Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắp An Giang

MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .11.1. Lý do chọn đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3. Nội dung nghiên cứu . 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.5. Phạm vi nghiên cứu. 2 CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ LUẬN.32.1. Chi phí và phân loại chi phí . 3 2.1.1. Khái niệm chi phí . 3 2.1.2. Phân loại chi phí. 3 2.1.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tếban đầu . 3 2.1.2.2. Phân loại chi phí theo công cụkinh tế. 4 2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳtính kết quả. 5 2.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp . 5 2.1.2.5. Phân loại chi phí theo mô hình ứng xửchi phí . 5 2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm . 6 2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 6 2.2.2. Mối quan hệgiữa giá thành và chi phí . 6 2.2.2.1. Giống nhau . 6 2.2.2.2 Khác nhau . 6 2.2.3. Phân loại giá thành sản phẩm. 6 2.3.Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7 2.3.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 7 2.3.2. Xác định đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 7 2.3.3. Nhiệm vụkếtoán của chi phí giá thành. 7 2.4. Kếtoán chi phí sản xuất . 8 2.4.1. Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 8 2.4.1.1. Khái niệm . 8 2.4.1.2. Chứng từsửdụng . 8 2.4.1.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 9 2.4.2. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 10 2.4.2.1. Khái niệm . 10 2.4.2.2. Chứng từsửdụng . 10 2.4.2.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 10 2.4.3. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 11 2.4.3.1. Khái niệm . 11 2.4.3.2. Chứng từsửdụng . 12 2.4.3.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 12 2.5. Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất. 14 2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang. 15 2.6.1. Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 15 2.6.2. Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm hoàn thành tương đương. 15 2.6.3. Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức . 15 2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 16 2.7.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . 16 2.7.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố. 16 2.7.3. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ. 17 2.7.4. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . 18 2.8. Trình tựkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 18 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG VÀ XÍ NGHIỆP TƯVẤN THIẾT KẾXÂY DỰNG.193.1. Giới thiệu vềCông Ty Xây Lắp An Giang . 19 3.2. Giới thiệu vềXí Nghiệp TưVấn Thiết KếXây Dựng . 20 3.2.1. Cơcấu tổchức quản lý tại xí nghiệp. 21 3.2.2. Kết quảtình hình hoạt động kinh doanh . 22 3.2.3. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 24 3.2.3.1. Thuận lợi . 24 3.2.3.2. Khó khăn . 24 3.2.3.3. Phương hướng phát triển. 24 3.2.4. Tổchức công tác kếtoán . 25 3.2.4.1. Chính sách kếtoán . 25 3.2.4.2. Tổchức bộmáy kếtoán . 25 3.2.4.3. Hình thức kếtoán . 25 CHƯƠNG IV: KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP TƯVẤN THIẾT KẾXÂY DỰNG .274.1. Giới thiệu khái quát vềphương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp . 27 4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 27 4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳtính giá thành . 27 4.1.3. Quá trình thiết kếcông trình tại xí nghiệp . 27 4.2. Kếtoán chi phí sản xuất . 28 4.2.1. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 28 4.2.1.1. Chứng từvà lưu chuyển chứng từ. 28 4.2.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 29 4.2.2. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 38 4.2.2.1. Chứng từvà lưu chuyển chứng từ. 38 4.3.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 39 4.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dởdang . 48 4.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất . 48 4.3.2. Đánh giá sản phẩm dởdang . 50 4.4. Tính giá thành sản phẩm . 50 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.515.1. Nhận xét . 51 5.2. Kiến nghị. 51 5.3. Kết luận . 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .1

1.1. Lý do chọn đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3. Nội dung nghiên cứu . 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu. 2

CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ LUẬN.3

2.1. Chi phí và phân loại chi phí . 3

2.1.1. Khái niệm chi phí . 3

2.1.2. Phân loại chi phí. 3

2.1.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tếban đầu . 3

2.1.2.2. Phân loại chi phí theo công cụkinh tế. 4

2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳtính kết quả. 5

2.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp . 5

2.1.2.5. Phân loại chi phí theo mô hình ứng xửchi phí . 5

2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm . 6

2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 6

2.2.2. Mối quan hệgiữa giá thành và chi phí . 6

2.2.2.1. Giống nhau . 6

2.2.2.2 Khác nhau . 6

2.2.3. Phân loại giá thành sản phẩm. 6

2.3.Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7

2.3.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 7

2.3.2. Xác định đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 7

2.3.3. Nhiệm vụkếtoán của chi phí giá thành. 7

2.4. Kếtoán chi phí sản xuất . 8

2.4.1. Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 8

2.4.1.1. Khái niệm . 8

2.4.1.2. Chứng từsửdụng . 8

2.4.1.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 9

2.4.2. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 10

2.4.2.1. Khái niệm . 10

2.4.2.2. Chứng từsửdụng . 10

2.4.2.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 10

2.4.3. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 11

2.4.3.1. Khái niệm . 11

2.4.3.2. Chứng từsửdụng . 12

2.4.3.3. Tài khoản và sơ đồtài khoản . 12

2.5. Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất. 14

2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang. 15

2.6.1. Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 15

2.6.2. Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm hoàn thành tương đương. 15

2.6.3. Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức . 15

2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 16

2.7.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . 16

2.7.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố. 16

2.7.3. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ. 17

2.7.4. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . 18

2.8. Trình tựkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 18

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY XÂY LẮP AN

GIANG VÀ XÍ NGHIỆP TƯVẤN THIẾT KẾXÂY DỰNG.19

3.1. Giới thiệu vềCông Ty Xây Lắp An Giang . 19

3.2. Giới thiệu vềXí Nghiệp TưVấn Thiết KếXây Dựng . 20

3.2.1. Cơcấu tổchức quản lý tại xí nghiệp. 21

3.2.2. Kết quảtình hình hoạt động kinh doanh . 22

3.2.3. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 24

3.2.3.1. Thuận lợi . 24

3.2.3.2. Khó khăn . 24

3.2.3.3. Phương hướng phát triển. 24

3.2.4. Tổchức công tác kếtoán . 25

3.2.4.1. Chính sách kếtoán . 25

3.2.4.2. Tổchức bộmáy kếtoán . 25

3.2.4.3. Hình thức kếtoán . 25

CHƯƠNG IV: KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP TƯVẤN

THIẾT KẾXÂY DỰNG .27

4.1. Giới thiệu khái quát vềphương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại xí nghiệp . 27

4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 27

4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳtính giá thành . 27

4.1.3. Quá trình thiết kếcông trình tại xí nghiệp . 27

4.2. Kếtoán chi phí sản xuất . 28

4.2.1. Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 28

4.2.1.1. Chứng từvà lưu chuyển chứng từ. 28

4.2.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 29

4.2.2. Kếtoán chi phí sản xuất chung . 38

4.2.2.1. Chứng từvà lưu chuyển chứng từ. 38

4.3.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 39

4.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dởdang . 48

4.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất . 48

4.3.2. Đánh giá sản phẩm dởdang . 50

4.4. Tính giá thành sản phẩm . 50

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.51

5.1. Nhận xét . 51

5.2. Kiến nghị. 51

5.3. Kết luận . 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO .54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY