Khóa luận Hoạt động tự doanh chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁNI. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN1. Khái niệm công ty chứng khoán2. Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán2.1. Môi giới chứng khoán2.2. Hoạt động tự doanh chứng khoán2.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán2.4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán2.5 Các hoạt động phụ trợ3. Chức năng và vai trò của các công ty chứng khoán3.1 Chức năng cơ bản của công ty chứng khoán3.2 Vai trò của công ty chứng khoán3.2.1 Đối với các tổ chức phát hành3.2.2 Đối với các nhà đầu tư3.2.3 Đối với thị trường chứng khoán3.2.4 Đối với các cơ quan quản lýII. HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN1. Khái niệm hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán2. Phân loại hoạt động tự doanh chứng khoán2.1. Hoạt động đầu tư ngân quỹ2.2. Hoạt động đầu tư chênh lệch giá2.3. Hoạt động đầu cơ2.4. Hoạt động đầu tư phòng vệ2.5. Hoạt động tạo lập thị trường2.6. Hoạt động đầu tư nắm quyền kiểm soát3. Mục đích tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán4. Những điều kiện và yêu cầu đối với công ty chứng khoán khi tiến hành hoạt động tự doanh chứng khoán4.1. Điều kiện để thực hiện hoạt động tự doanh4.2. Các yêu cầu đối với công ty chứng khoán5. Vai trò của hoạt động tự doanh chứng khoán5.1. Đối với CTCK5.2. Đối với TTCKIII. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN1. Các nhân tố chủ quan1.1. Chính sách phát triển của công ty1.2. Khả năng về nguồn nhân lực1.3. Tiềm lực tài chính1.4. Quy trình tự doanh chứng khoán1.5. Công nghệ1.6. Sự phát triển của các hoạt động khác2. Các nhân tố khách quan2.1. Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế2.2. Tình hình chính trị- xã hội2.3. Các quy định pháp lý2.4. Sự phát triển của thị trường chứng khoánCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMI. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM1. Quá trình hình thành và phát triển2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự3. Kết quả kinh doanh chủ yếuII. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM1. Giới thiệu về bộ phận tự doanh chứng khoán2. Quy trình tự doanh chứng khoán2.1. Quy trình tự doanh trái phiếu2.2. Quy trình tự doanh cổ phiếu3. Nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu3.2. Vốn vay4. Kết quả hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam4.1. Hoạt động tự doanh cổ phiếu4.2. Hoạt động tự doanh trái phiếu4.3. Hoạt động Repo, Rerepo4.4. Hoạt động đầu tư ngân quỹ4.5. Hoạt động tạo lập thị trườngIII. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM1. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong hoạt động tự doanh chứng khoán1.1. Thuận lợi1.2 .Khó khăn2. Thành tựu và hạn chế2.1. Thành tựu2.2. Hạn chếCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMI. CƠ SỞ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM1. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 20102. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamII. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM1. Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động tự doanh2. Hoàn thiện chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư3. Củng cố nguồn vốn kinh doanh4. Phát triển hoạt động phân tích5. Phát triển các nghiệp vụ tự doanh mới6. Đẩy mạnh các hoạt động có liên quan7. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực8. Xây dựng và đổi mới Công nghệIII. KIẾN NGHỊ1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý1.1. Có quy định rõ ràng hơn về hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán1.2. Hoàn chỉnh cấu trúc thị trường2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam2.1. Tăng thêm vốn hoạt động cho Agriseco2.2. Phối hợp và hỗ trợ Agriseco hoạt độngKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

I. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Khái niệm công ty chứng khoán

2. Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán

2.1. Môi giới chứng khoán

2.2. Hoạt động tự doanh chứng khoán

2.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

2.4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

2.5 Các hoạt động phụ trợ

3. Chức năng và vai trò của các công ty chứng khoán

3.1 Chức năng cơ bản của công ty chứng khoán

3.2 Vai trò của công ty chứng khoán

3.2.1 Đối với các tổ chức phát hành

3.2.2 Đối với các nhà đầu tư

3.2.3 Đối với thị trường chứng khoán

3.2.4 Đối với các cơ quan quản lý

II. HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Khái niệm hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán

2. Phân loại hoạt động tự doanh chứng khoán

2.1. Hoạt động đầu tư ngân quỹ

2.2. Hoạt động đầu tư chênh lệch giá

2.3. Hoạt động đầu cơ

2.4. Hoạt động đầu tư phòng vệ

2.5. Hoạt động tạo lập thị trường

2.6. Hoạt động đầu tư nắm quyền kiểm soát

3. Mục đích tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

4. Những điều kiện và yêu cầu đối với công ty chứng khoán khi tiến hành hoạt động tự doanh chứng khoán

4.1. Điều kiện để thực hiện hoạt động tự doanh

4.2. Các yêu cầu đối với công ty chứng khoán

5. Vai trò của hoạt động tự doanh chứng khoán

5.1. Đối với CTCK

5.2. Đối với TTCK

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Các nhân tố chủ quan

1.1. Chính sách phát triển của công ty

1.2. Khả năng về nguồn nhân lực

1.3. Tiềm lực tài chính

1.4. Quy trình tự doanh chứng khoán

1.5. Công nghệ

1.6. Sự phát triển của các hoạt động khác

2. Các nhân tố khách quan

2.1. Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế

2.2. Tình hình chính trị- xã hội

2.3. Các quy định pháp lý

2.4. Sự phát triển của thị trường chứng khoán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

I. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3. Kết quả kinh doanh chủ yếu

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Giới thiệu về bộ phận tự doanh chứng khoán

2. Quy trình tự doanh chứng khoán

2.1. Quy trình tự doanh trái phiếu

2.2. Quy trình tự doanh cổ phiếu

3. Nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán

3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.2. Vốn vay

4. Kết quả hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4.1. Hoạt động tự doanh cổ phiếu

4.2. Hoạt động tự doanh trái phiếu

4.3. Hoạt động Repo, Rerepo

4.4. Hoạt động đầu tư ngân quỹ

4.5. Hoạt động tạo lập thị trường

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong hoạt động tự doanh chứng khoán

1.1. Thuận lợi

1.2 .Khó khăn

2. Thành tựu và hạn chế

2.1. Thành tựu

2.2. Hạn chế

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

I. CƠ SỞ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động tự doanh

2. Hoàn thiện chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư

3. Củng cố nguồn vốn kinh doanh

4. Phát triển hoạt động phân tích

5. Phát triển các nghiệp vụ tự doanh mới

6. Đẩy mạnh các hoạt động có liên quan

7. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực

8. Xây dựng và đổi mới Công nghệ

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý

1.1. Có quy định rõ ràng hơn về hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán

1.2. Hoàn chỉnh cấu trúc thị trường

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.1. Tăng thêm vốn hoạt động cho Agriseco

2.2. Phối hợp và hỗ trợ Agriseco hoạt động

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY