Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

MỤC LỤC Trang Lời cám ơn Tóm tắt Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các từviết tắtChương 1: MỞ ĐẦU . 1 1.1. Lý do chọn đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu . 1 1.4. Ý nghĩa . 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu. 2 Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH . 3 2.1. Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 3 2.1.1. Nhiệm vụcủa kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3 2.1.2. Nội dung của kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3 2.1.2.1. Kếtoán Doanh thu bán hàng. 3 2.1.2.2. Kếtoán Các khoản giảm trừdoanh thu. 4 2.1.2.3. Kếtoán Giá vốn hàng bán. 6 2.1.2.4. Kếtoán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. 7 2.1.2.5. Kếtoán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính . 8 2.1.2.6. Kếtoán Thu nhập khác và Chi phí khác . 10 2.1.2.7. Kếtoán Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 11 2.1.2.8. Kếtoán Xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 12 2.2. Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 14 2.2.1. Những vấn đềcơbản vềphân tích lợi nhuận của công ty . 14 2.2.1.1. Ý nghĩa của lợi nhuận . 14 2.2.1.2. Mục đích phân tích lợi nhuận. 14 2.2.2. Các tài liệu dùng trong phân tích . 14 2.2.2.1. Bảng cân đối kếtoán . 14 2.2.2.2. Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh . 14 2.2.2.3. Sổchi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí. 14 2.2.3. Phương pháp phân tích. 14 2.2.3.1. Phân tích biến động theo thời gian. 14 2.2.3.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng. 15 2.2.3.3. Phân tích các chỉsốchủyếu . 15 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY CỔPHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG . 17 3.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 17 3.1.1. Lịch sửhình thành. 17 3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh . 17 3.1.3. Quá trình phát triển . 18 3.2. Cơcấu tổchức. 19 3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2007 - 2009. 21 3.4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng phát triển của công ty. 22 3.4.1. Thuận lợi . 22 3.4.2. Khó khăn . 23 3.4.3. Phương hướng phát triển của công ty . 23 3.5. Công tác tổchức kếtoán tại công ty . 23 3.5.1. Tổchức bộmáy kếtoán . 23 3.5.2. Hình thức kếtoán áp dụng . 25 Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG . 27 4.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 27 4.1.1. Kếtoán Doanh thu bán hàng. 27 4.1.2. Kếtoán Các khoản giảm trừdoanh thu. 31 4.1.2.1. Chiết khấu thương mại . 31 4.1.2.2. Hàng bán bịtrảlại . 31 4.1.2.3. Giảm giá hàng bán . 31 4.1.3. Kếtoán xác định doanh thu thuần. 32 4.1.4. Kếtoán Giá vốn hàng bán. 33 4.1.4.1. Đối với sản phẩm . 33 4.1.4.2. Đối với hàng hóa . 33 4.1.5. Kếtoán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. 36 4.1.6. Kếtoán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính . 48 4.1.7. Kếtoán Thu nhập khác và Chi phí khác . 52 4.1.8. Kếtoán Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 55 4.1.9. Kếtoán Xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 56 4.2. Phân tích kết quảkinh doanh . 60 4.2.1. Phân tích biến động theo thời gian. 60 4.2.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng. 62 4.2.3. Phân tích các chỉsốchủyếu . 63 4.2.3.1. Tỷsốhoạt động. 63 4.2.3.2. Tỷsốlợi nhuận. 66 Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN. 71 5.1. Nhận xét . 71 5.2. Kiến nghị. 72 5.3. Kết luận . 73 Tài liệu tham khảo Phụlục

MỤC LỤC

Trang

Lời cám ơn

Tóm tắt

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

Danh mục các từviết tắt

Chương 1: MỞ ĐẦU . 1

1.1. Lý do chọn đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu . 1

1.4. Ý nghĩa . 2

1.5. Phương pháp nghiên cứu. 2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT

QUẢKINH DOANH . 3

2.1. Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 3

2.1.1. Nhiệm vụcủa kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3

2.1.2. Nội dung của kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 3

2.1.2.1. Kếtoán Doanh thu bán hàng. 3

2.1.2.2. Kếtoán Các khoản giảm trừdoanh thu. 4

2.1.2.3. Kếtoán Giá vốn hàng bán. 6

2.1.2.4. Kếtoán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. 7

2.1.2.5. Kếtoán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính . 8

2.1.2.6. Kếtoán Thu nhập khác và Chi phí khác . 10

2.1.2.7. Kếtoán Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 11

2.1.2.8. Kếtoán Xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 12

2.2. Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 14

2.2.1. Những vấn đềcơbản vềphân tích lợi nhuận của công ty . 14

2.2.1.1. Ý nghĩa của lợi nhuận . 14

2.2.1.2. Mục đích phân tích lợi nhuận. 14

2.2.2. Các tài liệu dùng trong phân tích . 14

2.2.2.1. Bảng cân đối kếtoán . 14

2.2.2.2. Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh . 14

2.2.2.3. Sổchi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí. 14

2.2.3. Phương pháp phân tích. 14

2.2.3.1. Phân tích biến động theo thời gian. 14

2.2.3.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng. 15

2.2.3.3. Phân tích các chỉsốchủyếu . 15

Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY CỔPHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN

GIANG . 17

3.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 17

3.1.1. Lịch sửhình thành. 17

3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh . 17

3.1.3. Quá trình phát triển . 18

3.2. Cơcấu tổchức. 19

3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2007 - 2009. 21

3.4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng phát triển của

công ty. 22

3.4.1. Thuận lợi . 22

3.4.2. Khó khăn . 23

3.4.3. Phương hướng phát triển của công ty . 23

3.5. Công tác tổchức kếtoán tại công ty . 23

3.5.1. Tổchức bộmáy kếtoán . 23

3.5.2. Hình thức kếtoán áp dụng . 25

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG . 27

4.1. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 27

4.1.1. Kếtoán Doanh thu bán hàng. 27

4.1.2. Kếtoán Các khoản giảm trừdoanh thu. 31

4.1.2.1. Chiết khấu thương mại . 31

4.1.2.2. Hàng bán bịtrảlại . 31

4.1.2.3. Giảm giá hàng bán . 31

4.1.3. Kếtoán xác định doanh thu thuần. 32

4.1.4. Kếtoán Giá vốn hàng bán. 33

4.1.4.1. Đối với sản phẩm . 33

4.1.4.2. Đối với hàng hóa . 33

4.1.5. Kếtoán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. 36

4.1.6. Kếtoán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính . 48

4.1.7. Kếtoán Thu nhập khác và Chi phí khác . 52

4.1.8. Kếtoán Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 55

4.1.9. Kếtoán Xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 56

4.2. Phân tích kết quảkinh doanh . 60

4.2.1. Phân tích biến động theo thời gian. 60

4.2.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng. 62

4.2.3. Phân tích các chỉsốchủyếu . 63

4.2.3.1. Tỷsốhoạt động. 63

4.2.3.2. Tỷsốlợi nhuận. 66

Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN. 71

5.1. Nhận xét . 71

5.2. Kiến nghị. 72

5.3. Kết luận . 73

Tài liệu tham khảo

Phụlục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY