Khóa luận Kế toán huy động vốn tổ chức kinh tế cá nhân trong nước tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đềtài : . . . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu :. . 2 3. Phương pháp nghiên cứu :. . 2 4. Phạm vi nghiên cứu : . . 2 5. Ý nghĩa đềtài : . . . 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠBẢN VỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN & NGHIỆP VỤKẾTOÁN HUY ĐỘNG VỐN TRONG HỆTHỐNG NGÂN HÀNG 1.1. Vai trò và nhiệm vụcủa kếtoán huy động vốn . . 4 1.1.1.Vai trò nhiệm vụcủa kếtoán ngân hàng: .4 1.1.2. Nhiệm vụcủa kếtoán ngân hàng :. . 4 1.2. Vai trò nhiệm vụcủa kếtoán huy động vốn : . . 5 1.2.1. Vai trò của kếtoán huy động vốn : . . 5 1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM : . 6 1.3.1. Tiền gửi của khách hàng : . 61.3.1.1. Tiền gửi không kỳhạn ( TGTT) . 6 1.3.1.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳhạn: ( TGTKKH) . 6 1.3.1.3. Tiền gửi tiết kiệm có kỳhạn :(TGTKCKH) . 6 1.3.1.4. Tiền gửi có kỳhạn : ( TGCKH ) . 7 1.3.1.5. Tiền gửi tiết kiệm khác : . 7 1.3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờcó giá : . 8 1.3.3. Huy động vốn qua đi vay : . 8 1.3.3.1. Vay TCTD khác :. . 8 1.3.3.2. Vay NH trung ương: . 8 1.4. Những vấn đềcơbản của kếtoán nghiệp vụhuy động vốn của các tổchức cá nhân trong nước. . 8 1.4.1. Hồsơchứng từhuy động vốn của các tổchức cá nhân trong nước : . 8 - Chứng từkếtoán: . 8 - Chứng từgốc: . 8 - Chứng từghi sổ: . 9 1.4.2. Tài khoản dùng trong kếtoán huy động tiền gửi tiết kiệm : . 9 1.4.2.1. Tài khoản 42 : Tiền gửi của khách hàng . 9 1.4.2.2. Tài khoản 491 : Lãi phải trảcho tiền gửi 10 1.4.2.3. Tài khoản 1011 : Tiền mặt tại quỹ . 10 1.4.2.4. Tài khoản 801 : Trảlãi tiền gửi . 10 1.4.3. Phương pháp hạch toán:. 10 1.4.3.1. Đối với tiền gửi thanh toán : . 10 1.4.3.2. Đối với tiền gửi tiết kiệm : . 11 1.4.4. Phương pháp tính lãi và hạch toán lãi : . 11 1.4.4.1.Đối với tiền gửi thanh toán : . 12 ¾ Tiền gửi không kỳhạn : . 12 ¾ Nếu tiền gửi có kỳhạn : . 12 1.4.4.2.Đối với tiền gửi tiết kiệm : . 13 Sơ đồTK hạch toán tổng hợp những quy trình trên: . . 13 ¾ Đối với tiền gửi không kỳhạn: . . 13 ¾ Đối với TGTK không định kỳ:. 14 ¾ Đối với TG Tiết Kiệm định kỳ: . 14 ¾ Lãi TGTT, TGTK không kỳhạn : . 15 ¾ Lãi TGTK có kỳhạn : . 15 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NHTM :. 15 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG 2.1. Tổng quan vềngân hàng TMCP Sài Gòn : . 16 2.1.1. Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Sài Gòn:. 16 2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển: . 17 2.1.3. Cơcấu tổchức và bộmáy quản lý : . 18 • Sơ đồcơcấu tổchức: . 18 • Diễn giải sơ đồcơcấu tổchức : . 19 2.1.4. Những nét nổi bật của kết quảhoạt động của ngân hàng trong 2 năm 2007, 2008: . 20 2.1.5. Cơhội và thách thức đối với ngành ngân hàng Việt Nam: . 21 2.1.5.1. Lợi thế: . 21 2.1.4.2. Thách thức: . 22 2.1.6. Định hướng của SCB :. 22 2.1.7. Mục tiêu của SCB :. 22 2.2. Giới thiệu vềNH TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang : . 23 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh:. . 23 2.2.2. Cơcấu tổchức của ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang: 2.2.2.1. Cơcấu tổchức : . 232.2.2.2. Chức năng các phòng ban :. . 24 ¾ Cơcấu tổchức phòng kếtoán : . . 24 ¾ Hình thức kếtoán :. . 26 2.2.3. Thuận lợi và khó khăn của phòng kếtoán tại SCB An Giang:. 27 2.2.3.1. Thuận lợi : . 27 2.2.3.2. Khó khăn : . 27 2.2.4. Sản phẩm, dịch vụchính của chi nhánh : . . 27 ¾ Huy động vốn: . 27 ¾ Tín dụng: . 28 ¾ Dịch vụ: . . 28 2.2.5. Tiền gửi tiết kiệm tại SCB – chi nhánh AG bao gồm :. . 28 ¾ Theo loại tiền tệ: . 28 ¾ Theo kỳhạn gửi : . 28 ¾ Theo chủtài khoản TGTK: . 29 2.2.6. Kết quảhoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm gần đây: . 30 CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KẾTOÁN HUY ĐỘNG CỦA CÁC TỔCHỨC CÁ NHÂN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANG 3.1. Khái quát công tác huy động vốn của chi nhánh AG trong 3 năm gần đây : . 32 3.1.1. TỷsốVốn huy động trên Tổng nguồn vốn :. 38 3.1.2. Tỷsốvốn huy động có kỳhạn trên tổng vốn huy động: . 38 3.1.3. Tỷsốvốn huy động không kỳhạn / Tổng vốn huy động: . 39 3.1.4. Đánh giá hiệu quảcủa một sốsản phẩm ngân hàng đối với tình hình huy động vốn : . 39 3.2. Tình hình thực hiện kếtoán huy động các tổchức cá nhân trong nước tại chi nhánh An Giang : . 40 3.2.1. Văn bản, hồsơthực hiện công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn :. 40 3.2.1.1.Văn bản thực hiện công tác huy động vốn tại SCB AG:. . 40 3.2.2.2.Hồsơmởtài khoản tiền gửi của khách hàng tại SCB AG : . 40 ¾ Đối với Tổchức : . 40 ¾ Đối với Đồng chủTài khoản : . . 41 ¾ Đối với cá nhân : . 41 3.2.2. Kếtoán nghiệp vụhuy động vốn tổchức cá nhân trong nước của ngân hàng. 3.2.2.1. Nguyên tắc kếtoán : . 42 3.2.2.2. Quy trình thủtục các sản phẩm tiền gửi : . 43 a. Quy trình tiền gửi :. . 43 b. Quy trình thủtục :. 43 ¾ Đối với khách hàng là cá nhân:.43 • Quy trình gửi tiền tiết kiệm: . 43 • Quy trình gửi tiền thanh toán : . 43 Đối với việc thanh toán bằng thẻ: . 43 Đối với việc TT thông qua hình thức ủy nhiệm chi . 43 Đối với việc TT thông qua ủy nhiệm thu: . 45 Đối với việc TT thông qua hình thức chuyển tiền: 45 ¾ Đối với tiền gửi của các TCKT và tổchức tín dụng .47 • Quy trình tiền gửi thanh toán : . . 47 • Quy trình rút tiền tiết kiệm : . . 49 • Quy trình trảlãi tiết kiệm :. 50 ¾ Kếtoán giai đoạn cuối ngày giao dịch : . 51 c. Phương pháp hạch toán kếtoán tại phòng giao dịch:. 51 ¾ Chức năng, cơsởhạch toán kếtoán:. 51 ¾ Phương pháp hạch toán kếtoán : . 51 • Kết cấu Tài khoản :. . 52 a. Tài khoản tổng hợp : . 52 b. Tài khoản thông báo khách hàng : . 52 • Phương pháp hạch toán trên các tài khoản : . 53 ¾ Một sốnghiệp vụphát sinh tại chi nhánh và phương pháp hạch toán kếtoán huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổchức cá nhân trong nước bằng VNĐ: . 53 3.3.4. Hướng dẫn hạch toán trên hệthống Smarbank đối với từng loại sản phẩm tiền gửi : . 66 3.3.4.1. Thủtục mởtài khoản đối với KH là cá nhân: . 66 3.3.4.2. Thủtục mởtài khoản đối với KH là doanh nghiệp. . 66 3.3.4.3. Thủtục mởsổtiết kiệm cho KH : . 67 3.3.4.4. Thủtục nộp tiền vào tài khoản cho KH :. 67 3.3.4.5. Thủtục thanh toán ủy nhiệm chi : . 68 3.4. Đánh giá thực trạng của công tác huy động của các tổchức cá nhân trong nước tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh AG:. 68 3.4.1. Đánh giá khái quát vềtình hình hạch toán huy động vốn tại SCB AG: 68 3.4.2. Những kết quả đạt được của công tác kếtoán huy động vốn tại chi nhánh:. . 69 3.4.3. Những vần đềtồn tại: . 70 3.4.4. Nguyên nhân chủyếu : . . 71 a) Nguyên nhân chủquan : . 71 b) Nguyên nhân khách quan : . 71 CHƯƠNG 4:MỘT SỐGIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC KẾTOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH 4.1. Định hướng phát triển của SCB An Giang: . 73 4.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2009: . 73 4.1.2. Biện pháp thực hiện :. 73 4.2. Một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcông tác kếtoán huy động vốn các tổchức cá nhân trong nước tại chi nhánh AG: . 74 4.2.1. Đưa phần mềm kếtoán mới vào hạch toán : . .74 4.2.2. Lắp đặt thêm máy ATM : . 74 4.2.3. Giảm bớt thủtục khi khách hàng đến tất toán sổtiết kiệm đểviệc hạch toán tất toán và mởlại sổmới khi khách hàng muốn gửi lại được nhanh chóng. . . 75 4.2.4.Phản ánh lãi dựtrảhàng kỳcho KH và việc sửdụng tài khoản cho từng đối tượng KH : . 75 4.2.5. Tổchức bộphận chăm sóc khách hàng : . 76 4.2.6. Chính sách giữchân khách hàng cũ, lôi kéo thêm khách hàng mới : 76 4.2.7. Quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm của SCB : . .76 4.3. Các kiến nghị:. . 77 4.3.1. Đối với NHNN và cơquan hữu quan : . 77 4.3.2. Đối với NHTMCP Sài Gòn : . . 77 KẾT LUẬN :. . 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO : . . 81 PHỤLỤC : . . 82

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đềtài : . . . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu :. . 2

3. Phương pháp nghiên cứu :. . 2

4. Phạm vi nghiên cứu : . . 2

5. Ý nghĩa đềtài : . . . 3

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠBẢN VỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN

& NGHIỆP VỤKẾTOÁN HUY ĐỘNG VỐN TRONG HỆTHỐNG NGÂN

HÀNG

1.1. Vai trò và nhiệm vụcủa kếtoán huy động vốn . . 4

1.1.1.Vai trò nhiệm vụcủa kếtoán ngân hàng: .4

1.1.2. Nhiệm vụcủa kếtoán ngân hàng :. . 4

1.2. Vai trò nhiệm vụcủa kếtoán huy động vốn : . . 5

1.2.1. Vai trò của kếtoán huy động vốn : . . 5

1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM : . 6

1.3.1. Tiền gửi của khách hàng : . 6

1.3.1.1. Tiền gửi không kỳhạn ( TGTT) . 6

1.3.1.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳhạn: ( TGTKKH) . 6

1.3.1.3. Tiền gửi tiết kiệm có kỳhạn :(TGTKCKH) . 6

1.3.1.4. Tiền gửi có kỳhạn : ( TGCKH ) . 7

1.3.1.5. Tiền gửi tiết kiệm khác : . 7

1.3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờcó giá : . 8

1.3.3. Huy động vốn qua đi vay : . 8

1.3.3.1. Vay TCTD khác :. . 8

1.3.3.2. Vay NH trung ương: . 8

1.4. Những vấn đềcơbản của kếtoán nghiệp vụhuy động vốn của các tổchức cá nhân

trong nước. . 8

1.4.1. Hồsơchứng từhuy động vốn của các tổchức cá nhân trong nước : . 8

- Chứng từkếtoán: . 8

- Chứng từgốc: . 8

- Chứng từghi sổ: . 9

1.4.2. Tài khoản dùng trong kếtoán huy động tiền gửi tiết kiệm : . 9

1.4.2.1. Tài khoản 42 : Tiền gửi của khách hàng . 9

1.4.2.2. Tài khoản 491 : Lãi phải trảcho tiền gửi 10

1.4.2.3. Tài khoản 1011 : Tiền mặt tại quỹ . 10

1.4.2.4. Tài khoản 801 : Trảlãi tiền gửi . 10

1.4.3. Phương pháp hạch toán:. 10

1.4.3.1. Đối với tiền gửi thanh toán : . 10

1.4.3.2. Đối với tiền gửi tiết kiệm : . 11

1.4.4. Phương pháp tính lãi và hạch toán lãi : . 11

1.4.4.1.Đối với tiền gửi thanh toán : . 12

¾ Tiền gửi không kỳhạn : . 12

¾ Nếu tiền gửi có kỳhạn : . 12

1.4.4.2.Đối với tiền gửi tiết kiệm : . 13

Sơ đồTK hạch toán tổng hợp những quy trình trên: . . 13

¾ Đối với tiền gửi không kỳhạn: . . 13

¾ Đối với TGTK không định kỳ:. 14

¾ Đối với TG Tiết Kiệm định kỳ: . 14

¾ Lãi TGTT, TGTK không kỳhạn : . 15

¾ Lãi TGTK có kỳhạn : . 15

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NHTM :. 15

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

CHI NHÁNH AN GIANG

2.1. Tổng quan vềngân hàng TMCP Sài Gòn : . 16

2.1.1. Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Sài Gòn:. 16

2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển: . 17

2.1.3. Cơcấu tổchức và bộmáy quản lý : . 18

• Sơ đồcơcấu tổchức: . 18

• Diễn giải sơ đồcơcấu tổchức : . 19

2.1.4. Những nét nổi bật của kết quảhoạt động của ngân hàng trong 2 năm 2007,

2008: . 20

2.1.5. Cơhội và thách thức đối với ngành ngân hàng Việt Nam: . 21

2.1.5.1. Lợi thế: . 21

2.1.4.2. Thách thức: . 22

2.1.6. Định hướng của SCB :. 22

2.1.7. Mục tiêu của SCB :. 22

2.2. Giới thiệu vềNH TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang : . 23

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh:. . 23

2.2.2. Cơcấu tổchức của ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang:

2.2.2.1. Cơcấu tổchức : . 23

2.2.2.2. Chức năng các phòng ban :. . 24

¾ Cơcấu tổchức phòng kếtoán : . . 24

¾ Hình thức kếtoán :. . 26

2.2.3. Thuận lợi và khó khăn của phòng kếtoán tại SCB An Giang:. 27

2.2.3.1. Thuận lợi : . 27

2.2.3.2. Khó khăn : . 27

2.2.4. Sản phẩm, dịch vụchính của chi nhánh : . . 27

¾ Huy động vốn: . 27

¾ Tín dụng: . 28

¾ Dịch vụ: . . 28

2.2.5. Tiền gửi tiết kiệm tại SCB – chi nhánh AG bao gồm :. . 28

¾ Theo loại tiền tệ: . 28

¾ Theo kỳhạn gửi : . 28

¾ Theo chủtài khoản TGTK: . 29

2.2.6. Kết quảhoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm gần đây: . 30

CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KẾTOÁN HUY ĐỘNG CỦA CÁC TỔCHỨC CÁ

NHÂN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN

GIANG

3.1. Khái quát công tác huy động vốn của chi nhánh AG trong 3 năm gần đây : . 32

3.1.1. TỷsốVốn huy động trên Tổng nguồn vốn :. 38

3.1.2. Tỷsốvốn huy động có kỳhạn trên tổng vốn huy động: . 38

3.1.3. Tỷsốvốn huy động không kỳhạn / Tổng vốn huy động: . 39

3.1.4. Đánh giá hiệu quảcủa một sốsản phẩm ngân hàng đối với tình hình huy

động vốn : . 39

3.2. Tình hình thực hiện kếtoán huy động các tổchức cá nhân trong nước tại chi

nhánh An Giang : . 40

3.2.1. Văn bản, hồsơthực hiện công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài

Gòn :. 40

3.2.1.1.Văn bản thực hiện công tác huy động vốn tại SCB AG:. . 40

3.2.2.2.Hồsơmởtài khoản tiền gửi của khách hàng tại SCB AG : . 40

¾ Đối với Tổchức : . 40

¾ Đối với Đồng chủTài khoản : . . 41

¾ Đối với cá nhân : . 41

3.2.2. Kếtoán nghiệp vụhuy động vốn tổchức cá nhân trong nước của ngân hàng.

3.2.2.1. Nguyên tắc kếtoán : . 42

3.2.2.2. Quy trình thủtục các sản phẩm tiền gửi : . 43

a. Quy trình tiền gửi :. . 43

b. Quy trình thủtục :. 43

¾ Đối với khách hàng là cá nhân:.43

• Quy trình gửi tiền tiết kiệm: . 43

• Quy trình gửi tiền thanh toán : . 43

Đối với việc thanh toán bằng thẻ: . 43

Đối với việc TT thông qua hình thức ủy nhiệm chi . 43

Đối với việc TT thông qua ủy nhiệm thu: . 45

Đối với việc TT thông qua hình thức chuyển tiền: 45

¾ Đối với tiền gửi của các TCKT và tổchức tín dụng .47

• Quy trình tiền gửi thanh toán : . . 47

• Quy trình rút tiền tiết kiệm : . . 49

• Quy trình trảlãi tiết kiệm :. 50

¾ Kếtoán giai đoạn cuối ngày giao dịch : . 51

c. Phương pháp hạch toán kếtoán tại phòng giao dịch:. 51

¾ Chức năng, cơsởhạch toán kếtoán:. 51

¾ Phương pháp hạch toán kếtoán : . 51

• Kết cấu Tài khoản :. . 52

a. Tài khoản tổng hợp : . 52

b. Tài khoản thông báo khách hàng : . 52

• Phương pháp hạch toán trên các tài khoản : . 53

¾ Một sốnghiệp vụphát sinh tại chi nhánh và phương pháp hạch

toán kếtoán huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổchức cá nhân

trong nước bằng VNĐ: . 53

3.3.4. Hướng dẫn hạch toán trên hệthống Smarbank đối với từng loại sản phẩm

tiền gửi : . 66

3.3.4.1. Thủtục mởtài khoản đối với KH là cá nhân: . 66

3.3.4.2. Thủtục mởtài khoản đối với KH là doanh nghiệp. . 66

3.3.4.3. Thủtục mởsổtiết kiệm cho KH : . 67

3.3.4.4. Thủtục nộp tiền vào tài khoản cho KH :. 67

3.3.4.5. Thủtục thanh toán ủy nhiệm chi : . 68

3.4. Đánh giá thực trạng của công tác huy động của các tổchức cá nhân trong nước tại

ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh AG:. 68

3.4.1. Đánh giá khái quát vềtình hình hạch toán huy động vốn tại SCB AG: 68

3.4.2. Những kết quả đạt được của công tác kếtoán huy động vốn tại chi

nhánh:. . 69

3.4.3. Những vần đềtồn tại: . 70

3.4.4. Nguyên nhân chủyếu : . . 71

a) Nguyên nhân chủquan : . 71

b) Nguyên nhân khách quan : . 71

CHƯƠNG 4:MỘT SỐGIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊNHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢCÔNG TÁC KẾTOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH

4.1. Định hướng phát triển của SCB An Giang: . 73

4.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2009: . 73

4.1.2. Biện pháp thực hiện :. 73

4.2. Một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcông tác kếtoán huy động vốn các

tổchức cá nhân trong nước tại chi nhánh AG: . 74

4.2.1. Đưa phần mềm kếtoán mới vào hạch toán : . .74

4.2.2. Lắp đặt thêm máy ATM : . 74

4.2.3. Giảm bớt thủtục khi khách hàng đến tất toán sổtiết kiệm đểviệc hạch toán

tất toán và mởlại sổmới khi khách hàng muốn gửi lại được nhanh chóng. . . 75

4.2.4.Phản ánh lãi dựtrảhàng kỳcho KH và việc sửdụng tài khoản cho từng đối

tượng KH : . 75

4.2.5. Tổchức bộphận chăm sóc khách hàng : . 76

4.2.6. Chính sách giữchân khách hàng cũ, lôi kéo thêm khách hàng mới : 76

4.2.7. Quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm của SCB : . .76

4.3. Các kiến nghị:. . 77

4.3.1. Đối với NHNN và cơquan hữu quan : . 77

4.3.2. Đối với NHTMCP Sài Gòn : . . 77

KẾT LUẬN :. . 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO : . . 81

PHỤLỤC : . . 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY