Khóa luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xổ số kiến thiết Long An

MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu .1 1.1. Cơsởhình thành đềtài .1 1.2. Mục tiêu .2 1.3. Phương pháp nghiên cứu .2 1.4. Phạm vi nghiên cứu . .2 1.5. Ý nghĩa thực tiễn .2 Chương 2: Cơsởlý thuyết .3 2.1. Một sốvấn đềchung vềtiền lương và các khoản trích theo lương .3 2.1.1. Tiền lương.3 2.1.2 Quỹtiền lương .3 2.1.3. Các hình thức tiền lương.3 2.1.4. Định mức lao động .5 2.2. Kếtoán tiền lương .6 2.2.1. Nhiệm vụkếtoán tiền lương .6 2.2.2. Ý nghĩa tiền lương .6 2.2.3. Chứng từsửdụng.6 2.2.4. Kếtoán chi tiết tiền lương .6 2.2.5. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .7 2.2.6. Sơ đồtổng hợp .8 2.3. Kếtoán các khoản trích theo lương .8 2.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương.8 2.3.2. Quy trình thu nộp .9 2.3.3. Chứng từsửdụng.9 2.3.4. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .10 2.3.5. Sơ đồtổng hợp .102.4. Kếtoán trích trước tiền lương nghỉphép của công nhân sản xuất .11 2.4.1. Mục đích .11 2.4.2. Cách tính .11 2.4.3. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .12 2.4.4. Sơ đồtổng hợp .12 Chương 3: Giới thiệu chung vềCông ty XSKT Long An .13 3.1. Lịch sửhình thành và phát triển của Công ty .13 3.2. Chức năng và nhiệm vụcủa Công ty .14 3.3. Quy trình tổchức sản xuất kinh doanh .14 3.4. Tình hình hoạt động của Công ty qua 3 năm .14 3.5. Mạng lưới đại lý.15 3.6. Tổchức bộmáy quản lý tại Công ty.16 3.7. Tổchức công tác kếtoán tại Công ty .17 3.7.1. Chức năng, nhiệm vụcủa bộmáy kếtoán .17 3.7.2. Hình thức ghi sổtại Công ty .18 3.7.3. Chính sách kếtoán tại Công ty .18 3.8. Thuận lợi, khó khăn và kếhoạch kinh doanh năm 2009 .19 3.8.1. Thuận lợi .19 3.8.2. Khó khăn.19 3.8.3. Kếhoạch kinh doanh năm 2009 .19 Chương 4: Kếtoán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XSKT LA4.1. Một sốvấn đềchung vềlao động – tiền lương.21 4.1.1. Cơcấu lao động tại Công ty .21 4.1.2. Chính sách bồi dưỡng .25 4.1.3. Chính sách thưởng .28 4.2. Xác định quỹlương tại Công ty.34 4.2.1. Xác định quỹtiền lương kếhọach .34 4.2.2. Xác định quỹtiền lương kếhoạch điều chỉnh .35 4.2.3. Xây dựng đơn giá tiền lương .35 4.2.4. Xác định quỹtiền lương thực hiện.35 4.2.5. Xác định quỹtiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh .36 4.3. Cách tính lương.37 4.3.1. Cách tính lương hàng tháng Giám đốc .37 4.3.2. Cách tính lương hàng tháng cho nhân viên trong Công ty .38 4.3.3. Cách tính lương bổsung vào cuối năm.39 4.4. Kếtoán tổng hợp tiền lương .44 4.4.1. Chứng từsửdụng và tài khoản kếtoán .44 4.4.2. Sổcái tài khoản 334.45 4.4.3. Sơ đồtổng hợp tài khoản 334 .45 4.5. Kếtoán các khoản trích theo lương tại Công ty .45 4.5.1. Đặc điểm các khỏan trích theo lương .45 4.5.2. Trình tựkếtóan.46 4.5.3. Các khỏan trích theo lương.47 4.6. So sánh tiền lương bình quân – Phân tích biến động lương qua 3 tháng.49 4.6.1. So sánh tiền lương bình quân.49 4.6.2. Phân tích biến động lương qua 3 tháng .52Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị- Kết luận.54 5.1. Nhận xét .54 5.1.1. Vềcông tác tổchức.54 5.1.2. Vềtình hình sửdụng lao động.54 5.1.3. Vềchính sách lương, thưởng và các khoản trích theo lương .54 5.2. Kiến nghị.55 5.3. Kết luận.55 Tài liệu tham khảo .57

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu .1

1.1. Cơsởhình thành đềtài .1

1.2. Mục tiêu .2

1.3. Phương pháp nghiên cứu .2

1.4. Phạm vi nghiên cứu . .2

1.5. Ý nghĩa thực tiễn .2

Chương 2: Cơsởlý thuyết .3

2.1. Một sốvấn đềchung vềtiền lương và các khoản trích theo lương .3

2.1.1. Tiền lương.3

2.1.2 Quỹtiền lương .3

2.1.3. Các hình thức tiền lương.3

2.1.4. Định mức lao động .5

2.2. Kếtoán tiền lương .6

2.2.1. Nhiệm vụkếtoán tiền lương .6

2.2.2. Ý nghĩa tiền lương .6

2.2.3. Chứng từsửdụng.6

2.2.4. Kếtoán chi tiết tiền lương .6

2.2.5. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .7

2.2.6. Sơ đồtổng hợp .8

2.3. Kếtoán các khoản trích theo lương .8

2.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương.8

2.3.2. Quy trình thu nộp .9

2.3.3. Chứng từsửdụng.9

2.3.4. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .10

2.3.5. Sơ đồtổng hợp .10

2.4. Kếtoán trích trước tiền lương nghỉphép của công nhân sản xuất .11

2.4.1. Mục đích .11

2.4.2. Cách tính .11

2.4.3. Tài khoản sửdụng và nguyên tắc hạch toán .12

2.4.4. Sơ đồtổng hợp .12

Chương 3: Giới thiệu chung vềCông ty XSKT Long An .13

3.1. Lịch sửhình thành và phát triển của Công ty .13

3.2. Chức năng và nhiệm vụcủa Công ty .14

3.3. Quy trình tổchức sản xuất kinh doanh .14

3.4. Tình hình hoạt động của Công ty qua 3 năm .14

3.5. Mạng lưới đại lý.15

3.6. Tổchức bộmáy quản lý tại Công ty.16

3.7. Tổchức công tác kếtoán tại Công ty .17

3.7.1. Chức năng, nhiệm vụcủa bộmáy kếtoán .17

3.7.2. Hình thức ghi sổtại Công ty .18

3.7.3. Chính sách kếtoán tại Công ty .18

3.8. Thuận lợi, khó khăn và kếhoạch kinh doanh năm 2009 .19

3.8.1. Thuận lợi .19

3.8.2. Khó khăn.19

3.8.3. Kếhoạch kinh doanh năm 2009 .19

Chương 4: Kếtoán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XSKT LA

4.1. Một sốvấn đềchung vềlao động – tiền lương.21

4.1.1. Cơcấu lao động tại Công ty .21

4.1.2. Chính sách bồi dưỡng .25

4.1.3. Chính sách thưởng .28

4.2. Xác định quỹlương tại Công ty.34

4.2.1. Xác định quỹtiền lương kếhọach .34

4.2.2. Xác định quỹtiền lương kếhoạch điều chỉnh .35

4.2.3. Xây dựng đơn giá tiền lương .35

4.2.4. Xác định quỹtiền lương thực hiện.35

4.2.5. Xác định quỹtiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh .36

4.3. Cách tính lương.37

4.3.1. Cách tính lương hàng tháng Giám đốc .37

4.3.2. Cách tính lương hàng tháng cho nhân viên trong Công ty .38

4.3.3. Cách tính lương bổsung vào cuối năm.39

4.4. Kếtoán tổng hợp tiền lương .44

4.4.1. Chứng từsửdụng và tài khoản kếtoán .44

4.4.2. Sổcái tài khoản 334.45

4.4.3. Sơ đồtổng hợp tài khoản 334 .45

4.5. Kếtoán các khoản trích theo lương tại Công ty .45

4.5.1. Đặc điểm các khỏan trích theo lương .45

4.5.2. Trình tựkếtóan.46

4.5.3. Các khỏan trích theo lương.47

4.6. So sánh tiền lương bình quân – Phân tích biến động lương qua 3 tháng.49

4.6.1. So sánh tiền lương bình quân.49

4.6.2. Phân tích biến động lương qua 3 tháng .52

Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị- Kết luận.54

5.1. Nhận xét .54

5.1.1. Vềcông tác tổchức.54

5.1.2. Vềtình hình sửdụng lao động.54

5.1.3. Vềchính sách lương, thưởng và các khoản trích theo lương .54

5.2. Kiến nghị.55

5.3. Kết luận.55

Tài liệu tham khảo .57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY