Khóa luận Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh An Giang

MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đềtài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Phạm vi nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Ý nghĩa thực tiễn . 2 B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀNGHIỆP VỤVÀ CÔNG TÁC KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG 1.Khái niệm . 3 1.1 Thanh toán không dùng tiền mặt. 3 1.2 Kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt . 3 2. Đặc điểm . 3 3. Ý nghĩa . 3 4. Những quy định chung. 4 4.1 Cơsởpháp lý của hệthống thanh toán không dùng tiền mặt . 4 4.2 Các quy định chung vềthanh toán không dùng tiền mặt . 4 4.2.1 Đối tượng áp dụng. 4 4.2.2 Phạm vi áp dụng. 5 4.2.3 Qui định vềmởvà sửdụng tài khoản . 5 5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngân hàng. 5 5.1 Thanh toán bằng Séc . 5 5.1.1 Khái niệm . 5 5.1.2 Một sốquy định vềphát hành và sửdụng Séc. 5 5.1.3 Các loại séc sửdụng trong thanh toán . 6 5.1.4 Thủtục phát hành séc. 6 5.1.5 Thủtục thanh toán. 7 5.2 Thanh toán bằng Ủy hiệm chi . 11 5.2.1 Khái niệm . 11 5.2.2 Một sốquy định khi sửdụng Ủy nhiệm chi. 11 5.2.3 Thanh toán Ủy nhiệm chi . 12 5.3 Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu . 14 5.3.1 Khái niệm . 14 5.3.2 Một sốquy định khi áp dụng hình thức thanh toán Ủy nhiệm thu. 14 5.3.3 Thanh toán ủy nhiệm thu . 14 5.4 Thanh toán bằng Thưtín dụng . 16 5.4.1 Khái niệm . 16 5.4.2 Một sốquy định khi sửdụng thưtín dụng . 16 5.4.2.1 Thủtục mởTTD . 16 5.4.2.2 Thủtục thanh toán. 17 5.5 Thanh toán bằng Thẻngân hàng . 18 5.5.1 Khái niệm . 18 5.5.2 Đặc điểm . 18 5.5.3 Những qui định khi sửdụng thẻngân hàng . 18 5.5.3.1 Thủtục phát hành thẻ. 18 5.5.3.2 Thủtục thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụcho các đơn vịchấp nhận thẻngân hàng . 19 5.3.3.3 Thủtục nhận tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán thẻ. 19 6. Nguyên tắc thanh toán. 19 7. Tổchức công tác kếtoán không dùng tiền mặt . 20 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG 1. Lịch sửhình thành và phát triển. 21 1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam và tầm nhìn trong thời gian tới . 21 1.1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 21 1.1.2 Tầm nhìn . 23 1.2 Giới thiệu vềNgân hàng thương mại cổphần Công Thương Việt Nam- chi nhánh An Giang . 23 2. Cơcấu tổchức. 24 3. Tổchức kếtoán . 26 3.1 Sơ đồbộmáy kếtoán. 26 3.2 Chức năng, nhiệm vụcủa từng bộphận. 26 3.3 Hệthống sổsách và hình thức ghi chép sổkếtoán . 27 3.3.1 Hình thức ghi chép sổkếtoán. 27 3.3.2 Hình thức ghi chép . 27 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀNGHIỆP VỤVÀ CÔNG TÁC KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH AN GIANG 1.Nguyên tắc xây dựng hệthống tài khoản. 28 1.1 Tài khoản sổcái . 28 1.2 Tài khoản giao dịch với khách hàng . 29 1.3 Sựkết nối giữa tài khoản giao dịch khách hàng với tài khoản sổcái . 30 2. Thanh toán bằng Séc . 31 2.1 Tài khoản sửdụng . 31 2.2 Quy trình hạch toán. 31 3.Thanh toán bằng Lệnh chi. 33 3.1 Tài khoản sửdụng . 33 3.2 Quy trình hạch toán. 33 3.3 Thanh toán bù trừ điện tửvà liên hàng tự động trong hệthống Incas . 37 3.3.1 Thanh toán bù trừ. 37 3.3.2 Thanh toán liên hàng tự động. 39 4. Thanh toán bằng thẻngân hàng . 40 4.1 Các loại thẻsửdụng trong thanh toán. 40 4.2 Tài khoản sửdụng . 45 4.3 Quy trình hạch toán. 45 CHƯƠNG 4: MỘT SỐNHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 1. Nhận xét vềcông tác kếtoán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh An Giang . 51 1.1 Khái quát vềcông tác kếtoán nghiệp vụthanh toán không dùng tiền mặt . 51 1.2 Những kết quả đạt được của công tác kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt. 52 1.3 Những vấn đềtồn tại và nguyên nhân. 53 2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán . 54 C. KẾT LUẬN 1. Kết luận . 56 Phụlục TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đềtài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

5. Ý nghĩa thực tiễn . 2

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀNGHIỆP VỤVÀ CÔNG TÁC KẾ

TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG

1.Khái niệm . 3

1.1 Thanh toán không dùng tiền mặt. 3

1.2 Kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt . 3

2. Đặc điểm . 3

3. Ý nghĩa . 3

4. Những quy định chung. 4

4.1 Cơsởpháp lý của hệthống thanh toán không dùng tiền mặt . 4

4.2 Các quy định chung vềthanh toán không dùng tiền mặt . 4

4.2.1 Đối tượng áp dụng. 4

4.2.2 Phạm vi áp dụng. 5

4.2.3 Qui định vềmởvà sửdụng tài khoản . 5

5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngân hàng. 5

5.1 Thanh toán bằng Séc . 5

5.1.1 Khái niệm . 5

5.1.2 Một sốquy định vềphát hành và sửdụng Séc. 5

5.1.3 Các loại séc sửdụng trong thanh toán . 6

5.1.4 Thủtục phát hành séc. 6

5.1.5 Thủtục thanh toán. 7

5.2 Thanh toán bằng Ủy hiệm chi . 11

5.2.1 Khái niệm . 11

5.2.2 Một sốquy định khi sửdụng Ủy nhiệm chi. 11

5.2.3 Thanh toán Ủy nhiệm chi . 12

5.3 Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu . 14

5.3.1 Khái niệm . 14

5.3.2 Một sốquy định khi áp dụng hình thức thanh toán Ủy nhiệm thu. 14

5.3.3 Thanh toán ủy nhiệm thu . 14

5.4 Thanh toán bằng Thưtín dụng . 16

5.4.1 Khái niệm . 16

5.4.2 Một sốquy định khi sửdụng thưtín dụng . 16

5.4.2.1 Thủtục mởTTD . 16

5.4.2.2 Thủtục thanh toán. 17

5.5 Thanh toán bằng Thẻngân hàng . 18

5.5.1 Khái niệm . 18

5.5.2 Đặc điểm . 18

5.5.3 Những qui định khi sửdụng thẻngân hàng . 18

5.5.3.1 Thủtục phát hành thẻ. 18

5.5.3.2 Thủtục thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụcho các đơn vịchấp nhận thẻngân

hàng . 19

5.3.3.3 Thủtục nhận tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán thẻ. 19

6. Nguyên tắc thanh toán. 19

7. Tổchức công tác kếtoán không dùng tiền mặt . 20

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN CÔNG

THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG

1. Lịch sửhình thành và phát triển. 21

1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam và tầm nhìn trong thời gian

tới . 21

1.1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 21

1.1.2 Tầm nhìn . 23

1.2 Giới thiệu vềNgân hàng thương mại cổphần Công Thương Việt Nam- chi nhánh

An Giang . 23

2. Cơcấu tổchức. 24

3. Tổchức kếtoán . 26

3.1 Sơ đồbộmáy kếtoán. 26

3.2 Chức năng, nhiệm vụcủa từng bộphận. 26

3.3 Hệthống sổsách và hình thức ghi chép sổkếtoán . 27

3.3.1 Hình thức ghi chép sổkếtoán. 27

3.3.2 Hình thức ghi chép . 27

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀNGHIỆP VỤVÀ CÔNG TÁC KẾTOÁN

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔPHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH AN GIANG

1.Nguyên tắc xây dựng hệthống tài khoản. 28

1.1 Tài khoản sổcái . 28

1.2 Tài khoản giao dịch với khách hàng . 29

1.3 Sựkết nối giữa tài khoản giao dịch khách hàng với tài khoản sổcái . 30

2. Thanh toán bằng Séc . 31

2.1 Tài khoản sửdụng . 31

2.2 Quy trình hạch toán. 31

3.Thanh toán bằng Lệnh chi. 33

3.1 Tài khoản sửdụng . 33

3.2 Quy trình hạch toán. 33

3.3 Thanh toán bù trừ điện tửvà liên hàng tự động trong hệthống Incas . 37

3.3.1 Thanh toán bù trừ. 37

3.3.2 Thanh toán liên hàng tự động. 39

4. Thanh toán bằng thẻngân hàng . 40

4.1 Các loại thẻsửdụng trong thanh toán. 40

4.2 Tài khoản sửdụng . 45

4.3 Quy trình hạch toán. 45

CHƯƠNG 4: MỘT SỐNHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

1. Nhận xét vềcông tác kếtoán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh

An Giang . 51

1.1 Khái quát vềcông tác kếtoán nghiệp vụthanh toán không dùng tiền mặt . 51

1.2 Những kết quả đạt được của công tác kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt. 52

1.3 Những vấn đềtồn tại và nguyên nhân. 53

2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán . 54

C. KẾT LUẬN

1. Kết luận . 56

Phụlục

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY