Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang

MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 1.1. Lý do chọn đềtài . 1 1.2. Mục đích nghiên cứu . 1 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2 Chương 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 3 2.1. Kếtoán tập hợp doanh thu. 3 2.1.1. Doanh thu bán hàng. 3 2.1.2. Doanh thu nội bộ. 4 2.1.3. Các khoản giảm trừdoanh thu. 5 2.1.4. Doanh thu tài chính . 6 2.1.5. Thu nhập khác . 7 2.2. Kếtoán tập hợp chi phí. 8 2.2.1. Giá vốn hàng bán. 8 2.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 9 2.2.3. Chi phí tài chính . 11 2.2.4. Chi phí khác. 12 2.2.5. Chi phí thuếTNDN . 12 2.3. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 15 2.3.1. Khái niệm . 15 2.3.2. Nguyên tắc và tài khoản sửdụng. 15 2.3.3. Nội dung và kết cấu tài khoản . 15 2.3.4. Sơ đồhạch toán . 16 2.4. Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh. 17 2.4.1. Các tài liệu dùng trong phân tích. 17 2.4.2. Mục đích của việc phân tích lợi nhuận. 17 2.4.3. Nội dung phân tích . 17 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY CỔPHẦN BẢO VỆTHỰC VẬT AN GIANG . 20 3.1. Giới thiệu sơlược . 20 3.2. Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh . 20 3.2.1. Mục tiêu. 203.2.2. Chức năng kinh doanh của công ty . 20 3.2.3. Sản phẩm chính . 21 3.2.4. Phạm vi hoạt động . 21 3.3. Cơcấu tổchức . 21 3.4. Vài nét vềkếtoán . 22 3.4.1. Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán . 22 3.4.2. Các hình thức và phương pháp kếtoán đang áp dụng. 23 3.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển . 24 3.5.1. Thuận lợi. 24 3.5.2. Khó khăn . 24 3.5.3. Phương hướng kinh doanh và thịtrường phát triển. 24 3.5.4. Bảng báo cáo kết quảkinh doanh trong 2 quý gần đây. 25 Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN BẢO VỆTHỰC VẬT AN GIANG. 27 4.1. Kếtoán tập hợp doanh thu. 27 4.1.1. Doanh thu bán hàng. 27 4.1.2. Doanh thu tài chính . 32 4.1.3. Các khoản thu nhập khác. 34 4.2. Kếtoán tập hợp chi phí. 37 4.2.1. Giá vốn hàng bán. 37 4.2.2. Chi phí bán hàng. 39 4.2.3. Chi phí quản lý . 41 4.2.4. Chi phí tài chính . 43 4.2.5. Chi phí khác. 45 4.2.6. Chi phí thuếTNDN . 47 4.3. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại công ty . 49 4.3.1. Tài khoản sửdụng . 49 4.3.2. Phương pháp hạch toán và tình hình thực tếtại công ty . 49 4.4. Phân tích kết quảkinh doanh tại doanh nghiệp . 52 4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp . 52 4.4.2. Phân tích các chỉsốchủyếu. 58 Chương 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI CÔNG TY . 73 5.1. Nhận xét. 73 5.1.1. Vềcơcấu quản lý . 73 5.1.2. Vềcông tác tổchức kếtoán. 73 5.1.3. Vềhoạt động sản xuất kinh doanh . 74 5.2. Giải pháp . 75 5.2.1. Vềcông tác tổchức kếtoán. 75 5.2.2. Vềnâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh . 75 5.3. Kiến nghịchung . 77 5.4. Kết luận . 77

MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU. 1

1.1. Lý do chọn đềtài . 1

1.2. Mục đích nghiên cứu . 1

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2

Chương 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH

VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 3

2.1. Kếtoán tập hợp doanh thu. 3

2.1.1. Doanh thu bán hàng. 3

2.1.2. Doanh thu nội bộ. 4

2.1.3. Các khoản giảm trừdoanh thu. 5

2.1.4. Doanh thu tài chính . 6

2.1.5. Thu nhập khác . 7

2.2. Kếtoán tập hợp chi phí. 8

2.2.1. Giá vốn hàng bán. 8

2.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 9

2.2.3. Chi phí tài chính . 11

2.2.4. Chi phí khác. 12

2.2.5. Chi phí thuếTNDN . 12

2.3. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 15

2.3.1. Khái niệm . 15

2.3.2. Nguyên tắc và tài khoản sửdụng. 15

2.3.3. Nội dung và kết cấu tài khoản . 15

2.3.4. Sơ đồhạch toán . 16

2.4. Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh. 17

2.4.1. Các tài liệu dùng trong phân tích. 17

2.4.2. Mục đích của việc phân tích lợi nhuận. 17

2.4.3. Nội dung phân tích . 17

Chương 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY CỔPHẦN BẢO VỆ

THỰC VẬT AN GIANG . 20

3.1. Giới thiệu sơlược . 20

3.2. Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh . 20

3.2.1. Mục tiêu. 20

3.2.2. Chức năng kinh doanh của công ty . 20

3.2.3. Sản phẩm chính . 21

3.2.4. Phạm vi hoạt động . 21

3.3. Cơcấu tổchức . 21

3.4. Vài nét vềkếtoán . 22

3.4.1. Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán . 22

3.4.2. Các hình thức và phương pháp kếtoán đang áp dụng. 23

3.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển . 24

3.5.1. Thuận lợi. 24

3.5.2. Khó khăn . 24

3.5.3. Phương hướng kinh doanh và thịtrường phát triển. 24

3.5.4. Bảng báo cáo kết quảkinh doanh trong 2 quý gần đây. 25

Chương 4: KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN BẢO VỆTHỰC

VẬT AN GIANG. 27

4.1. Kếtoán tập hợp doanh thu. 27

4.1.1. Doanh thu bán hàng. 27

4.1.2. Doanh thu tài chính . 32

4.1.3. Các khoản thu nhập khác. 34

4.2. Kếtoán tập hợp chi phí. 37

4.2.1. Giá vốn hàng bán. 37

4.2.2. Chi phí bán hàng. 39

4.2.3. Chi phí quản lý . 41

4.2.4. Chi phí tài chính . 43

4.2.5. Chi phí khác. 45

4.2.6. Chi phí thuếTNDN . 47

4.3. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại công ty . 49

4.3.1. Tài khoản sửdụng . 49

4.3.2. Phương pháp hạch toán và tình hình thực tếtại công ty . 49

4.4. Phân tích kết quảkinh doanh tại doanh nghiệp . 52

4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp . 52

4.4.2. Phân tích các chỉsốchủyếu. 58

Chương 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOÀN

THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI CÔNG TY . 73

5.1. Nhận xét. 73

5.1.1. Vềcơcấu quản lý . 73

5.1.2. Vềcông tác tổchức kếtoán. 73

5.1.3. Vềhoạt động sản xuất kinh doanh . 74

5.2. Giải pháp . 75

5.2.1. Vềcông tác tổchức kếtoán. 75

5.2.2. Vềnâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh . 75

5.3. Kiến nghịchung . 77

5.4. Kết luận . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY