Khóa luận Hoàn thiện qui trình xuất khẩu mặt hàng đồ dùng nhà bếp bằng thép không gỉ tại công ty TNHH Đông Nam

MỤC LỤCLời mở đầu: 11. Lý do chọn đề tài 22. Mục tiêu nghiên cứu 23. Phương pháp nghiên cứu 24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 25. Kết cấu đề tài 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1- Vai trò của họat động xuất khẩu trong nền kinh tế 41.1.1 Khái niệm chung 41.1.2 Tính tất yếu của họat động xuất khẩu 41.1.3 Vai trò xuất nhập khẩu trong nền kinh tế 51.2 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 61.2.1 Xuất khẩu mậu dịch 61.2.2 Xuất khẩu phi mậu dịch 71.3 Nội dung công tác xuất nhập khẩu hàng hóa 71.3.1 Nội dung của họat động xuất nhập khẩu 71.3.1.1 Lập phương án giao dịch 71.3.1.2 Giao dịch, đàm phán trước khi ký kết hợp đồng 81.3.1.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu 81.3.1.4 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 81.3.2 Qui trình xuất khẩu hàng hóa 81.3.2.1 Xin giấy phép 81.3.2.2 Yêu cầu bên mua mở L/C 81.3.2.3 Chuẩn bị hàng xuất khẩu 81.3.2.4 Đăng ký giám định 91.3.2.5 Thuê phương tiện vận tải, thuê tàu 91.3.2.6 Làm thủ tục Hải quan 91.3.2.6.1 Hồ sơ Hải quan 91.3.2.6.2 Khai Hải quan điện tử 101.3.2.7 Mua bảo hiểm 151.3.2.8 Xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 151.3.2.8.1 Mục đích của C/O 151.3.2.8.2 Đặc điểm của C/O 161.3.2.8.3 Các nội dung cơ bản của C/O 161.3.2.8.4 Phân lọai C/O 171.3.2.8.5 Các mẫu C/O hiện đang áp dụng tại Viêt Nam 171.3.2.9 Thanh tóan 181.3.2.9.1 Phương thức chuyển tiền 181.3.2.9.2 Phương thức nhờ thu 191.3.2.9.3 Phương thức tín dụng chứng từ 201.3.2.9.4 Phương thức COD & CAD 211.3.2.10 Khiếu nại nếu có 221.3.3 Sơ đồ qui trình xuất khẩu hàng hóa chung 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 252.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Đông Nam 252.1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Đông Nam 252.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 252.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 262.1.2.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban 272.1.2.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 292.1.2.4 Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 312.1.3 Định hướng phát triển năm 2011 và những năm tiếp theo 342.1.3.1 Kế họach phát triển sản phẩm 342.1.3.2 Phát triển thị trường 342.2 Thực trạng quy trình xuất khẩu mặt hang đồ dung nhà bếp bằng thép không gỉ tại công ty TNHH Đông Nam 352.2.1 Mô tả qui trình xuất khẩu 352.2.1.1 Nhận kế họach xuất hàng 352.2.1.2 Book container, lên bộ chứng từ khai báo Hải quan 362.2.1.3 Làm thủ tục thanh tóan 432.2.1.4 Thanh khỏan hòan thuế 442.2.1.5 Gửi chứng từ cho khách hàng 472.2.1.6 Lưu trữ hồ sơ 472.3 Nhận xét qui trình xuất khẩu tại công ty TNHH Đông Nam 472.3.1 Về sơ đồ 472.3.2 Về thực hiện công việc từng công đọan 47CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUI TRÌNH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TY TNHH ĐÔNG NAM3.1. Định hướng phát triển công ty 503.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả qui trình xuất khẩu 503.2.1. Hòan thiện qui trình bằng sơ đồ 503.2.2. Tổ chức thực hiện từng bước của qui trình 53Kết luận 55

MỤC LỤC

Lời mở đầu: 1

1. Lý do chọn đề tài 2

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Phương pháp nghiên cứu 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

5. Kết cấu đề tài 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

1.1- Vai trò của họat động xuất khẩu trong nền kinh tế 4

1.1.1 Khái niệm chung 4

1.1.2 Tính tất yếu của họat động xuất khẩu 4

1.1.3 Vai trò xuất nhập khẩu trong nền kinh tế 5

1.2 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 6

1.2.1 Xuất khẩu mậu dịch 6

1.2.2 Xuất khẩu phi mậu dịch 7

1.3 Nội dung công tác xuất nhập khẩu hàng hóa 7

1.3.1 Nội dung của họat động xuất nhập khẩu 7

1.3.1.1 Lập phương án giao dịch 7

1.3.1.2 Giao dịch, đàm phán trước khi ký kết hợp đồng 8

1.3.1.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu 8

1.3.1.4 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 8

1.3.2 Qui trình xuất khẩu hàng hóa 8

1.3.2.1 Xin giấy phép 8

1.3.2.2 Yêu cầu bên mua mở L/C 8

1.3.2.3 Chuẩn bị hàng xuất khẩu 8

1.3.2.4 Đăng ký giám định 9

1.3.2.5 Thuê phương tiện vận tải, thuê tàu 9

1.3.2.6 Làm thủ tục Hải quan 9

1.3.2.6.1 Hồ sơ Hải quan 9

1.3.2.6.2 Khai Hải quan điện tử 10

1.3.2.7 Mua bảo hiểm 15

1.3.2.8 Xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 15

1.3.2.8.1 Mục đích của C/O 15

1.3.2.8.2 Đặc điểm của C/O 16

1.3.2.8.3 Các nội dung cơ bản của C/O 16

1.3.2.8.4 Phân lọai C/O 17

1.3.2.8.5 Các mẫu C/O hiện đang áp dụng tại Viêt Nam 17

1.3.2.9 Thanh tóan 18

1.3.2.9.1 Phương thức chuyển tiền 18

1.3.2.9.2 Phương thức nhờ thu 19

1.3.2.9.3 Phương thức tín dụng chứng từ 20

1.3.2.9.4 Phương thức COD & CAD 21

1.3.2.10 Khiếu nại nếu có 22

1.3.3 Sơ đồ qui trình xuất khẩu hàng hóa chung 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 25

2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Đông Nam 25

2.1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Đông Nam 25

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 25

2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 26

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban 27

2.1.2.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 29

2.1.2.4 Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 31

2.1.3 Định hướng phát triển năm 2011 và những năm tiếp theo 34

2.1.3.1 Kế họach phát triển sản phẩm 34

2.1.3.2 Phát triển thị trường 34

2.2 Thực trạng quy trình xuất khẩu mặt hang đồ dung nhà bếp bằng thép không gỉ tại công ty TNHH Đông Nam 35

2.2.1 Mô tả qui trình xuất khẩu 35

2.2.1.1 Nhận kế họach xuất hàng 35

2.2.1.2 Book container, lên bộ chứng từ khai báo Hải quan 36

2.2.1.3 Làm thủ tục thanh tóan 43

2.2.1.4 Thanh khỏan hòan thuế 44

2.2.1.5 Gửi chứng từ cho khách hàng 47

2.2.1.6 Lưu trữ hồ sơ 47

2.3 Nhận xét qui trình xuất khẩu tại công ty TNHH Đông Nam 47

2.3.1 Về sơ đồ 47

2.3.2 Về thực hiện công việc từng công đọan 47

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUI TRÌNH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TY TNHH ĐÔNG NAM

3.1. Định hướng phát triển công ty 50

3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả qui trình xuất khẩu 50

3.2.1. Hòan thiện qui trình bằng sơ đồ 50

3.2.2. Tổ chức thực hiện từng bước của qui trình 53

Kết luận 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY