Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN Trang 1CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 11.1 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trang 11.1.1 Kế toán doanh thu Trang 21.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng. Trang 21.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Trang 31.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán. Trang 61.1.2.1 Khái niệm: Trang 61.1.2.2 Chứng từ sử dụng. Trang 61.1.2.3 Tài khoản sử dụng Trang 61.1.2.4 Phương pháp hạch toán Trang 71.1.3 Kế toán chi phí bán hàng. Trang 81.1.3.1 Khái niệm Trang 81.1.3.2 Chứng từ sử dụng. Trang 91.1.3.3 Tài khoản sử dụng Trang 91.1.3.4 Phương pháp hạch toán Trang 101.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 101.1.4.1 Khái niệm Trang 101.1.4.2 Chứng từ Trang 111.1.4.3 Tài khoản sử dụng Trang 121.1.4.4 Phương pháp hạch toán Trang 121.2 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Trang 141.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. Trang 141.2.1.1 Khái niệm Trang 141.2.1.2 Tài khoản sử dụng Trang 141.2.1.3 Phương pháp hạch toán Trang 151.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính Trang 151.2.2.1 Khái niệm Trang 151.2.2.2 Tài khoản sử dụng Trang 161.2.2.3 Phương pháp hạch toán. Trang 161.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC Trang 171.3.1 Kế toán thu nhập khác Trang 171.3.1.1 Khái niệm Trang 171.3.1.2 Tài khoản sử dụng Trang 181.3.1.3 Phương pháp hạch toán Trang 181.3.2 Kế toán chi phí khác Trang 181.3.2.1 Khái niệm Trang 181.3.2.2 Tài khoản sử dụng Trang 191.3.2.3 Phương pháp hạch toán Trang 201.4 KẾ TÓAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 201.4.1 Khái niệm Trang 201.4.2 Tài khoản sử dụng Trang 211.4.3 Phương pháp hạch toán Trang 22CH ƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC Trang 232.1.Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Bê tông Ly Tâm Thủ Đức. Trang 232.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Trang 232.1.1.1 Giới thiệu chung về Công Ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Trang 232.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty Trang 232.1.2 Tổ chức quản lý Trang 252.1.3 Nhiệm vụ Trang 262.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Trang 27 2.2.1 Nhiệm vụ và chức năng Trang 272.2.2 Tổ chức sản xuất Trang 272.2.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty. Trang 282.2.3.1 Hệ thống tài khoản đang sử dụng Trang 282.2.3.2 Hình thức kế toán và sổ sách kế toán áp dụng tại công ty Trang 282.2.3.3 Hệ thống báo cáo tại Công ty Trang 292.2.3.4 Các phương pháp kế toán áp dụng tại công ty Trang 302.3 THỰC TRẠNG KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC Trang 31 2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 312.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 312.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Trang 372.3.1.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 412.3.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 452.3.2 Kế toán hoạt động tài chính Trang 502.3.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Trang 502.3.2.2 Kế toán Chi phí tài chính Trang 542.3.3 Kế toán hoạt động khác Trang 582.3.3.1 Kế Toán Thu Nhập Khác Trang 582.3.3.2 Kế Toán Chi Phí Khác Trang 622.3.4 Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trang 642.3.4.1 Cách tính thuế TNDN Trang 642.3.4.2 Chứng từ sử dụng Trang 642.3.4.3 Tài khoản sử dụng Trang 642.3.4.4 Trình tự hạch toán Trang 642.3.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trang 642.3.5.1 Khái niệm Trang 642.3.5.2 Tài khoản sử dụng Trang 652.3.5.3 Sổ Kế Toán Trang 652.3.5.4 Trình tự hạch toán Trang 652.3.6 Trình bày các thông tin trong báo cáo tài chính Trang 70CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Trang 713.1 Nhận xét Trang 713.2 Kiến nghị. Trang 723.2.1 Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động tại công ty Trang 723.2.2 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán Trang 723.2.3 Kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh Trang 723.3 Kết luận . Trang 73KẾT LUẬN Trang 74TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 75PHỤ LỤC Trang 76

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN Trang 1

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 1

1.1 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trang 1

1.1.1 Kế toán doanh thu Trang 2

1.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng. Trang 2

1.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Trang 3

1.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán. Trang 6

1.1.2.1 Khái niệm: Trang 6

1.1.2.2 Chứng từ sử dụng. Trang 6

1.1.2.3 Tài khoản sử dụng Trang 6

1.1.2.4 Phương pháp hạch toán Trang 7

1.1.3 Kế toán chi phí bán hàng. Trang 8

1.1.3.1 Khái niệm Trang 8

1.1.3.2 Chứng từ sử dụng. Trang 9

1.1.3.3 Tài khoản sử dụng Trang 9

1.1.3.4 Phương pháp hạch toán Trang 10

1.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 10

1.1.4.1 Khái niệm Trang 10

1.1.4.2 Chứng từ Trang 11

1.1.4.3 Tài khoản sử dụng Trang 12

1.1.4.4 Phương pháp hạch toán Trang 12

1.2 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Trang 14

1.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. Trang 14

1.2.1.1 Khái niệm Trang 14

1.2.1.2 Tài khoản sử dụng Trang 14

1.2.1.3 Phương pháp hạch toán Trang 15

1.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính Trang 15

1.2.2.1 Khái niệm Trang 15

1.2.2.2 Tài khoản sử dụng Trang 16

1.2.2.3 Phương pháp hạch toán. Trang 16

1.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC Trang 17

1.3.1 Kế toán thu nhập khác Trang 17

1.3.1.1 Khái niệm Trang 17

1.3.1.2 Tài khoản sử dụng Trang 18

1.3.1.3 Phương pháp hạch toán Trang 18

1.3.2 Kế toán chi phí khác Trang 18

1.3.2.1 Khái niệm Trang 18

1.3.2.2 Tài khoản sử dụng Trang 19

1.3.2.3 Phương pháp hạch toán Trang 20

1.4 KẾ TÓAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 20

1.4.1 Khái niệm Trang 20

1.4.2 Tài khoản sử dụng Trang 21

1.4.3 Phương pháp hạch toán Trang 22

CH ƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG

LY TÂM THỦ ĐỨC Trang 23

2.1.Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Bê tông Ly Tâm Thủ Đức. Trang 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Trang 23

2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công Ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Trang 23

2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty Trang 23

2.1.2 Tổ chức quản lý Trang 25

2.1.3 Nhiệm vụ Trang 26

2.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Trang 27

2.2.1 Nhiệm vụ và chức năng Trang 27

2.2.2 Tổ chức sản xuất Trang 27

2.2.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty. Trang 28

2.2.3.1 Hệ thống tài khoản đang sử dụng Trang 28

2.2.3.2 Hình thức kế toán và sổ sách kế toán áp dụng tại công ty Trang 28

2.2.3.3 Hệ thống báo cáo tại Công ty Trang 29

2.2.3.4 Các phương pháp kế toán áp dụng tại công ty Trang 30

2.3 THỰC TRẠNG KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC Trang 31

2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 31

2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 31

2.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Trang 37

2.3.1.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 41

2.3.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 45

2.3.2 Kế toán hoạt động tài chính Trang 50

2.3.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Trang 50

2.3.2.2 Kế toán Chi phí tài chính Trang 54

2.3.3 Kế toán hoạt động khác Trang 58

2.3.3.1 Kế Toán Thu Nhập Khác Trang 58

2.3.3.2 Kế Toán Chi Phí Khác Trang 62

2.3.4 Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trang 64

2.3.4.1 Cách tính thuế TNDN Trang 64

2.3.4.2 Chứng từ sử dụng Trang 64

2.3.4.3 Tài khoản sử dụng Trang 64

2.3.4.4 Trình tự hạch toán Trang 64

2.3.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trang 64

2.3.5.1 Khái niệm Trang 64

2.3.5.2 Tài khoản sử dụng Trang 65

2.3.5.3 Sổ Kế Toán Trang 65

2.3.5.4 Trình tự hạch toán Trang 65

2.3.6 Trình bày các thông tin trong báo cáo tài chính Trang 70

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Trang 71

3.1 Nhận xét Trang 71

3.2 Kiến nghị. Trang 72

3.2.1 Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động tại công ty Trang 72

3.2.2 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán Trang 72

3.2.3 Kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh Trang 72

3.3 Kết luận . Trang 73

KẾT LUẬN Trang 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 75

PHỤ LỤC Trang 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY