Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH CMG

MỤC LỤC Trang Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Cơsởhình thành đềtài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Nội dung nghiên cứu . 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.5 Phạm vi nghiên cứu. 2 Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN 2.1 Chi phí sản xuất, giá thành, mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành . 3 2.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí . 3 2.1.1.1 Khái niệm . 3 2.1.1.2 Phân loại chi phí. 3 2.1.2 Giá thành và các loại giá thành sản phẩm . 5 2.1.2.1 Khái niệm . 5 2.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm. 5 2.1.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành. 5 2.2 Tổchức kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 6 2.2.1 Nhiệm vụcủa kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 6 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 6 2.2.3 Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành. 7 2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành . 7 2.2.3.2 Kỳtính giá thành. 7 2.2.4 Quy trình kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7 2.3 Kếtoán chi phí sản xuất . 8 2.3.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu . 8 2.3.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất . 9 2.3.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung . 10 2.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất. 12 2.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 12 2.2.4.1 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 13 2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 13 2.5.1 Phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 14 2.5.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đượng . 14 2.5.3 Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức . 14 2.6 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14 2.6.1 Phương pháp trực tiếp (giản đơn) . 14 2.6.2 Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ. 15 2.6.3 Phương pháp hệsố. 15 2.6.4 Phương pháp tỷlệ. 16 2.6.5 Phương pháp đơn đặt hàng. 16 2.6.6 Phương pháp phân bước. 17 Chương 3: CÔNG TY TNHH GMG 3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 18 3.2 Đặc điểm bộmáy tổchức quản lý của công ty . 19 3.2.1 Cơcấu tổchức. 19 3.2.2 Nhiệm vụvà chức năng của từng bộphận . 19 3.3 Tổchức kếtoán tại công ty . 20 3.3.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 20 3.3.2 Chính sách kếtoán . 21 3.3.3 Hình thức kếtoán được áp dụng tại công ty . 21 3.4 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 22 3.5 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty . 25 3.5.1 Thuận lợi . 25 3.5.2 Khó khăn . 25 3.5.3 Phương hướng . 25 Chương 4: KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH GMG 4.1 Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty . 26 4.1.1 Quy trình chếbiến cá tra fillet đông lạnh. 26 4.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 28 4.1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 28 4.1.2.2 Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành. 28 4.2 Kếtoán chi phí sản xuất . 28 4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu. 28 4.2.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất . 29 4.2.2.1 Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển chứng từ. 29 4.2.2.2 Các tài khoản sửdụng . 29 4.2.2.3 Hình thức trảlương và cách tính lương . 30 4.2.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung . 33 4.2.3.1 Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển chứng từ. 33 4.2.3.2 Các tài khoản sửdụng . 34 4.2.3.3 Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng . 35 4.2.3.4 Chi phí vật liệu . 37 4.2.3.5 Chi phí công cụdụng cụ. 37 4.2.3.6 Chi phí khấu hao tài sản cố định . 38 4.2.3.7 Chi phí dịch vụmua ngoài . 39 4.2.3.8 Chi phí bằng tiền khác . 39 4.3 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41 4.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất . 41 4.3.2 Đánh giá sản phẩm dởdang . 41 4.3.3 Tính giá thành . 42 Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN 5.1 Nhận xét . 44 5.1.1 Ưu điểm. 44 5.1.2 Hạn chế. 44 5.2 Kiến nghị. 44 5.2.1 Chính sách công ty . 44 5.2.2 Công tác kếtoán. 45 5.2.3 Công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 45 5.3 Kết luận . 47

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Cơsởhình thành đềtài . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Nội dung nghiên cứu . 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.5 Phạm vi nghiên cứu. 2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN

2.1 Chi phí sản xuất, giá thành, mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành . 3

2.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí . 3

2.1.1.1 Khái niệm . 3

2.1.1.2 Phân loại chi phí. 3

2.1.2 Giá thành và các loại giá thành sản phẩm . 5

2.1.2.1 Khái niệm . 5

2.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm. 5

2.1.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành. 5

2.2 Tổchức kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 6

2.2.1 Nhiệm vụcủa kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 6

2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 6

2.2.3 Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành. 7

2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành . 7

2.2.3.2 Kỳtính giá thành. 7

2.2.4 Quy trình kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 7

2.3 Kếtoán chi phí sản xuất . 8

2.3.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu . 8

2.3.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất . 9

2.3.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung . 10

2.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất. 12

2.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 12

2.2.4.1 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 13

2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ. 13

2.5.1 Phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 14

2.5.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đượng . 14

2.5.3 Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức . 14

2.6 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14

2.6.1 Phương pháp trực tiếp (giản đơn) . 14

2.6.2 Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ. 15

2.6.3 Phương pháp hệsố. 15

2.6.4 Phương pháp tỷlệ. 16

2.6.5 Phương pháp đơn đặt hàng. 16

2.6.6 Phương pháp phân bước. 17

Chương 3: CÔNG TY TNHH GMG

3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 18

3.2 Đặc điểm bộmáy tổchức quản lý của công ty . 19

3.2.1 Cơcấu tổchức. 19

3.2.2 Nhiệm vụvà chức năng của từng bộphận . 19

3.3 Tổchức kếtoán tại công ty . 20

3.3.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 20

3.3.2 Chính sách kếtoán . 21

3.3.3 Hình thức kếtoán được áp dụng tại công ty . 21

3.4 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 22

3.5 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty . 25

3.5.1 Thuận lợi . 25

3.5.2 Khó khăn . 25

3.5.3 Phương hướng . 25

Chương 4: KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH GMG

4.1 Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty . 26

4.1.1 Quy trình chếbiến cá tra fillet đông lạnh. 26

4.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành . 28

4.1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 28

4.1.2.2 Đối tượng tính giá thành và kỳtính giá thành. 28

4.2 Kếtoán chi phí sản xuất . 28

4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu. 28

4.2.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất . 29

4.2.2.1 Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển chứng từ. 29

4.2.2.2 Các tài khoản sửdụng . 29

4.2.2.3 Hình thức trảlương và cách tính lương . 30

4.2.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung . 33

4.2.3.1 Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển chứng từ. 33

4.2.3.2 Các tài khoản sửdụng . 34

4.2.3.3 Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng . 35

4.2.3.4 Chi phí vật liệu . 37

4.2.3.5 Chi phí công cụdụng cụ. 37

4.2.3.6 Chi phí khấu hao tài sản cố định . 38

4.2.3.7 Chi phí dịch vụmua ngoài . 39

4.2.3.8 Chi phí bằng tiền khác . 39

4.3 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41

4.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất . 41

4.3.2 Đánh giá sản phẩm dởdang . 41

4.3.3 Tính giá thành . 42

Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN

5.1 Nhận xét . 44

5.1.1 Ưu điểm. 44

5.1.2 Hạn chế. 44

5.2 Kiến nghị. 44

5.2.1 Chính sách công ty . 44

5.2.2 Công tác kếtoán. 45

5.2.3 Công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 45

5.3 Kết luận . 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY