Khóa luận Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại dich vụ Thiên An Lộc

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 31.1. Tổng quan về phân phối và kênh phân phối 31.1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối 31.1.2. Vai trò và chức năng của kênh phân phối 31.1.3. Cấu trúc và mô hình kênh phân phối 51.1.4. Các trung gian trong kênh phân phối 81.1.5. Các luồng lưu chuyển trong kênh phân phối 101.2. Nội dung cơ bản về tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp 10 1.2.1. Tổ chức (thiết kế) kênh phân phối 10 1.2.2. Quản lý kênh phân phối 13 1.2.3. Quản lý hậu cần trong kênh phân phối 14 1.2.4. Mối quan hệ giữa kênh phân phối với các công cụ Marketing Mix khác 16CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỔI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV THIÊNAN LỘC 182.1. Tổng quan về công ty Thiên An Lộc 182.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 182.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 192.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 202.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây của công ty 212.1.5. Những cơ hội và thách thức của công ty 242.2. Thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 252.2.1. Thực trạng thị trường tiêu thụ và tổ chức kênh phân phối của côngty 252.2.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối của công ty 332.2.3. Thực trạng quản lý hậu cần trong kênh phân phối 352.2.4. Thực trạng mối quan hệ giữa kênh phân phối với các công cụMarketing Mix khác 362.3. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối của công ty 382.3.1. Những ưu điểm 382.3.2.Những hạn chế 39CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦACÔNG TY TNHH TM-DV THIÊN AN LỘC 413.1. Dự báo về môi trường kinh doanh và thị trường máy nước nóng năng lượng mặt trời 413.1.1. Dự báo về môi trường kinh doanh của công ty 413.1.2. Dự báo thị trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời 413.2. Phương hướng phát triển của công ty 423.2.1. Mục tiêu chung cho toàn công ty 423.2.2. Định hướng cho kênh phân phối của công ty 423.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 433.3.1. Hoàn thiện tổ chức (thiết kế) kênh phân phối sản phẩm của công ty 433.3.2. Hoàn thiện quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 453.4. Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty 463.4.1. Giải pháp phối hợp kênh phân phối với các công cụ Marketing Mixkhác 463.4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý kênh và nhân viên 473.4.3. Giải pháp về tài chính 473.4.4. Giải pháp thành lập phòng Marketing 473.4.5. Hoàn thiện quản lý hậu cần trong kênh 483.4.6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin trong kênh 49KẾT LUẬN 50

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3

1.1. Tổng quan về phân phối và kênh phân phối 3

1.1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối 3

1.1.2. Vai trò và chức năng của kênh phân phối 3

1.1.3. Cấu trúc và mô hình kênh phân phối 5

1.1.4. Các trung gian trong kênh phân phối 8

1.1.5. Các luồng lưu chuyển trong kênh phân phối 10

1.2. Nội dung cơ bản về tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của

các doanh nghiệp 10

1.2.1. Tổ chức (thiết kế) kênh phân phối 10

1.2.2. Quản lý kênh phân phối 13

1.2.3. Quản lý hậu cần trong kênh phân phối 14

1.2.4. Mối quan hệ giữa kênh phân phối với các công cụ Marketing Mix

khác 16

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

KÊNH PHÂN PHỔI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV THIÊN

AN LỘC 18

2.1. Tổng quan về công ty Thiên An Lộc 18

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 19

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 20

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây của công ty 21

2.1.5. Những cơ hội và thách thức của công ty 24

2.2. Thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 25

2.2.1. Thực trạng thị trường tiêu thụ và tổ chức kênh phân phối của công

ty 25

2.2.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối của công ty 33

2.2.3. Thực trạng quản lý hậu cần trong kênh phân phối 35

2.2.4. Thực trạng mối quan hệ giữa kênh phân phối với các công cụ

Marketing Mix khác 36

2.3. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối của

công ty 38

2.3.1. Những ưu điểm 38

2.3.2.Những hạn chế 39

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦACÔNG TY TNHH TM-DV THIÊN AN LỘC 41

3.1. Dự báo về môi trường kinh doanh và thị trường máy nước nóng năng lượng mặt trời 41

3.1.1. Dự báo về môi trường kinh doanh của công ty 41

3.1.2. Dự báo thị trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời 41

3.2. Phương hướng phát triển của công ty 42

3.2.1. Mục tiêu chung cho toàn công ty 42

3.2.2. Định hướng cho kênh phân phối của công ty 42

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 43

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức (thiết kế) kênh phân phối sản phẩm của công ty 43

3.3.2. Hoàn thiện quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty 45

3.4. Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của

công ty 46

3.4.1. Giải pháp phối hợp kênh phân phối với các công cụ Marketing Mix

khác 46

3.4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý kênh và nhân viên 47

3.4.3. Giải pháp về tài chính 47

3.4.4. Giải pháp thành lập phòng Marketing 47

3.4.5. Hoàn thiện quản lý hậu cần trong kênh 48

3.4.6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin trong kênh 49

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY