Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ANGIMEX

Mục LụcMục Lục . iDanh mục sơ đồ . ivDanh mục bảng . vChương 1: TỔNG QUAN . 11.1.Cơ sở hình thành đề tài: . 11.2.Mục tiêu nghiên cứu: . 21.3.Nội dung nghiên cứu: . 21.4.Phương pháp nghiên cứu:. 21.5.Phạm vi nghiên cứu:. 2Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 32.1.Chi phí sản xuất: . 32.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất:. 32.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: . 32.1.3.Ý nghĩa của công tác chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinhdoanh: . 52.2.Giá thành sản phẩm: . 52.2.1.Khái niệm: . 52.2.2.Phân loại giá thành: . 52.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: . 62.3.1.Giống nhau: . 62.3.2.Khác nhau: . 62.4. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 72.4.1.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 72.4.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 72.4.3.Kỳ tính giá thành: . 82.4.4.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: . 82.5.Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: . 82.5.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp: . 82.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: . 92.5.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: . 102.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 122.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 132.6.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính (hoặc chi phínguyên vật liệu trực tiếp) . 132.6.2.Đánh giá dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương . 142.6.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức: . 142.7.Phương pháp tính giá thành . 142.7.1.Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) . 152.7.2.Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ. 152.7.3.Phương pháp hệ số . 152.7.4.Phương pháp tỉ lệ . 162.7.5.Phương pháp phân bước. 162.7.6. Phương pháp đơn đặt hàng. 172.7.7.Phương pháp định mức : . 18Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANGIMEX. 193.1.Lịch sử hình thành và phát triển:. 193.2.Cơ cấu tổ chức. 203.3.Các lĩnh vực hoạt động: . 253.4.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 253.4.1.Những nét nổi bật về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2009:. 253.4.2.Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009:. 263.4.3.Doanh thu và lợi nhuận của từng ngành hàng kinh doanh: . 283.4.4.Thị trường xuất khẩu : . 293.4.5.Tình hình thực hiện so với kế hoạch: . 293.4.6.Các chỉ số và tỉ số tài chính cơ bản: . 293.5.Những thuận lợi, khó khăn,phương hướng kinh doanh năm 2010 . 303.5.1.Thuận lợi: . 303.5.2.Khó khăn: . 313.5.3.Định hướng và kế hoạch năm 2010 : . 31Chương 4: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX . 324.1.Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại côngty Angimex:. 324.1.1.Đặc điểm thu mua nguyên liệu: . 324.1.2.Quy trình sản xuất gạo: . 324.1.3.Tài khoản sử dụng: . 334.1.4.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 334.1.5.Kỳ tính giá thành . 344.2.Kế toán phí nguyên vật liệu trực tiếp . 344.2.1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty: . 344.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: . 354.2.3.Quy trình xuất kho nguyên vật liệu: . 354.2.4.Tài khoản sử dụng . 364.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 404.3.1.Chứng từ sử dụng: . 414.3.2.Tài khoản sử dụng . 414.4.Kế toán chi phí sản xuất chung . 434.4.1.Chứng từ sử dụng . 444.4.2.Tài khoản sử dụng . 444.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, tính giáthành sản phẩm. 514.5.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 514.5.2.Đánh giá sản phẩm dở dang . 524.5.3.Tính giá thành sản phẩm . 52Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤTNHẬP KHẨU ANGIMEX . 595.1.Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành. 595.1.1.Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 595.1.2.Đối với chi phí nhân công trực tiếp. 615.1.3.Đối với chi phí sản xuất chung . 615.1.4.Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 625.1.5.Đối với công tác kế toán nhập kho thành phẩm . 645.2.Một số biện pháp làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm . 655.2.1.Lập định mức chi phí sản xuất . 655.2.2.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 665.2.3.Chi phí nhân công trực tiếp . 665.2.4.Chi phí sản xuất chung . 67Chương 6: NHẬN XÉT – KẾT LUẬN . 686.1.Nhận xét chung . 686.1.1.Về quy mô của công ty . 686.1.2.Về công tác tổ chức bộ máy kế toán . 686.1.3.Về hình thức, chế độ chứng từ, sổ sách: . 696.1.4.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 696.2.Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài . 696.3.Kết luận . 70TÀI LIỆU THAM KHẢO. 71

Mục Lục

Mục Lục . i

Danh mục sơ đồ . iv

Danh mục bảng . v

Chương 1: TỔNG QUAN . 1

1.1.Cơ sở hình thành đề tài: . 1

1.2.Mục tiêu nghiên cứu: . 2

1.3.Nội dung nghiên cứu: . 2

1.4.Phương pháp nghiên cứu:. 2

1.5.Phạm vi nghiên cứu:. 2

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3

2.1.Chi phí sản xuất: . 3

2.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất:. 3

2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: . 3

2.1.3.Ý nghĩa của công tác chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh

doanh: . 5

2.2.Giá thành sản phẩm: . 5

2.2.1.Khái niệm: . 5

2.2.2.Phân loại giá thành: . 5

2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: . 6

2.3.1.Giống nhau: . 6

2.3.2.Khác nhau: . 6

2.4. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 7

2.4.1.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 7

2.4.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 7

2.4.3.Kỳ tính giá thành: . 8

2.4.4.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: . 8

2.5.Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: . 8

2.5.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp: . 8

2.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: . 9

2.5.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: . 10

2.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 12

2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 13

2.6.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính (hoặc chi phí

nguyên vật liệu trực tiếp) . 13

2.6.2.Đánh giá dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương . 14

2.6.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức: . 14

2.7.Phương pháp tính giá thành . 14

2.7.1.Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) . 15

2.7.2.Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ. 15

2.7.3.Phương pháp hệ số . 15

2.7.4.Phương pháp tỉ lệ . 16

2.7.5.Phương pháp phân bước. 16

2.7.6. Phương pháp đơn đặt hàng. 17

2.7.7.Phương pháp định mức : . 18

Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANGIMEX. 19

3.1.Lịch sử hình thành và phát triển:. 19

3.2.Cơ cấu tổ chức. 20

3.3.Các lĩnh vực hoạt động: . 25

3.4.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 25

3.4.1.Những nét nổi bật về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2009:. 25

3.4.2.Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009:. 26

3.4.3.Doanh thu và lợi nhuận của từng ngành hàng kinh doanh: . 28

3.4.4.Thị trường xuất khẩu : . 29

3.4.5.Tình hình thực hiện so với kế hoạch: . 29

3.4.6.Các chỉ số và tỉ số tài chính cơ bản: . 29

3.5.Những thuận lợi, khó khăn,phương hướng kinh doanh năm 2010 . 30

3.5.1.Thuận lợi: . 30

3.5.2.Khó khăn: . 31

3.5.3.Định hướng và kế hoạch năm 2010 : . 31

Chương 4: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX . 32

4.1.Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công

ty Angimex:. 32

4.1.1.Đặc điểm thu mua nguyên liệu: . 32

4.1.2.Quy trình sản xuất gạo: . 32

4.1.3.Tài khoản sử dụng: . 33

4.1.4.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 33

4.1.5.Kỳ tính giá thành . 34

4.2.Kế toán phí nguyên vật liệu trực tiếp . 34

4.2.1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty: . 34

4.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: . 35

4.2.3.Quy trình xuất kho nguyên vật liệu: . 35

4.2.4.Tài khoản sử dụng . 36

4.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 40

4.3.1.Chứng từ sử dụng: . 41

4.3.2.Tài khoản sử dụng . 41

4.4.Kế toán chi phí sản xuất chung . 43

4.4.1.Chứng từ sử dụng . 44

4.4.2.Tài khoản sử dụng . 44

4.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá

thành sản phẩm. 51

4.5.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 51

4.5.2.Đánh giá sản phẩm dở dang . 52

4.5.3.Tính giá thành sản phẩm . 52

Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT

NHẬP KHẨU ANGIMEX . 59

5.1.Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành. 59

5.1.1.Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 59

5.1.2.Đối với chi phí nhân công trực tiếp. 61

5.1.3.Đối với chi phí sản xuất chung . 61

5.1.4.Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 62

5.1.5.Đối với công tác kế toán nhập kho thành phẩm . 64

5.2.Một số biện pháp làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm . 65

5.2.1.Lập định mức chi phí sản xuất . 65

5.2.2.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 66

5.2.3.Chi phí nhân công trực tiếp . 66

5.2.4.Chi phí sản xuất chung . 67

Chương 6: NHẬN XÉT – KẾT LUẬN . 68

6.1.Nhận xét chung . 68

6.1.1.Về quy mô của công ty . 68

6.1.2.Về công tác tổ chức bộ máy kế toán . 68

6.1.3.Về hình thức, chế độ chứng từ, sổ sách: . 69

6.1.4.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 69

6.2.Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài . 69

6.3.Kết luận . 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY