Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang

MỤC LỤC Trang Chương 1PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đềtài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1 4. Phương pháp nghiên cứu. 1 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 2 Chương 2 CƠSỞLÝ LUẬN. 3 1. Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3 1.1 Chi phí sản xuất. 3 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 3 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . 3 1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 6 1.2 Giá thành sản phẩm. 6 1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm . 6 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 6 1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 6 1.2.4 Kỳtính giá thành sản phẩm. 7 2. Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7 2.1 Quy trình kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7 2.2 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất . 7 2.2.1 Kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 7 2.2.1.1 Khái niệm . 7 2.2.1.2 Chứng từsửdụng . 7 2.2.1.3 Tài khoản sửdụng . 7 2.2.2 Kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 8 2.2.2.1 Khái niệm . 8 2.2.2.2 Chứng từsửdụng . 8 2.2.2.3 Tài khoản sửdụng . 8 2.2.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung . 9 2.2.3.1 Khái niệm . 9 2.2.3.2 Chứng từsửdụng . 9 2.2.3.3 Tài khoản sửdụng . 10 2.3 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 11 2.3.1 Khái niệm . 11 2.3.2 Tài khoản sửdụng . 11 3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang. 12 3.1 Khái niệm . 12 3.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 12 3.2.1 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí NVL chính (CP NVLTT) . 13 3.2.2 Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm hoàn thành tương đương. 13 3.2.3 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức (kếhoạch) . 13 4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14 4.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . 14 4.1.1 Trường hợp phân xưởng chỉsản xuất ra một loại sản phẩm. 14 4.1.2 Trường hợp phân xưởng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm . 14 4.1.3 Trường hợp phân xưởng sản xuất đồng thời cảsản phẩm chính và sản phẩm phụ. 15 4.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố. 15 4.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ. 16 4.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước . 17 4.4.1 Phương pháp kết chuyển tuần tự. 17 4.4.2 Phương pháp kết chuyển song song . 18 4.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . 19 5. Phân tích biến động chi phí. 195.1 Khái niệm . 195.2 Định mức chi phí. 19 5.2.1 Khái niệm . 19 5.2.2 Phân loại. 20 5.3 Mô hình chung . 20 5.4 Phân tích biến động chi phí NVLTT. 21 5.5 Phân tích biến động chi phí NCTT . 21 5.6 Phân tích biến động chi phí SXC . 22 5.6.1 Phân tích biến động biến phí chi phí SXC . 22 5.6.2 Phân tích biến động định phí chi phí SXC. 23 Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀXÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG – AFIEX. 251. Giới thiệu khái quát vềcông ty AFIEX . 25 1.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 25 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục tiêu hoạt động . 26 1.2.1 Chức năng . 26 1.2.2 Nhiệm vụ. 27 1.2.3 Quyền hạn . 27 1.2.4 Mục tiêu hoạt động . 27 1.3 Cơcấu tổchức . 27 2. Giới thiệu khái quát vềXí Nghiệp Xuất Khẩu Lương Thực. 30 2.1 Sựra đời và phát triển của Xí Nghiệp. 30 2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa Xí nghiệp . 30 2.2.1 Chức năng . 30 2.2.2 Nhiệm vụ. 30 2.3 Cơcấu tổchức của Xí Nghiệp . 31 2.4 Tổchức công tác kếtoán tại Xí Nghiệp. 32 2.4.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 32 2.4.2 Các chính sách kếtoán áp dụng tại Xí Nghiệp . 33 2.4.3 Hệthống tài khoản sửdụng . 33 2.4.4 Hình thức kếtoán áp dụng tại Xí Nghiệp . 33 2.4.4.1 Hình thức kếtoán . 33 2.4.4.2 Trình tựghi sổ. 34 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây . 34 2.5.1 Thuận lợi . 35 2.5.2 Khó khăn . 36 2.5.3 Những mặt còn tồn tại. 36 2.6 Phương hướng phát triển trong năm 2010 . 37 2.6.1 Mục tiêu . 37 2.6.2 Những biện pháp thực hiện . 37 Chương 4 KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC . 381. Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí giá thành . 38 1.1 Quy trình thu mua gạo nguyên liệu. 38 1.2 Quy trình chếbiến gạo thành phẩm . 38 1.3 Những đặc điểm trong công tác kếtoán tại Xí nghiệp. 39 1.4 Quy trình kếtoán chi phí và tính giá thành. 39 2. Kếtoán chi phí sản xuất . 39 2.1 Kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 39 2.1.1 Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 39 2.1.2 Chứng từsửdụng . 41 2.1.3 Tài khoản sửdụng . 41 2.1.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 41 2.1.5 Trình tựhạch toán . 41 2.2 Kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 42 2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp. 42 2.2.2 Chứng từsửdụng . 43 2.2.3 Tài khoản sửdụng . 43 2.2.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 43 2.2.5 Trình tựhạch toán . 43 2.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung . 44 2.3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung. 44 2.3.2 Chứng từsửdụng . 45 2.3.3 Tài khoản sửdụng . 46 2.3.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 46 2.3.5 Trình tựhạch toán . 46 3. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 49 3.1 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất . 49 3.1.1 Nội dung. 49 3.1.2 Chứng từsửdụng . 49 3.1.3 Tài khoản sửdụng . 50 3.1.4 Trình tựhạch toán . 50 3.2 Kếtoán tính giá thành sản phẩm . 51 3.2.1 Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 51 3.2.2 Tính giá thành sản phẩm . 51 4. Phân tích biến động chi phí sản xuất. 56 4.1 Phân tích chung . 56 4.2 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 57 4.3 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp . 58 4.4 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung. 58 Chương 5 NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . 61 1. Nhận xét . 61 1.1 Ưu điểm. 61 1.1.1 Ưu dđiểm chung . 61 1.1.2 Công tác kếtoán. 61 1.1.3 Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành . 62 1.1.4 Những ưu điểm khác . 62 1.2 Hạn chế. 62 2. Kiến nghị. 63 3. Kết luận . 64

MỤC LỤC

Trang

Chương 1PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đềtài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1

4. Phương pháp nghiên cứu. 1

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 2

Chương 2 CƠSỞLÝ LUẬN. 3

1. Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1.1 Chi phí sản xuất. 3

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 3

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . 3

1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 6

1.2 Giá thành sản phẩm. 6

1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm . 6

1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 6

1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 6

1.2.4 Kỳtính giá thành sản phẩm. 7

2. Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7

2.1 Quy trình kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7

2.2 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất . 7

2.2.1 Kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 7

2.2.1.1 Khái niệm . 7

2.2.1.2 Chứng từsửdụng . 7

2.2.1.3 Tài khoản sửdụng . 7

2.2.2 Kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 8

2.2.2.1 Khái niệm . 8

2.2.2.2 Chứng từsửdụng . 8

2.2.2.3 Tài khoản sửdụng . 8

2.2.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung . 9

2.2.3.1 Khái niệm . 9

2.2.3.2 Chứng từsửdụng . 9

2.2.3.3 Tài khoản sửdụng . 10

2.3 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 11

2.3.1 Khái niệm . 11

2.3.2 Tài khoản sửdụng . 11

3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang. 12

3.1 Khái niệm . 12

3.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 12

3.2.1 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí NVL chính (CP NVLTT) . 13

3.2.2 Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm hoàn thành tương đương. 13

3.2.3 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức (kếhoạch) . 13

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14

4.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . 14

4.1.1 Trường hợp phân xưởng chỉsản xuất ra một loại sản phẩm. 14

4.1.2 Trường hợp phân xưởng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm . 14

4.1.3 Trường hợp phân xưởng sản xuất đồng thời cảsản phẩm chính và sản

phẩm phụ. 15

4.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố. 15

4.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ. 16

4.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước . 17

4.4.1 Phương pháp kết chuyển tuần tự. 17

4.4.2 Phương pháp kết chuyển song song . 18

4.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . 19

5. Phân tích biến động chi phí. 19

5.1 Khái niệm . 19

5.2 Định mức chi phí. 19

5.2.1 Khái niệm . 19

5.2.2 Phân loại. 20

5.3 Mô hình chung . 20

5.4 Phân tích biến động chi phí NVLTT. 21

5.5 Phân tích biến động chi phí NCTT . 21

5.6 Phân tích biến động chi phí SXC . 22

5.6.1 Phân tích biến động biến phí chi phí SXC . 22

5.6.2 Phân tích biến động định phí chi phí SXC. 23

Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀXÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG

THỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC

PHẨM AN GIANG – AFIEX. 25

1. Giới thiệu khái quát vềcông ty AFIEX . 25

1.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 25

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục tiêu hoạt động . 26

1.2.1 Chức năng . 26

1.2.2 Nhiệm vụ. 27

1.2.3 Quyền hạn . 27

1.2.4 Mục tiêu hoạt động . 27

1.3 Cơcấu tổchức . 27

2. Giới thiệu khái quát vềXí Nghiệp Xuất Khẩu Lương Thực. 30

2.1 Sựra đời và phát triển của Xí Nghiệp. 30

2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa Xí nghiệp . 30

2.2.1 Chức năng . 30

2.2.2 Nhiệm vụ. 30

2.3 Cơcấu tổchức của Xí Nghiệp . 31

2.4 Tổchức công tác kếtoán tại Xí Nghiệp. 32

2.4.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 32

2.4.2 Các chính sách kếtoán áp dụng tại Xí Nghiệp . 33

2.4.3 Hệthống tài khoản sửdụng . 33

2.4.4 Hình thức kếtoán áp dụng tại Xí Nghiệp . 33

2.4.4.1 Hình thức kếtoán . 33

2.4.4.2 Trình tựghi sổ. 34

2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây . 34

2.5.1 Thuận lợi . 35

2.5.2 Khó khăn . 36

2.5.3 Những mặt còn tồn tại. 36

2.6 Phương hướng phát triển trong năm 2010 . 37

2.6.1 Mục tiêu . 37

2.6.2 Những biện pháp thực hiện . 37

Chương 4 KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI

XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC . 38

1. Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí giá thành . 38

1.1 Quy trình thu mua gạo nguyên liệu. 38

1.2 Quy trình chếbiến gạo thành phẩm . 38

1.3 Những đặc điểm trong công tác kếtoán tại Xí nghiệp. 39

1.4 Quy trình kếtoán chi phí và tính giá thành. 39

2. Kếtoán chi phí sản xuất . 39

2.1 Kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 39

2.1.1 Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 39

2.1.2 Chứng từsửdụng . 41

2.1.3 Tài khoản sửdụng . 41

2.1.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 41

2.1.5 Trình tựhạch toán . 41

2.2 Kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 42

2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp. 42

2.2.2 Chứng từsửdụng . 43

2.2.3 Tài khoản sửdụng . 43

2.2.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 43

2.2.5 Trình tựhạch toán . 43

2.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung . 44

2.3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung. 44

2.3.2 Chứng từsửdụng . 45

2.3.3 Tài khoản sửdụng . 46

2.3.4 Trình tựluân chuyển chứng từ. 46

2.3.5 Trình tựhạch toán . 46

3. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 49

3.1 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất . 49

3.1.1 Nội dung. 49

3.1.2 Chứng từsửdụng . 49

3.1.3 Tài khoản sửdụng . 50

3.1.4 Trình tựhạch toán . 50

3.2 Kếtoán tính giá thành sản phẩm . 51

3.2.1 Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 51

3.2.2 Tính giá thành sản phẩm . 51

4. Phân tích biến động chi phí sản xuất. 56

4.1 Phân tích chung . 56

4.2 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 57

4.3 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp . 58

4.4 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung. 58

Chương 5 NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . 61

1. Nhận xét . 61

1.1 Ưu điểm. 61

1.1.1 Ưu dđiểm chung . 61

1.1.2 Công tác kếtoán. 61

1.1.3 Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành . 62

1.1.4 Những ưu điểm khác . 62

1.2 Hạn chế. 62

2. Kiến nghị. 63

3. Kết luận . 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY