Khóa luận Kế toán các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Successful Man

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP 31.1. Các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 31.1.1. Các khoản phải thu 31.1.2. Các khoản phải trả 31.1.3. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu- phải trả 41.2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 51.2.1. Kế toán các khoản phải thu 51.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng 51.2.1.2.Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 81.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: 101.2.1.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 131.2.2. Kế toán các khoản phải trả trong DN: 151.2.2.1. Kế toán khoản đi vay ngắn hạn: 151.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: 181.2.2.2.1. Kế toán phải trả cho người bán: 181.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 231.2.2.2.3Kế toán phải trả người lao động: 301.2.2.2.4Kế toán các khoản phải trả và phải nộp khác 321.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả khác: 33CHÖÔNG 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI 35COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN 352.1 Tổng quan về Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN 352.1.1 Quá trình hình thành công ty: 352.1.1.1 Giới thiệu về công ty: 352.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 352.1.1.3 Quy trình sản xuất tại công ty 362.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 372.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 372.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 372.1.2.3 Tổ chức bộ máy kế toántại công ty Successful man: 382.1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 382.1.2.3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Successful Man: 382.1.2.3.3 Giải thích sơ đồ bộ máy kế toán 392.1.2.3.4 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 392.1.2.3.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 402.1.2.3.6.Hình thức kế toán tại công ty TNHH Successful Man: 402.1.2.3.7 Nội dung công tác kế toán 402.1.2.3.8. Hình thức tổ chức kế toán: 42Sổ cái 44Chứng từ gốc 44Sổ quỹ 44Chứng từ ghi sổ 44Báo cáo tài chính 442.1.2.3.9. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Successful Man: 452.2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN 472.2.1. Kế toán các khoản phải thu tại công ty : 472.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng: 472.2.1.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ: 552.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: 602.2.1.4 Nhận xét các khoản phải thu 622.2.2. Kế toán các khoản phải trả: 642.2.2.1. Kế toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty: 642.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: 642.2.2.2.1. Kế toán các khoản phải trả người bán tại công ty: 652.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 732.2.2.2.3 Kế toán phải trả người lao động 772.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả , phải nộp khác tại công ty 822.2.2.2.5Nhận xét các khoản phải trả 84CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN 873.1 Nhận xét chung về công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN: 873.1.1Những ưu điểm : 873.1.1.1 Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 873.1.1.2Về chứng từ kế toán 873.1.1.3 Về sổ sách kế toán: 883.1.2 Những nhược điểm: 883.1.2.1 Về kế toán các khoản phải thu khách hàng 883.1.2.2 Về các khoản phải trả người bán 893.1.2.3. Về kế toán phải trả người lao động 893.1.2.4 Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: 903.2 Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Công ty: 903.2.1 Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng 903.2.2 Đối với kế toán các khoản phải trả người bán 933.2.3 Đối với khoản phải trả người lao động 953.2.4 Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: 963.3 Một số giải pháp hỗ trợ khác: 983.3.1Hoàn thiện các phương thức thanh toán để quản lý tốt các khoản phải thu khách hàng: 983.3.2Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán: 993.3.3 Việc phân tích báo cáo 993.3.4 Việc nguồn nhân lực của công ty: 99KẾT LUẬN 101

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. Các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Các khoản phải thu 3

1.1.2. Các khoản phải trả 3

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu- phải trả 4

1.2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 5

1.2.1. Kế toán các khoản phải thu 5

1.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng 5

1.2.1.2.Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 8

1.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: 10

1.2.1.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 13

1.2.2. Kế toán các khoản phải trả trong DN: 15

1.2.2.1. Kế toán khoản đi vay ngắn hạn: 15

1.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: 18

1.2.2.2.1. Kế toán phải trả cho người bán: 18

1.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 23

1.2.2.2.3Kế toán phải trả người lao động: 30

1.2.2.2.4Kế toán các khoản phải trả và phải nộp khác 32

1.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả khác: 33

CHÖÔNG 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI 35

COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN 35

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN 35

2.1.1 Quá trình hình thành công ty: 35

2.1.1.1 Giới thiệu về công ty: 35

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 35

2.1.1.3 Quy trình sản xuất tại công ty 36

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 37

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 37

2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 37

2.1.2.3 Tổ chức bộ máy kế toántại công ty Successful man: 38

2.1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 38

2.1.2.3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Successful Man: 38

2.1.2.3.3 Giải thích sơ đồ bộ máy kế toán 39

2.1.2.3.4 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 39

2.1.2.3.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 40

2.1.2.3.6.Hình thức kế toán tại công ty TNHH Successful Man: 40

2.1.2.3.7 Nội dung công tác kế toán 40

2.1.2.3.8. Hình thức tổ chức kế toán: 42

Sổ cái 44

Chứng từ gốc 44

Sổ quỹ 44

Chứng từ ghi sổ 44

Báo cáo tài chính 44

2.1.2.3.9. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Successful Man: 45

2.2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN 47

2.2.1. Kế toán các khoản phải thu tại công ty : 47

2.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng: 47

2.2.1.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ: 55

2.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: 60

2.2.1.4 Nhận xét các khoản phải thu 62

2.2.2. Kế toán các khoản phải trả: 64

2.2.2.1. Kế toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty: 64

2.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: 64

2.2.2.2.1. Kế toán các khoản phải trả người bán tại công ty: 65

2.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 73

2.2.2.2.3 Kế toán phải trả người lao động 77

2.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả , phải nộp khác tại công ty 82

2.2.2.2.5Nhận xét các khoản phải trả 84

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN 87

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN: 87

3.1.1Những ưu điểm : 87

3.1.1.1 Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 87

3.1.1.2Về chứng từ kế toán 87

3.1.1.3 Về sổ sách kế toán: 88

3.1.2 Những nhược điểm: 88

3.1.2.1 Về kế toán các khoản phải thu khách hàng 88

3.1.2.2 Về các khoản phải trả người bán 89

3.1.2.3. Về kế toán phải trả người lao động 89

3.1.2.4 Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: 90

3.2 Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Công ty: 90

3.2.1 Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng 90

3.2.2 Đối với kế toán các khoản phải trả người bán 93

3.2.3 Đối với khoản phải trả người lao động 95

3.2.4 Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: 96

3.3 Một số giải pháp hỗ trợ khác: 98

3.3.1Hoàn thiện các phương thức thanh toán để quản lý tốt các khoản phải thu khách hàng: 98

3.3.2Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán: 99

3.3.3 Việc phân tích báo cáo 99

3.3.4 Việc nguồn nhân lực của công ty: 99

KẾT LUẬN 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY