Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty ANGIMEX

MỤC LỤC Nội dung Trang Chương 1 TỔNG QUAN .1 1.1 Lý do chọn đềtài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Phương pháp nghiên cứu .2 1.4 Phạm vi nghiên cứu của đềtài .2 Chương 2 CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.3 2.1 Chi phí sản xuất .3 2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất.3 2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .3 2.1.2.1 Phân loại căn cứtheo nội dung kinh tếban đầu .3 2.1.2.2 Phân loại theo cách ứng xửcủa chi phí .4 2.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳxác định lợi nhuận.4 2.1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệvới sản phẩm .4 2.1.2.5 Phân loại chi phí theo khoản mục .4 2.1.3 Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.5 2.2 Giá thành sản phẩm.5 2.2.1 Khái niệm.5 2.2.2 Phân loại giá thành.5 2.2.2.1 Phân loại theo thời điểm và cơsởsốliệu xác định giá thành .5 2.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành .6 2.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành .6 2.3.1 Giống nhau.6 2.3.2 Khác nhau .6 2.4 Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .7 2.4.1 Nhiệm vụkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành .7 2.4.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.7 2.4.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất .7 2.4.2.2 Đối tượng tính giá thành .7 2.4.3 Kỳtính giá thành.8 2.5 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành .8 2.5.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8 2.5.1.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổchi phí nguyên vật liệu trực tiếp .9 2.5.1.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .9 2.5.1.3 Tài khoản sửdụng và nguyên tắc ghi nhận.9 2.5.1.4 Sơ đồtổng hợp tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .10 2.5.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .10 2.5.2.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổchi phí nhân công trực tiếp.10 2.5.2.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .10 2.5.2.3 Tài khoản sửdụng & nguyên tắc ghi nhận .11 2.5.2.4 Sơ đồtổng hợp chi phí nhân công trực tiếp .11 2.5.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung .12 2.5.3.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổchi phí sản xuất chung.12 2.5.3.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .12 2.5.3.3 Tài khoản sửdụng & nguyên tắc ghi nhận .12 2.5.3.4 Sơ đồtổng hợp chi phí sản xuất chung .12 2.5.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.14 2.5.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên .14 2.5.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ.15 2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ.17 2.6.1 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí nguyên vật liệu chính (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) .17 2.6.2 Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm hoàn thành tương đương .17 2.6.3 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức.18 2.7 Phương pháp tính giá thành .18 2.7.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) .18 2.7.2 Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ.19 2.7.3 Phương pháp hệsố.19 2.7.4 Phương pháp tỷlệ.20 Chương 3 GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX).21 3.1 Vài nét vềcông ty cổphần xuất nhập khẩu An Giang ( ANGIMEX) .21 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .21 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủyếu.22 3.1.3 Quyền và nghĩa vụcủa công ty.22 3.1.3.1 Quyền .22 3.1.3.2 Nghĩa vụ.23 3.2 Cơcấu tổchức quản lý .24 3.2.1 Sơ đồtổchức của công ty .24 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa các phòng ban .25 3.2.2.1 Phòng hành chính pháp lý.25 3.2.2.2 Phòng nhân sự.25 3.2.2.3 Phòng phát triển chiến lược .25 3.2.2.4 Phòng tài chính kếtoán.25 3.2.2.5 Phòng bán hang.26 3.2.2.6 Phòng điều hành kếhoạch lương thực .26 3.2.2.7 Chi nhánh lương thực.26 3.2.2.8 Trung tâm kinh doanh Honda .26 3.2.2.9 Trung tâm kinh doanh tổng hợp ANGIMEX.26 3.2.2.10 Trung tâm đào tạo ANGIMEX .26 3.3 Tổchức công tác kếtoán tại công ty .27 3.3.1 Tổchức bộmáy kếtoán.27 3.3.2 Chức năng, nhiệm vụcủa từng phần kếtoán .28 3.3.3 Chế độkếtoán áp dụng.28 3.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .30 3.4.1 Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh qua 2 năm 2007 – 2008 .30 3.4.2 Tình hình tài chính .31 3.5 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng kinh doanh 2009 .32 3.5.1 Thuận lợi .32 3.5.2 Khó khăn .32 3.5.3 Phương hướng kinh doanh năm 2009 .33 Chương 4 THỰC TRẠNG KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX .34 4.1 Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty xuất nhập khẩu An Giang.34 4.1.1 Quy trình thu mua nguyên liệu .34 4.1.2 Quy trình sản xuất sản phẩm.35 4.1.3 Tài khoản sửdụng.36 4.1.4 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.36 4.1.5 Kỳtính giá thành.37 4.2 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .37 4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty.37 4.2.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .37 4.2.3 Quy trình xuất kho nguyên vật liệu.38 4.2.4 Tài khoản sửdụng.38 4.2.5 Sơ đồtập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .46 4.3 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .47 4.3.1 Chứng từsửdụng.47 4.3.2 Tài khoản sửdụng.48 4.3.3 Sơ đồtập hợp chi phí nhân công trực tiếp .50 4.4 Kếtoán chi phí sản xuất chung .50 4.4.1 Chứng từsửdụng.50 4.4.2 Tài khoản sửdụng.51 4.4.3 Chi phí nhân viên phân xưởng .51 4.4.4 Chi phí vật liệu.52 4.4.5 Chi phí CCDC.53 4.4.6 Chi phí khấu hao TSCĐ.54 4.4.7 Chi phí dịch vụmua ngoài .54 4.4.8 Chi phí khác bằng tiền .56 4.4.9 Sơ đồtổng hợp chi phí sản xuất chung .57 4.5 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dởdang, tính giá thành sản phẩm .57 4.5.1 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất.57 4.5.2 Đánh giá sản phẩm dởdang .58 4.5.3 Tính giá thành sản phẩm .58 Chương 5 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN .63 5.1 Những mặt đã đạt được, ưu điểm.63 5.1.1 Vềtổchức bộmáy kếtoán .63 5.1.2 Vềhình thức kếtoán, chế độchứng từ, sổsách.64 5.1.3 Vềcông tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.64 5.2 Hạn chế.64 5.3 Biện pháp, kiến nghị.65 5.3.1 Vềnguồn nguyên vật liệu và công nghệthiết bị.65 5.3.2 Chi phí nhân công trực tiếp.66 5.3.3 Chi phí sản xuất chung.66 5.4 Kết luận .66

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Chương 1 TỔNG QUAN .1

1.1 Lý do chọn đềtài.1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2

1.3 Phương pháp nghiên cứu .2

1.4 Phạm vi nghiên cứu của đềtài .2

Chương 2 CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM.3

2.1 Chi phí sản xuất .3

2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất.3

2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .3

2.1.2.1 Phân loại căn cứtheo nội dung kinh tếban đầu .3

2.1.2.2 Phân loại theo cách ứng xửcủa chi phí .4

2.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệvới thời kỳ

xác định lợi nhuận.4

2.1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệvới sản phẩm .4

2.1.2.5 Phân loại chi phí theo khoản mục .4

2.1.3 Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình

hoạt động sản xuất kinh doanh.5

2.2 Giá thành sản phẩm.5

2.2.1 Khái niệm.5

2.2.2 Phân loại giá thành.5

2.2.2.1 Phân loại theo thời điểm và cơsởsốliệu xác định giá thành .5

2.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành .6

2.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành .6

2.3.1 Giống nhau.6

2.3.2 Khác nhau .6

2.4 Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .7

2.4.1 Nhiệm vụkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành .7

2.4.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.7

2.4.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất .7

2.4.2.2 Đối tượng tính giá thành .7

2.4.3 Kỳtính giá thành.8

2.5 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành .8

2.5.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8

2.5.1.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .9

2.5.1.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .9

2.5.1.3 Tài khoản sửdụng và nguyên tắc ghi nhận.9

2.5.1.4 Sơ đồtổng hợp tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .10

2.5.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .10

2.5.2.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ

chi phí nhân công trực tiếp.10

2.5.2.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .10

2.5.2.3 Tài khoản sửdụng & nguyên tắc ghi nhận .11

2.5.2.4 Sơ đồtổng hợp chi phí nhân công trực tiếp .11

2.5.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung .12

2.5.3.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ

chi phí sản xuất chung.12

2.5.3.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .12

2.5.3.3 Tài khoản sửdụng & nguyên tắc ghi nhận .12

2.5.3.4 Sơ đồtổng hợp chi phí sản xuất chung .12

2.5.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.14

2.5.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên .14

2.5.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ.15

2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ.17

2.6.1 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí

nguyên vật liệu chính (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) .17

2.6.2 Đánh giá sản phẩm dởdang theo sản phẩm

hoàn thành tương đương .17

2.6.3 Đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí định mức.18

2.7 Phương pháp tính giá thành .18

2.7.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) .18

2.7.2 Phương pháp loại trừgiá trịsản phẩm phụ.19

2.7.3 Phương pháp hệsố.19

2.7.4 Phương pháp tỷlệ.20

Chương 3 GIỚI THIỆU SƠLƯỢC VỀCÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN

GIANG (ANGIMEX).21

3.1 Vài nét vềcông ty cổphần xuất nhập khẩu An Giang ( ANGIMEX) .21

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .21

3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủyếu.22

3.1.3 Quyền và nghĩa vụcủa công ty.22

3.1.3.1 Quyền .22

3.1.3.2 Nghĩa vụ.23

3.2 Cơcấu tổchức quản lý .24

3.2.1 Sơ đồtổchức của công ty .24

3.2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa các phòng ban .25

3.2.2.1 Phòng hành chính pháp lý.25

3.2.2.2 Phòng nhân sự.25

3.2.2.3 Phòng phát triển chiến lược .25

3.2.2.4 Phòng tài chính kếtoán.25

3.2.2.5 Phòng bán hang.26

3.2.2.6 Phòng điều hành kếhoạch lương thực .26

3.2.2.7 Chi nhánh lương thực.26

3.2.2.8 Trung tâm kinh doanh Honda .26

3.2.2.9 Trung tâm kinh doanh tổng hợp ANGIMEX.26

3.2.2.10 Trung tâm đào tạo ANGIMEX .26

3.3 Tổchức công tác kếtoán tại công ty .27

3.3.1 Tổchức bộmáy kếtoán.27

3.3.2 Chức năng, nhiệm vụcủa từng phần kếtoán .28

3.3.3 Chế độkếtoán áp dụng.28

3.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .30

3.4.1 Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh qua 2 năm 2007 – 2008 .30

3.4.2 Tình hình tài chính .31

3.5 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng kinh doanh 2009 .32

3.5.1 Thuận lợi .32

3.5.2 Khó khăn .32

3.5.3 Phương hướng kinh doanh năm 2009 .33

Chương 4 THỰC TRẠNG KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX .34

4.1 Tổchức công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm gạo tại công ty xuất nhập khẩu An Giang.34

4.1.1 Quy trình thu mua nguyên liệu .34

4.1.2 Quy trình sản xuất sản phẩm.35

4.1.3 Tài khoản sửdụng.36

4.1.4 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.36

4.1.5 Kỳtính giá thành.37

4.2 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .37

4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty.37

4.2.2 Chứng từvà thủtục kếtoán .37

4.2.3 Quy trình xuất kho nguyên vật liệu.38

4.2.4 Tài khoản sửdụng.38

4.2.5 Sơ đồtập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .46

4.3 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .47

4.3.1 Chứng từsửdụng.47

4.3.2 Tài khoản sửdụng.48

4.3.3 Sơ đồtập hợp chi phí nhân công trực tiếp .50

4.4 Kếtoán chi phí sản xuất chung .50

4.4.1 Chứng từsửdụng.50

4.4.2 Tài khoản sửdụng.51

4.4.3 Chi phí nhân viên phân xưởng .51

4.4.4 Chi phí vật liệu.52

4.4.5 Chi phí CCDC.53

4.4.6 Chi phí khấu hao TSCĐ.54

4.4.7 Chi phí dịch vụmua ngoài .54

4.4.8 Chi phí khác bằng tiền .56

4.4.9 Sơ đồtổng hợp chi phí sản xuất chung .57

4.5 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá

sản phẩm dởdang, tính giá thành sản phẩm .57

4.5.1 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất.57

4.5.2 Đánh giá sản phẩm dởdang .58

4.5.3 Tính giá thành sản phẩm .58

Chương 5 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ– KẾT LUẬN .63

5.1 Những mặt đã đạt được, ưu điểm.63

5.1.1 Vềtổchức bộmáy kếtoán .63

5.1.2 Vềhình thức kếtoán, chế độchứng từ, sổsách.64

5.1.3 Vềcông tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.64

5.2 Hạn chế.64

5.3 Biện pháp, kiến nghị.65

5.3.1 Vềnguồn nguyên vật liệu và công nghệthiết bị.65

5.3.2 Chi phí nhân công trực tiếp.66

5.3.3 Chi phí sản xuất chung.66

5.4 Kết luận .66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY