Khóa luận Kế toán cho vay đối với các tổ chức, cá nhân trong nước tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thốt Nốt

MỤC LỤCChương I: MỞ ĐẦU . 1 1.1. Lí do chọn đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.5. Nội dung nghiên cứu . 2 Chương II: NHỮNG LÝ LUẬN CƠBẢN VỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN VÀ NGHIỆP VỤKẾTOÁN CHO VAY TRONG HỆTHỐNG NGÂN HÀNG. 32.1. Tín dụng và các phương thức cho vay hiện nay. 3 2.1.1. Khái niệm tín dụng:. 3 2.1.2.Vai trò và nhiệm vụcủa tín dụng đối với nền kinh tế. 3 2.1.3. Quy trình tín dụng . 3 2.1.4. Các phương thức cho vay hiện nay. 4 2.1.4.1 Cho vay từng lần . 4 2.1.4.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng . 4 2.1.4.3 Cho vay theo dựán đầu tư. 4 2.1.4.4 Cho vay trảgóp . 5 2.1.4.5. Cho vay thông qua nghiệp vụphát hành và sửdụng thẻtín dụng . 5 2.1.4.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dựphòng . 5 2.1.4.7. Cho vay hợp vốn ( đồng tài trợ) . 5 2.1.4.8. Cho vay theo các phương thức khác. 5 2.1.5. Dựphòng rủi ro tín dụng. 5 2.1.5.1. Các khái niệm. 5 2.1.5.2. Văn bản thực hiện . 6 2.1.5.3. Phân loại nợ. 6 2.1.5.4. Tỷlệtrích lập dựphòng cụthể. 7 2.1.5.5. Mức dựphòng . 7 2.1.5.6. Sửdụng dựphòng . 8 2.2. Vai trò nhiệm vụcủa công tác kếtoán cho vay. 8 2.2.1. Kếtoán ngân hàng. 8 2.2.1.1. Khái niệm . 8 2.2.1.2.Vai trò . 9 2.2.2. Vai trò và nhiệm vụcủa kếtoán cho vay. 10 2.2.2.1. Vai trò của công tác kếtoán cho vay:. 10 2.2.2.2. Nhiệm vụcủa kếtoán cho vay. 11 2.3. Những vấn đềcơbản của công tác kếtoán nghiệp vụcho vay các tổchức cá nhân trong nước . 11 2.3.1. Chứng từdùng trong kếtoán cho vay đối với các tổchức cá nhân trong nước. 11 2.3.2. Tài khoản sửdụng trong kếtoán cho vay tổchức, cá nhân trong nước. 12 2.3.2.1. Tài khoản nội bảng:. 12 2.3.2.2. Tài khoản ngoại bảng . 16 2.3.4. Phương pháp hạch toán. 17 2.3.5. Tính lãi và hạch toán lãi. 18 2.4. Quy trình kếtoán theo các phương thức cho vay. 20 2.4.1. Quy trình kếtoán cho vay từng lần . 20 2.4.1.1. Kếtoán nghiệp vụcho vay (giải ngân). 20 2.4.1.2. Kếtoán thu lãi cho vay. 21 2.4.1.3. Kếtoán nghiệp vụthu nợgốc . 23 2.4.2. Quy trình kếtoán cho vay theo hạn mức tín dụng. . 23 2.4.2.1. Kếtoán giai đoạn cho vay. 23 2.4.2.2. Kếtoán giai đoạn thu lãi. 23 2.4.2.3. Kếtoán nghiệp vụthu nợgốc . 24 Chương III:THỰC TRẠNG KẾTOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỐT NỐT . 253.1. Giới thiệu vềNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 25 3.1.1. Khái quát vềNHNo & PTNT Việt Nam. 25 3.1.2. Lịch sửhình thành của NHNo & PTNT Thốt Nốt. 26 3.1.3. Chức năng và nhiệm vụhoạt động. 26 3.1.4. Cơcấu tổchức. 26 3.1.5. Bộmáy quản lý của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 27 3.2. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 29 3.2.1. Hoạt động huy động vốn . 29 3.2.2. Hoạt động sửdụng vốn . 31 3.2.3. Kết quảtài chính. 37 3.3. Tình hình thực hiện kếtoán cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thốt Nốt . 39 3.3.1. Chứng từvà tài khoản sửdụng . 39 3.3.1.1. Chứng từ. 39 3.3.1.2. Tài khoản sửdụng . 40 3.3.2. Điều kiện cho vay. 40 3.3.3 Thời hạn cho vay. 41 3.3.4 Lãi suất cho vay. 41 3.3.5. Các phương pháp tính lãi. 42 3.3.6. Thủtục và hồsơcho vay. 43 3.3.7.4. Kếtoán giai đọan gia hạn nợ. 53 3.3.7.5. Kếtoán chuyển nợquá hạn . 54 3.3.8. Vềlưu giữvà quản lý hồsơvay. 54 3.3.9. Việc trích lập và sửdụng dựphòng rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Thốt Nốt. 55 3.3.10. Việc áp dụng công nghệthông tin vào công tác kếtoán của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 56 Chương IV : MỘT SỐGẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢCỦA CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỐT NỐT. 574.1. Những kết quả đạt được trong công tác kếtoán cho vay đối với các tổchức cá nhân trong nước của NHNo & PTNT Thốt Nốt. 57 4.2. Những tồn tại trong công tác kếtoán cho vay đối với các tổchức, cá nhân trong nước tại NHNo & PTNT Thốt Nốt . 57 4.3. Một sốgiải pháp góp phần nâng cao hiệu quảcông tác kếtoán cho vay đối với các tổchức cá nhân trong nước của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 58 4.3.1. Nghiên cứu cải tiến hồsơvay. 58 4.3.2. Đầu tưnâng cấp cơsởmáy móc, thiết bịtrong ngân hàng. 58 4.3.3. Cải tiến, nâng cấp chương trình quản lý. 58 4.3.4. Luôn quan tâm đến chính sách vềnhân sự. 59 4.3.4. Năng cao mối quan hệgiữa cán bộtín dụng và cán bộkếtoán cho vay. 59 Chương V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. 605.1. Kết luận . 60 5.2. Kiến ngh . 60 5.2.1. Đối với nhà nước và các cơquan quản lý ở địa phương. 60 5.2.2. Đối với NHNo & PTNT VN. 61 5.2.3. Đối với NHNo & PTNT Thốt Nốt . 61

MỤC LỤC

Chương I: MỞ ĐẦU . 1

1.1. Lí do chọn đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.5. Nội dung nghiên cứu . 2

Chương II: NHỮNG LÝ LUẬN CƠBẢN VỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN

VÀ NGHIỆP VỤKẾTOÁN CHO VAY TRONG HỆTHỐNG NGÂN HÀNG. 3

2.1. Tín dụng và các phương thức cho vay hiện nay. 3

2.1.1. Khái niệm tín dụng:. 3

2.1.2.Vai trò và nhiệm vụcủa tín dụng đối với nền kinh tế. 3

2.1.3. Quy trình tín dụng . 3

2.1.4. Các phương thức cho vay hiện nay. 4

2.1.4.1 Cho vay từng lần . 4

2.1.4.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng . 4

2.1.4.3 Cho vay theo dựán đầu tư. 4

2.1.4.4 Cho vay trảgóp . 5

2.1.4.5. Cho vay thông qua nghiệp vụphát hành và sửdụng thẻtín dụng . 5

2.1.4.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dựphòng . 5

2.1.4.7. Cho vay hợp vốn ( đồng tài trợ) . 5

2.1.4.8. Cho vay theo các phương thức khác. 5

2.1.5. Dựphòng rủi ro tín dụng. 5

2.1.5.1. Các khái niệm. 5

2.1.5.2. Văn bản thực hiện . 6

2.1.5.3. Phân loại nợ. 6

2.1.5.4. Tỷlệtrích lập dựphòng cụthể. 7

2.1.5.5. Mức dựphòng . 7

2.1.5.6. Sửdụng dựphòng . 8

2.2. Vai trò nhiệm vụcủa công tác kếtoán cho vay. 8

2.2.1. Kếtoán ngân hàng. 8

2.2.1.1. Khái niệm . 8

2.2.1.2.Vai trò . 9

2.2.2. Vai trò và nhiệm vụcủa kếtoán cho vay. 10

2.2.2.1. Vai trò của công tác kếtoán cho vay:. 10

2.2.2.2. Nhiệm vụcủa kếtoán cho vay. 11

2.3. Những vấn đềcơbản của công tác kếtoán nghiệp vụcho vay các tổchức cá

nhân trong nước . 11

2.3.1. Chứng từdùng trong kếtoán cho vay đối với các tổchức cá nhân trong nước

. 11

2.3.2. Tài khoản sửdụng trong kếtoán cho vay tổchức, cá nhân trong nước. 12

2.3.2.1. Tài khoản nội bảng:. 12

2.3.2.2. Tài khoản ngoại bảng . 16

2.3.4. Phương pháp hạch toán. 17

2.3.5. Tính lãi và hạch toán lãi. 18

2.4. Quy trình kếtoán theo các phương thức cho vay. 20

2.4.1. Quy trình kếtoán cho vay từng lần . 20

2.4.1.1. Kếtoán nghiệp vụcho vay (giải ngân). 20

2.4.1.2. Kếtoán thu lãi cho vay. 21

2.4.1.3. Kếtoán nghiệp vụthu nợgốc . 23

2.4.2. Quy trình kếtoán cho vay theo hạn mức tín dụng. . 23

2.4.2.1. Kếtoán giai đoạn cho vay. 23

2.4.2.2. Kếtoán giai đoạn thu lãi. 23

2.4.2.3. Kếtoán nghiệp vụthu nợgốc . 24

Chương III:THỰC TRẠNG KẾTOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỐT NỐT . 25

3.1. Giới thiệu vềNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 25

3.1.1. Khái quát vềNHNo & PTNT Việt Nam. 25

3.1.2. Lịch sửhình thành của NHNo & PTNT Thốt Nốt. 26

3.1.3. Chức năng và nhiệm vụhoạt động. 26

3.1.4. Cơcấu tổchức. 26

3.1.5. Bộmáy quản lý của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 27

3.2. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 29

3.2.1. Hoạt động huy động vốn . 29

3.2.2. Hoạt động sửdụng vốn . 31

3.2.3. Kết quảtài chính. 37

3.3. Tình hình thực hiện kếtoán cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Thốt Nốt . 39

3.3.1. Chứng từvà tài khoản sửdụng . 39

3.3.1.1. Chứng từ. 39

3.3.1.2. Tài khoản sửdụng . 40

3.3.2. Điều kiện cho vay. 40

3.3.3 Thời hạn cho vay. 41

3.3.4 Lãi suất cho vay. 41

3.3.5. Các phương pháp tính lãi. 42

3.3.6. Thủtục và hồsơcho vay. 43

3.3.7.4. Kếtoán giai đọan gia hạn nợ. 53

3.3.7.5. Kếtoán chuyển nợquá hạn . 54

3.3.8. Vềlưu giữvà quản lý hồsơvay. 54

3.3.9. Việc trích lập và sửdụng dựphòng rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Thốt

Nốt. 55

3.3.10. Việc áp dụng công nghệthông tin vào công tác kếtoán của NHNo &

PTNT Thốt Nốt . 56

Chương IV : MỘT SỐGẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢCỦA

CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN THỐT NỐT. 57

4.1. Những kết quả đạt được trong công tác kếtoán cho vay đối với các tổchức cá

nhân trong nước của NHNo & PTNT Thốt Nốt. 57

4.2. Những tồn tại trong công tác kếtoán cho vay đối với các tổchức, cá nhân trong

nước tại NHNo & PTNT Thốt Nốt . 57

4.3. Một sốgiải pháp góp phần nâng cao hiệu quảcông tác kếtoán cho vay đối với

các tổchức cá nhân trong nước của NHNo & PTNT Thốt Nốt . 58

4.3.1. Nghiên cứu cải tiến hồsơvay. 58

4.3.2. Đầu tưnâng cấp cơsởmáy móc, thiết bịtrong ngân hàng. 58

4.3.3. Cải tiến, nâng cấp chương trình quản lý. 58

4.3.4. Luôn quan tâm đến chính sách vềnhân sự. 59

4.3.4. Năng cao mối quan hệgiữa cán bộtín dụng và cán bộkếtoán cho vay. 59

Chương V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. 60

5.1. Kết luận . 60

5.2. Kiến ngh . 60

5.2.1. Đối với nhà nước và các cơquan quản lý ở địa phương. 60

5.2.2. Đối với NHNo & PTNT VN. 61

5.2.3. Đối với NHNo & PTNT Thốt Nốt . 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY