Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Vân Vũ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KÊ

TOÁN THANH TOÁN VƠI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG

DOANH NGHIỆP.3

1.1. Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán.3

1.2. Nội dung kê toán thanh toán với ngươi mua.5

1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua .5

1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh

toán với người mua.6

1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua .8

1.3. Nội dung kê toán thanh toán với ngươi bán .9

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán.9

1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán vớingười bán.9

1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán.11

1.4. Nội dung kê toán các nghiệp vụ thanh toan có liên quan đên ngoại tệ .12

1.4.1. Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán .12

1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên

quan đến ngoại tệ.13

1.5. Sự cần thiêt của kê toán thanh toán với ngươi mua, ngươi bán .15

1.6. Nhiệm vụ của tổ chức kê toán thanh toán với ngươi mua, ngươi bán.16

1.7. Đặc điêm kê toán thanh toán theo hình thức kê toán Nhật Ký Chung. .16

1.7.1. Nguyên tắc ghi sổ nhật ký chung:.16

1.7.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung.17

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊ TOÁN THANH TOÁN VƠI

NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN VŨ .19

2.1. Khái quát về công ty cổ phần Vân Vũ.19

2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty cổ phần Vân Vũ.19

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .20

2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích cơ bản của công ty trongquá trình hoạt động. .22

2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy quản ly của công ty.222.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Vân Vũ. .24

2.1.6. Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán tại

công ty cổ phần Vân Vũ.28

2.2. Thực trạng tổ chức kê toán thanh toán với ngươi mua, ngươi bán tại côngty cổ phần Vân Vũ .28

2.2.1. Kế toán thanh toán với người mua tại công ty cổ phần Vân Vũ .28

2.2.2. Kế toán thanh toán với người bán tại công ty cổ phần Vân Vũ .39

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KÊ TOAN THANH

TOAN VƠI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂNVŨ.52

3.1. Đanh gia thực trạng tổ chức thanh toán với ngươi mua, ngươi bán tại

công ty cổ phần Vân Vũ. .52

3.1.1. Ưu điểm.52

3.1.2. Hạn chế.53

3.2. Tính tất yêu phải hoàn thiện tổ chức kê toán thanh toán với ngươi mua,ngươi bán .54

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kê toán thanh toán vớingươi mua, ngươi bán.54

3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kê toán với ngươi mua, ngươi

bán tại công ty cổ phần Trung Thủy.55

3.4.1. Giải pháp 1: Quản lý công nợ. .55

3.4.2. Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán .61

3.4.3. Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi .62

3.4.4. Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán .69

KÊT LUẬN.74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY