Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toàn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHưƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANHNGHIỆP . 3

1.1. Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu và nguyên tắc kế toán doanh thu. 4

Nguyên tắc kế toán doanh thu. 5

1.3. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 6

1.4. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. 6

1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 6

1.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 9

1.4.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 11

1.4.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 14

1.4.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. 14

1.4.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 15

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính. 17

1.6. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí và hoạt động khác. 20

1.7. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp. 24

1.8. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo các hình thứckế toán . 25

CHưƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH

QUẢNG THÀNH VIỆT NAM. 30

2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam . 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam. 30

2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công

ty TNHH Quảng Thành Việt Nam. 30

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Quảng Thành ViệtNam . 31

2 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công tyTNHH Quảng Thành. 34

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH QuảngThành Việt Nam. 35

2 2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam . 35

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 35

2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 46

2.2.1.3. Kế toán chi phí bản hàng và quản lý doanh nghiệp . 56

2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH

Quảng Thành Việt Nam . 67

2.2.3. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TNHH Quảng Thành Việt Nam . 71

CHưƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG THÀNH VIỆT NAM . 84

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí, xác

định kết quả nói riêng tại công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam. 84

3.1.1. Ưu điểm. 84

3.1.2. Hạn chế. 85

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinhdoanh . 85

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và

kết quả kinh doanh . 86

3.4. Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 86

3.4.1. Kiến nghị 1: Hạch toán chi tiết doanh thu - chi phí. 86

3.4.2. Kiến nghị 2: Áp dụng phần mềm kế toán . 92

3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi

phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam. 96

3.5.1. Về phía Nhà nước. 96

3.5.2. Về phía doanh nghiệp. 96

KẾT LUẬN . 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY