Khóa luận Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần nhựa 04

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 41.1 Vấn đề chung về kế toán phải thu của khách hàng 4 1.1.1 Khái niệm 4 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 4 1.1.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải thu khách hàng 41.2 Vấn đề chung về kế toán phải trả cho người bán 7 1.2.1 Khái niệm 7 1.2.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải trả cho người bán 7 1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải trả cho người bán 71.3 Vấn đề chung về hạch toán ngoại tệ và dự phòng phải thu khó đòi 10 1.3.1 Hạch toán ngoại tệ 10 1.3.2 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 121.4 Vấn đề chung về kế toán thuế GTGT 14 1.4.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 14 1.4.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra 19 1.4.3 Xác định thuế GTGT phải nộp 21CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 222.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Nhựa 04 22 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 22 2.1.2 Chức năng 23 2.1.3 Nhiệm vụ 24 2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự 25 2.1.5 Quy trình sản xuất của công ty 28 2.1.6 Phương hướng và kế hoạch những năm tới 292.2 Vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty 30 2.2.1 Công tác kế toán tại công ty 30 2.2.2 Hình thức kế toán tại Doanh nghiệp 31CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 353.1 Kế toán phải thu của khách hàng tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 35 3.1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 35 3.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 36 3.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 36 3.1.4 Hạch toán ngoại tệ 41 3.1.5 Báo cáo tổng hợp và trích lập dự phòng 42 3.1.6 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải thu khách hàng trên Bảng CĐKT 46 3.1.7 Minh họa quy trình ghi sổ 473.2 Kế toán phải trả người bán tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 49 3.2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 49 3.2.3 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 50 3.2.4 Hạch toán ngoại tệ 54 3.2.5 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải trả cho người bán trên Bảng cân đối kế toán 55 3.2.6 Minh họa quy trình ghi sổ 56 3.3 Kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 58 3.3.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 58 3.3.2 Minh hoạ nghiệp vụ kinh tế và sơ đồ tài khoản 3331 62 3.3.3 Cơ sở số liệu và tình hình khai thuế GTGT tại cty Cổ Phần Nhựa 04 65 3.3.4 Minh họa quy trình ghi sổ 69CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 724.1 Nhận xét 72 4.1.1 Nhận xét chung 72 4.1.2 Nhận xét cụ thể 724.1 Kiến nghị 75 4.2.1 Kiến nghị về kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán 76 4.2.2 Kiến nghị về kế toán thuế GTGT 80KẾT LUẬN 81

MỤC LỤC Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4

1.1 Vấn đề chung về kế toán phải thu của khách hàng 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 4

1.1.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải thu khách hàng 4

1.2 Vấn đề chung về kế toán phải trả cho người bán 7

1.2.1 Khái niệm 7

1.2.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải trả cho người bán 7

1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải trả cho người bán 7

1.3 Vấn đề chung về hạch toán ngoại tệ và dự phòng phải thu khó đòi 10

1.3.1 Hạch toán ngoại tệ 10

1.3.2 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 12

1.4 Vấn đề chung về kế toán thuế GTGT 14

1.4.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 14

1.4.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra 19

1.4.3 Xác định thuế GTGT phải nộp 21

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 22

2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Nhựa 04 22

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 22

2.1.2 Chức năng 23

2.1.3 Nhiệm vụ 24

2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự 25

2.1.5 Quy trình sản xuất của công ty 28

2.1.6 Phương hướng và kế hoạch những năm tới 29

2.2 Vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty 30

2.2.1 Công tác kế toán tại công ty 30

2.2.2 Hình thức kế toán tại Doanh nghiệp 31

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 35

3.1 Kế toán phải thu của khách hàng tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 35

3.1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 35

3.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 36

3.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 36

3.1.4 Hạch toán ngoại tệ 41

3.1.5 Báo cáo tổng hợp và trích lập dự phòng 42

3.1.6 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải thu khách hàng trên Bảng CĐKT 46

3.1.7 Minh họa quy trình ghi sổ 47

3.2 Kế toán phải trả người bán tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 49

3.2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 49

3.2.3 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 50

3.2.4 Hạch toán ngoại tệ 54

3.2.5 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải trả cho người bán trên Bảng cân đối kế toán 55

3.2.6 Minh họa quy trình ghi sổ 56

3.3 Kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 58

3.3.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 58

3.3.2 Minh hoạ nghiệp vụ kinh tế và sơ đồ tài khoản 3331 62

3.3.3 Cơ sở số liệu và tình hình khai thuế GTGT tại cty Cổ Phần Nhựa 04 65

3.3.4 Minh họa quy trình ghi sổ 69

CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 72

4.1 Nhận xét 72

4.1.1 Nhận xét chung 72

4.1.2 Nhận xét cụ thể 72

4.1 Kiến nghị 75

4.2.1 Kiến nghị về kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán 76

4.2.2 Kiến nghị về kế toán thuế GTGT 80

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY