Khóa luận Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 11.1. Lý do chọn đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu . 1 1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2 CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ LUẬN . 32.1. Kếtoán bán hàng . 3 2.1.1. Khái niệm . 3 2.1.2. Các hình thức tiêu thụ. 3 2.1.2.1. Bán hàng trong nước . 3 2.1.2.2. Xuất khẩu hàng hóa . 4 2.2. Kếtoán các khoản doanh thu, thu nhập. 5 2.2.1. Kếtoán doanh thu bán hàng . 5 2.2.2. Tài khoản sửdụng . 6 2.2.2.1. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” . 6 2.2.2.2. Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” . 9 2.2.2.3. Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. 10 2.2.2.4. Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 11 2.3. Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 11 2.3.1. Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại”. 11 2.3.2. Tài khoản 531 “Hàng bán bịtrảlại” . 12 2.3.3. Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán” . 12 2.4. Kếtoán các khoản mục chi phí. 13 2.4.1. Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” . 13 2.4.2. Tài khoản 641 “Kếtoán Chi phí bán hàng” . 13 2.4.3. Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 14 2.4.4. Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. 15 2.4.5. Tài khoản 811 “Chi phí khác”. 16 2.4.6. Tài khoản 821 “Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp”. 17 2.5. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY AFIEX . 203.1. LỊCH SỬHÌNH THÀNH . 20 3.2. TỔCHỨC BỘMÁY QUẢN LÝ. 21 3.2.1. Ban Giám Đốc. 21 3.2.2. Khối quản lý nghiệp vụ. 21 3.2.3. Khối sản xuất: . 21 3.2.3.1. Xí nghiệp đông lạnh thủy sản (seafood industry). 21 3.2.3.2. Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản (aquafeed & livestock feed enterprise) . 22 3.2.3.3. Xí nghiệp xuất khẩu lương thực (food export enterprise) . 22 3.2.3.4. Xí nghiệp dịch vụchăn nuôi (animal breeding service enterprise) . 22 3.2.3.5. Các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá . 23 3.2.3.6. Xí nghiệp xây dựng & chếbiến lâm sản (construction and forestry processing enterprise). 23 3.2.4. Khối lưu thông:. 23 3.2.5. Cơcấu tổchức và nhân sự. 24 3.3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤQUYỀN HẠN VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 25 3.3.1. Chức năng . 25 3.3.2. Nhiệm vụ. 25 3.3.3. Quyền hạn . 25 3.3.4. Mục tiêu hoạt động. 25 3.4. GIỚI THIỆU VỀXÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX. 26 3.4.1. Sựra đời và phát triển của Xí nghiệp . 26 3.4.2. Cơcấu tổchức quản lý của Xí nghiệp . 26 3.4.2.1. Cơcấu tổchức:. 26 3.4.2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của các bộphận . 26 3.4.3. Quy trình chếbiến gạo tại Xí nghiệp:. 27 3.4.4. Tổchức công tác kếtoán tại Xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX. 28 3.4.4.1. Tổchức bộmáy kếtoán tại Xí nghiệp . 28 3.4.4.2. Chứng từvà hệthống báo cáo tài chính của Xí nghiêp. 29 3.4.4.3. Các chính sách áp dụng tại Xí nghiệp . 29 3.4.4.4. Phương tiện thực hiện công tác kếtoán . 30 3.4.4.5. Hình thức kếtoán áp dụng tại Xí nghiệp. 30 3.5.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008. 35 3.5.2. Thuận lợi . 36 3.5.3. Khó khăn . 36 3.5.4. Phương hướng phát triển . 37 CHƯƠNG 4: KẾTOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX . 384.1. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38 4.1.1. Đặc điểm kinh doanh xuất khẩu hàng hoá tại Xí nghiệp . 38 4.1.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán. 38 4.1.3. Doanh thu xuất khẩu. 38 4.1.3.1. Doanh thu bán hàng hóa xuất khẩu . 38 4.1.3.2. Doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu . 39 4.1.4. Doanh thu nội địa . 41 4.1.4.1. Doanh thu bán hàng nội địa. 41 4.1.4.2. Doanh thu bán thành phẩm nội địa. 42 4.1.5. Doanh thu cung cấp dịch vụ. 43 4.1.6. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 44 4.2. Doanh thu nội bộ. 46 4.2.1. Doanh thu bán hàng nội bộ. 46 4.2.2. Doanh thu bán thành phẩm nội bộ. 46 4.3. Doanh thu tài chính . 49 4.3.1. Thu nhập tài chính . 49 4.3.2. Thu nhập tài chính khác . 50 4.4.Thu nhập khác . 51 4.5. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu:. 52 4.6. Kếtoán các khoản mục chi phí. 52 4.6.1. Kếtoán giá vốn hàng bán . 52 4.6.2. Chi phí tài chính . 54 4.6.3. Kếtoán chi phí bán hàng . 56 4.6.3.1. Chi phí nhân viên . 56 4.6.3.2. Chi phí vật liệu bao bì . 57 4.6.3.3. Chi phí dụng cụ, đồdùng . 59 4.6.3.4. Chi phí khấu hao TSCĐ. 59 4.6.3.5. Chi phí dịch vụmua ngoài . 60 4.6.3.6. Chi phí bằng tiền khác. 62 4.6.4. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp:. 65 4.6.5. Kếtoán chi phí khác: . 65 4.6.6. Kếtoán chí phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 66 4.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 66 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 695.1. Nhận xét. 69 5.1.1. Tình hình chung của Xí nghiệp . 69 5.1.2. Công tác kếtoán . 69 5.1.2.1. Vềbộmáy kếtoán. 69 5.1.2.2. Chế độkếtoán áp dụng . 69 5.1.2.3. Hình thức kếtoán và sổsách kếtoán của Xí nghiệp. 69 5.1.2.4. Phương tiện kếtoán xí nghiệp. 69 5.1.3. Kếtóan bán hàng và xác định kết quảkinh doanh . 70 5.2. Kiến nghị. 70 5.2.1. Công tác kê toán . 70 5.2.2. Kếtóan bán hàng và xác định kết quảkinh doanh . 71 5.2.3. Kiến nghịkhác . 71 KẾT LUẬN . 73

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1

1.1. Lý do chọn đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1

1.3. Phạm vi nghiên cứu . 1

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2

CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ LUẬN . 3

2.1. Kếtoán bán hàng . 3

2.1.1. Khái niệm . 3

2.1.2. Các hình thức tiêu thụ. 3

2.1.2.1. Bán hàng trong nước . 3

2.1.2.2. Xuất khẩu hàng hóa . 4

2.2. Kếtoán các khoản doanh thu, thu nhập. 5

2.2.1. Kếtoán doanh thu bán hàng . 5

2.2.2. Tài khoản sửdụng . 6

2.2.2.1. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” . 6

2.2.2.2. Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” . 9

2.2.2.3. Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. 10

2.2.2.4. Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 11

2.3. Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 11

2.3.1. Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại”. 11

2.3.2. Tài khoản 531 “Hàng bán bịtrảlại” . 12

2.3.3. Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán” . 12

2.4. Kếtoán các khoản mục chi phí. 13

2.4.1. Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” . 13

2.4.2. Tài khoản 641 “Kếtoán Chi phí bán hàng” . 13

2.4.3. Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 14

2.4.4. Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. 15

2.4.5. Tài khoản 811 “Chi phí khác”. 16

2.4.6. Tài khoản 821 “Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp”. 17

2.5. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh:. 18

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY AFIEX . 20

3.1. LỊCH SỬHÌNH THÀNH . 20

3.2. TỔCHỨC BỘMÁY QUẢN LÝ. 21

3.2.1. Ban Giám Đốc. 21

3.2.2. Khối quản lý nghiệp vụ. 21

3.2.3. Khối sản xuất: . 21

3.2.3.1. Xí nghiệp đông lạnh thủy sản (seafood industry). 21

3.2.3.2. Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản (aquafeed & livestock feed

enterprise) . 22

3.2.3.3. Xí nghiệp xuất khẩu lương thực (food export enterprise) . 22

3.2.3.4. Xí nghiệp dịch vụchăn nuôi (animal breeding service enterprise) . 22

3.2.3.5. Các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá . 23

3.2.3.6. Xí nghiệp xây dựng & chếbiến lâm sản (construction and forestry

processing enterprise). 23

3.2.4. Khối lưu thông:. 23

3.2.5. Cơcấu tổchức và nhân sự. 24

3.3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤQUYỀN HẠN VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY . 25

3.3.1. Chức năng . 25

3.3.2. Nhiệm vụ. 25

3.3.3. Quyền hạn . 25

3.3.4. Mục tiêu hoạt động. 25

3.4. GIỚI THIỆU VỀXÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX. 26

3.4.1. Sựra đời và phát triển của Xí nghiệp . 26

3.4.2. Cơcấu tổchức quản lý của Xí nghiệp . 26

3.4.2.1. Cơcấu tổchức:. 26

3.4.2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của các bộphận . 26

3.4.3. Quy trình chếbiến gạo tại Xí nghiệp:. 27

3.4.4. Tổchức công tác kếtoán tại Xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX

. 28

3.4.4.1. Tổchức bộmáy kếtoán tại Xí nghiệp . 28

3.4.4.2. Chứng từvà hệthống báo cáo tài chính của Xí nghiêp. 29

3.4.4.3. Các chính sách áp dụng tại Xí nghiệp . 29

3.4.4.4. Phương tiện thực hiện công tác kếtoán . 30

3.4.4.5. Hình thức kếtoán áp dụng tại Xí nghiệp. 30

3.5.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008. 35

3.5.2. Thuận lợi . 36

3.5.3. Khó khăn . 36

3.5.4. Phương hướng phát triển . 37

CHƯƠNG 4: KẾTOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH

DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX . 38

4.1. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38

4.1.1. Đặc điểm kinh doanh xuất khẩu hàng hoá tại Xí nghiệp . 38

4.1.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán. 38

4.1.3. Doanh thu xuất khẩu. 38

4.1.3.1. Doanh thu bán hàng hóa xuất khẩu . 38

4.1.3.2. Doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu . 39

4.1.4. Doanh thu nội địa . 41

4.1.4.1. Doanh thu bán hàng nội địa. 41

4.1.4.2. Doanh thu bán thành phẩm nội địa. 42

4.1.5. Doanh thu cung cấp dịch vụ. 43

4.1.6. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 44

4.2. Doanh thu nội bộ. 46

4.2.1. Doanh thu bán hàng nội bộ. 46

4.2.2. Doanh thu bán thành phẩm nội bộ. 46

4.3. Doanh thu tài chính . 49

4.3.1. Thu nhập tài chính . 49

4.3.2. Thu nhập tài chính khác . 50

4.4.Thu nhập khác . 51

4.5. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu:. 52

4.6. Kếtoán các khoản mục chi phí. 52

4.6.1. Kếtoán giá vốn hàng bán . 52

4.6.2. Chi phí tài chính . 54

4.6.3. Kếtoán chi phí bán hàng . 56

4.6.3.1. Chi phí nhân viên . 56

4.6.3.2. Chi phí vật liệu bao bì . 57

4.6.3.3. Chi phí dụng cụ, đồdùng . 59

4.6.3.4. Chi phí khấu hao TSCĐ. 59

4.6.3.5. Chi phí dịch vụmua ngoài . 60

4.6.3.6. Chi phí bằng tiền khác. 62

4.6.4. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp:. 65

4.6.5. Kếtoán chi phí khác: . 65

4.6.6. Kếtoán chí phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 66

4.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 66

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 69

5.1. Nhận xét. 69

5.1.1. Tình hình chung của Xí nghiệp . 69

5.1.2. Công tác kếtoán . 69

5.1.2.1. Vềbộmáy kếtoán. 69

5.1.2.2. Chế độkếtoán áp dụng . 69

5.1.2.3. Hình thức kếtoán và sổsách kếtoán của Xí nghiệp. 69

5.1.2.4. Phương tiện kếtoán xí nghiệp. 69

5.1.3. Kếtóan bán hàng và xác định kết quảkinh doanh . 70

5.2. Kiến nghị. 70

5.2.1. Công tác kê toán . 70

5.2.2. Kếtóan bán hàng và xác định kết quảkinh doanh . 71

5.2.3. Kiến nghịkhác . 71

KẾT LUẬN . 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY