Khóa luận Hoạt động Marketing của một số công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam

MỤC LỤCLời mở đầu . .1Chương I Cơ sở lý luận về Marketing quốc tế . .3 I Khái niệm về Marketing:. .31 Khái niệm cổ điển về Marketing. .52. Khái niệm hiện đại về Markting. .6II. Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường. .71. Nghiên cứu thị trường. .7a. Khái niệm nghiên cứu thị trường. .7b. Nghiên cứu tại bàn. .8c. Nghiên cứu tại hiện trường. .8d. Nghiên cứu khái quát thị trường. .8e. Nghiên cứu chi tiết thị trường. .9f.Phương pháp nghiên cứu thị trường. .10g. Phân loại thị trường. .12h. Hệ thống thông tin nghiên cứu thị trường. .14i. Nghiên cứu thị trường người mua hàng tiêu dùng. 152. Phân đoạn thị trường. .17a. Khái niệm. .18b. Các lý do và yêu cầu mà doanh nghiệp phải phân đoạn thị trường. 18c. Các tiêu thức và kỹ thuật phân đoạn thị trường . .21d. Lựa chọn thị trường mục tiêu. .22III. Chiến lược Marketing - Mix. .241. Khái niệm về Marketing - Mix. .27a. Chính sách sản phẩm. .27b. Chính sách giá cả. .28c. Chính sách phân phối . 28d. Chính sách yểm trợ. .30Chương II. Thực trạng hoạt động Marketing của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .32I. Một số nét chung về các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .321.Các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam.322. Công ty Unilever. .343. Công ty P&G. .38II. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường của Unilever và P&G tại Việt Nam. .401. Phân tích và đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của Unilever và P&G.402. Phân tích hoạt động phân đoạn thị trường của Unilever và P&G.42III. Phân tích và đánh giá chiến lược Marketing - Mix. .441. Chiến lược Marketing - Mix. .44a. Chiến lược sản phẩm. .44b. Chiến lược giá cả. .46c. Chiến lược phân phối. .47d. Chiến lược yểm trợ. .492. Đánh giá chung kết quả hoạt động Marketing của Unilever và P&G 51a. Kết quả hoạt động Marketing của Unilever và P&G.51b. Thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Unilever và P&G. .53c. Ưu điểm và kết quả đạt được. .55d. Nhược điểm và tồn tại. .55Chương III. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động Marketing của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .57I. Định hướng phát triển của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian tới. .571. Định hướng phát triển của các công ty Unilever và P&G trong thời gian tới. .58II. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển mở rộng hoạt động Marketing. .601. Đề xuất nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty. .60a. Nghiên cứu thị trường tổng thể. .61b. Nghiên cứu phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu .632. Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối bán hàng. .653. Đề xuất giải pháp yểm trợ. .66a. Đề xuất hoàn thiện quyết định yểm trợ thương mại . .66b. Xác định đối tượng tác động mục tiêu. .67c. Xác định mục tiêu yểm trợ. .67d. Xác định tổng ngân sách yểm trợ. .68e. Quyết định công cụ yểm trợ. .68f. Đo lường và đánh giá kết quả yểm trợ. .71g. Chăm sóc khách hàng. .72Kết luận. .74Tài liệu tham khảo. .75

MỤC LỤC

Lời mở đầu . .1

Chương I Cơ sở lý luận về Marketing quốc tế . .3

I Khái niệm về Marketing:. .3

1 Khái niệm cổ điển về Marketing. .5

2. Khái niệm hiện đại về Markting. .6

II. Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường. .7

1. Nghiên cứu thị trường. .7

a. Khái niệm nghiên cứu thị trường. .7

b. Nghiên cứu tại bàn. .8

c. Nghiên cứu tại hiện trường. .8

d. Nghiên cứu khái quát thị trường. .8

e. Nghiên cứu chi tiết thị trường. .9

f.Phương pháp nghiên cứu thị trường. .10

g. Phân loại thị trường. .12

h. Hệ thống thông tin nghiên cứu thị trường. .14

i. Nghiên cứu thị trường người mua hàng tiêu dùng. 15

2. Phân đoạn thị trường. .17

a. Khái niệm. .18

b. Các lý do và yêu cầu mà doanh nghiệp phải phân đoạn thị trường. 18

c. Các tiêu thức và kỹ thuật phân đoạn thị trường . .21

d. Lựa chọn thị trường mục tiêu. .22

III. Chiến lược Marketing - Mix. .24

1. Khái niệm về Marketing - Mix. .27

a. Chính sách sản phẩm. .27

b. Chính sách giá cả. .28

c. Chính sách phân phối . 28

d. Chính sách yểm trợ. .30

Chương II. Thực trạng hoạt động Marketing của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .32

I. Một số nét chung về các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .32

1.Các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam.32

2. Công ty Unilever. .34

3. Công ty P&G. .38

II. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường của Unilever và P&G tại Việt Nam. .40

1. Phân tích và đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của Unilever và P&G.40

2. Phân tích hoạt động phân đoạn thị trường của Unilever và P&G.42

III. Phân tích và đánh giá chiến lược Marketing - Mix. .44

1. Chiến lược Marketing - Mix. .44

a. Chiến lược sản phẩm. .44

b. Chiến lược giá cả. .46

c. Chiến lược phân phối. .47

d. Chiến lược yểm trợ. .49

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động Marketing của Unilever và P&G 51

a. Kết quả hoạt động Marketing của Unilever và P&G.51

b. Thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Unilever và P&G. .53

c. Ưu điểm và kết quả đạt được. .55

d. Nhược điểm và tồn tại. .55

Chương III. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động Marketing của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam. .57

I. Định hướng phát triển của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian tới. .57

1. Định hướng phát triển của các công ty Unilever và P&G trong thời gian tới. .58

II. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển mở rộng hoạt động Marketing. .60

1. Đề xuất nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

của công ty. .60

a. Nghiên cứu thị trường tổng thể. .61

b. Nghiên cứu phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường

mục tiêu .63

2. Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối bán hàng. .65

3. Đề xuất giải pháp yểm trợ. .66

a. Đề xuất hoàn thiện quyết định yểm trợ thương mại . .66

b. Xác định đối tượng tác động mục tiêu. .67

c. Xác định mục tiêu yểm trợ. .67

d. Xác định tổng ngân sách yểm trợ. .68

e. Quyết định công cụ yểm trợ. .68

f. Đo lường và đánh giá kết quả yểm trợ. .71

g. Chăm sóc khách hàng. .72

Kết luận. .74

Tài liệu tham khảo. .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY