 . 34

3.6 Tổchức công tác kếtoán . 36

3.6.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 36

3.6.2 Hình thức kếtoán áp dụng . 36

Chương IV. KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG

KINH DOANH TẠI HỆTHỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG

DẦU AN GIANG. 38

4.1 Vài nét vềhệthống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang. 38

4.2 Kếtoán doanh thu . 38

4.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38

4.2.2 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 44

4.3 Kếtoán chi phí . 46

4.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 46

4.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 49

4.3.3 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 54

4.3.4 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 55

4.4 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 55

4.5 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 57

4.5.1 Phân tích doanh thu. 57

4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009. 57

4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009 . 58

4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo phương thức BH giai đoạn 2008-2009 . 59

4.5.2 Phân tích chi phí. 60

4.5.2.1 Phân tích sựbiến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009. 60

4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009 . 61

4.5.3 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 62

4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng . 62

4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. 63

4.5.3.3 Phân tích các chỉsốtài chính liên quan đến lợi nhuận . 64

Chương V. KẾT LUẬN . 66

5.1 Đánh giá . 66

5.1.1 Tổchức bộmáy quản lý. 66

5.1.2 Công tác kếtoán. 66

5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 67

5.2 Một sốý kiến. 67

5.2.1 Tổchức bộmáy quản lý. 67

5.2.2 Công tác kếtoán. 68

5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 68

5.3 Kết luận . 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY