Khóa luận Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang

MỤC LỤC .Trang CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN. 11. Lý do chọn đềtài. 12. Mục tiêu nghiên cứu. 23. Phạm vi nghiên cứu. 24. Phương pháp nghiên cứu. 2CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN ĐÔNG Á. 41. Lịch sửhình thành và phát triển. 41.1. Ngân hàng thương mại cổphần Đông Á. 41.2. Ngân hàng thương mại cổphần Đông Á - chi nhánh An Giang. 62. Cơcấu tổchức. 73. Nội dung hoạt động . 94. Chức năng và nhiệm vụcác phòng ban. 95. Tổchức kếtoán:. 105.1. Kếtoán tiền gửi . 105.2. Kếtoán cho vay (tín dụng). 115.3. Kếtoán liên hàng. 115.4. Kếtoán thẻ. 115.5. Kếtoán chi tiêu nội bộ. 115.6. Kếtoán tài sản và ngoại bảng. 115.7. Kếtoán vốn và kinh doanh ngoại tệ. 115.8. Tập hợp chứng từ. . 115.9. Kếtoán tổng hợp và báo cáo thống kê . 11CHƯƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀNGHIỆP VỤVÀ KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG. 121. Khái niệm . 121.1. Thanh toán không dùng tiền mặt. 121.2. Kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt . 122. Đặc điểm . 123. Ý nghĩa . 124. Những quy định chung. 134.1. Cơsởpháp lí của hệthống thanh toán không dùng tiền mặt . 134.2. Các quy định chung vềthanh toán không dùng tiền mặt . 135. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngân hàng. 145.1. Thanh toán bằng Séc . 145.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi. 165.3. Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu. 165.4. Thanh toán bằng Thưtín dụng . 17 5.5. Thanh toán bằng Thẻngân hàng. 186. Nguyên tắc thanh toán. 197. Tổchức công tác kếtoán không dùng tiền mặt . 19CHƯƠNG 4 NGHIỆP VỤTHANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ CÔNG TÁC KẾTOÁN NGHIỆP VỤTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG. 211. Thanh toán bằng Séc . 221.1. Thủtục phát hành Séc. 221.2. Quy trình phát hành và thanh toán Séc. 221.3. Tài khoản sửdụng . 231.4. Quy trình hạch toá. 232. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi:. 252.1. Thủtục phát hành ủy nhiệm chi. 252.2. Quy trình lập chứng từvà thanh toán ủy nhiệm chi. 252.3. Tài khoản sửdụng . 252.4. Quy trình hạch toán. 263. Thanh toán bằng thẻngân hàng. 323.1. Các loại thẻsửdụng trong thanh toán. 323.2. Những đối tượng liên quan đến thẻngân hàng. 323.3. Một sốquy định khi sửdụng thẻngân hàng. 333.4. Thủtục phát hành thẻngân hàng. 373.5. Quy trình thanh toán bằng thẻ. 383.6. Tài khoản sửdụng . 383.7. Quy trình hạch toán. 40CHƯƠNG 5 MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT . 501. Đánh giá công tác kếtoán tại DAB – AG:. 502. Một sốkiến nghịvà giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kếtoán:. 523. Một sốkiến nghịkhác:. 53CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN. 54PHỤLỤC . aTÀI LIỆU THAM KHẢO . yDANH MỤC HÌNH

MỤC LỤC

.Trang

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN. 1

1. Lý do chọn đềtài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN ĐÔNG Á. 4

1. Lịch sửhình thành và phát triển. 4

1.1. Ngân hàng thương mại cổphần Đông Á. 4

1.2. Ngân hàng thương mại cổphần Đông Á - chi nhánh An Giang. 6

2. Cơcấu tổchức. 7

3. Nội dung hoạt động . 9

4. Chức năng và nhiệm vụcác phòng ban. 9

5. Tổchức kếtoán:. 10

5.1. Kếtoán tiền gửi . 10

5.2. Kếtoán cho vay (tín dụng). 11

5.3. Kếtoán liên hàng. 11

5.4. Kếtoán thẻ. 11

5.5. Kếtoán chi tiêu nội bộ. 11

5.6. Kếtoán tài sản và ngoại bảng. 11

5.7. Kếtoán vốn và kinh doanh ngoại tệ. 11

5.8. Tập hợp chứng từ. . 11

5.9. Kếtoán tổng hợp và báo cáo thống kê . 11

CHƯƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀNGHIỆP VỤVÀ KẾTOÁN THANH

TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG. 12

1. Khái niệm . 12

1.1. Thanh toán không dùng tiền mặt. 12

1.2. Kếtoán thanh toán không dùng tiền mặt . 12

2. Đặc điểm . 12

3. Ý nghĩa . 12

4. Những quy định chung. 13

4.1. Cơsởpháp lí của hệthống thanh toán không dùng tiền mặt . 13

4.2. Các quy định chung vềthanh toán không dùng tiền mặt . 13

5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngân hàng. 14

5.1. Thanh toán bằng Séc . 14

5.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi. 16

5.3. Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu. 16

5.4. Thanh toán bằng Thưtín dụng . 17

5.5. Thanh toán bằng Thẻngân hàng. 18

6. Nguyên tắc thanh toán. 19

7. Tổchức công tác kếtoán không dùng tiền mặt . 19

CHƯƠNG 4 NGHIỆP VỤTHANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ

CÔNG TÁC KẾTOÁN NGHIỆP VỤTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG. 21

1. Thanh toán bằng Séc . 22

1.1. Thủtục phát hành Séc. 22

1.2. Quy trình phát hành và thanh toán Séc. 22

1.3. Tài khoản sửdụng . 23

1.4. Quy trình hạch toá. 23

2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi:. 25

2.1. Thủtục phát hành ủy nhiệm chi. 25

2.2. Quy trình lập chứng từvà thanh toán ủy nhiệm chi. 25

2.3. Tài khoản sửdụng . 25

2.4. Quy trình hạch toán. 26

3. Thanh toán bằng thẻngân hàng. 32

3.1. Các loại thẻsửdụng trong thanh toán. 32

3.2. Những đối tượng liên quan đến thẻngân hàng. 32

3.3. Một sốquy định khi sửdụng thẻngân hàng. 33

3.4. Thủtục phát hành thẻngân hàng. 37

3.5. Quy trình thanh toán bằng thẻ. 38

3.6. Tài khoản sửdụng . 38

3.7. Quy trình hạch toán. 40

CHƯƠNG 5 MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT . 50

1. Đánh giá công tác kếtoán tại DAB – AG:. 50

2. Một sốkiến nghịvà giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kếtoán:. 52

3. Một sốkiến nghịkhác:. 53

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN. 54

PHỤLỤC . a

TÀI LIỆU THAM KHẢO . y

DANH MỤC HÌNH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY