Khóa luận Kế toán quản trị chi phí và giá thành tại Công Ty TNHH Kim Khí Sơn Mỹ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 8PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 121.1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 121.1.1. Tổng quan về kế toán quản trị 121.1.1.1. Khái niệm và mục đích của kế toán quản trị 121.1.1.2. Nội dung và vai trò của KTQT trong doanh nghiệp 141.1.2. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 161.1.2.1. Chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất 161.1.2.2. Giá thành sản phẩm 221.1.3. Kế toán quản trị chi phí, giá thành 281.1.3.1. Khái niệm KTQT chi phí, giá thành 281.1.3.2. Ý nghĩa của KTQT chi phí, giá thành 281.1.3.3. Nội dung của KTQT chi phí, giá thành 301.1.4. Một số mô hình tổ chức KTQT chi phí, giá thành và kinh nghiệm một số nước trên thế giới 331.1.4.1. Một số mô hình tổ chức KTQT chi phí, giá thành 331.1.4.2. Một số kinh nghiệm về lĩnh vực KTQT của một số nước trên thế giới 371.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 391.2.1. Phương pháp phân loại chi phí 391.2.2. Phương pháp thống kê kinh tế 391.2.3. Phương pháp chuyên gia 391.2.4. Phương pháp cân đối 391.2.5. Phương pháp kế toán quản trị 40PHẦN II : THỰC TẾ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 412.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 412.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 412.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 422.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 422.1.2.2. Tổ chức Công tác kế toán tại Công ty 442.1.3. Đặc điểm về Sản xuất của Công ty 472.1.3.1. Về sản phẩm, quy trình sản xuất 472.1.3.2. Tổ chức sản xuất ở Nhà máy sản xuất 492.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 502.2.1. Khái quát chung về chi phí, giá thành tại Công ty 502.2.1.1. Đặc điểm quản lý chi phí và tính giá thành tại Công ty 502.2.1.2. Phân loại chi phí tại Công ty 512.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 532.2.2. Thực trạng KTQT chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty 542.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong Công ty 542.2.2.2. Công tác lập kế hoạch chi phí, giá thành 552.2.2.3. Quá trình ghi chép, phản ánh việc thực hiện chi phí tại Công ty 602.2.2.5. Đánh giá công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại Công ty 92PHẦN III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 953.1. Ý NGHĨA 953.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 963.3 CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 963.4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1003.4.1. Kết luận 1003.4.2. Kiến nghị 101TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 8

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 12

1.1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 12

1.1.1. Tổng quan về kế toán quản trị 12

1.1.1.1. Khái niệm và mục đích của kế toán quản trị 12

1.1.1.2. Nội dung và vai trò của KTQT trong doanh nghiệp 14

1.1.2. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16

1.1.2.1. Chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất 16

1.1.2.2. Giá thành sản phẩm 22

1.1.3. Kế toán quản trị chi phí, giá thành 28

1.1.3.1. Khái niệm KTQT chi phí, giá thành 28

1.1.3.2. Ý nghĩa của KTQT chi phí, giá thành 28

1.1.3.3. Nội dung của KTQT chi phí, giá thành 30

1.1.4. Một số mô hình tổ chức KTQT chi phí, giá thành và kinh nghiệm một số nước trên thế giới 33

1.1.4.1. Một số mô hình tổ chức KTQT chi phí, giá thành 33

1.1.4.2. Một số kinh nghiệm về lĩnh vực KTQT của một số nước trên thế giới 37

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39

1.2.1. Phương pháp phân loại chi phí 39

1.2.2. Phương pháp thống kê kinh tế 39

1.2.3. Phương pháp chuyên gia 39

1.2.4. Phương pháp cân đối 39

1.2.5. Phương pháp kế toán quản trị 40

PHẦN II : THỰC TẾ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 41

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 41

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 41

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 42

2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42

2.1.2.2. Tổ chức Công tác kế toán tại Công ty 44

2.1.3. Đặc điểm về Sản xuất của Công ty 47

2.1.3.1. Về sản phẩm, quy trình sản xuất 47

2.1.3.2. Tổ chức sản xuất ở Nhà máy sản xuất 49

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 50

2.2.1. Khái quát chung về chi phí, giá thành tại Công ty 50

2.2.1.1. Đặc điểm quản lý chi phí và tính giá thành tại Công ty 50

2.2.1.2. Phân loại chi phí tại Công ty 51

2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 53

2.2.2. Thực trạng KTQT chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty 54

2.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong Công ty 54

2.2.2.2. Công tác lập kế hoạch chi phí, giá thành 55

2.2.2.3. Quá trình ghi chép, phản ánh việc thực hiện chi phí tại Công ty 60

2.2.2.5. Đánh giá công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại Công ty 92

PHẦN III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 95

3.1. Ý NGHĨA 95

3.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 96

3.3 CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ 96

3.4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100

3.4.1. Kết luận 100

3.4.2. Kiến nghị 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY