Khóa luận Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT 3

1.1. Khái niệm và phân loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp sản xuất 3

1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí 3

1.1.2. Khái niệm doanh thu 8

1.2. Kế toán chi phí, doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 9

1.2.1. Kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 9

1.2.2. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 16

1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong các doanh nghiệp

sản xuất 20

1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất 21

1.4. Hình thức ghi sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất 22

1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 23

1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 25

1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26

1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 27

1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN 30

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng

Bút Sơn 30

2.1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng

Bút Sơn 34

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần

Xi măng Bút Sơn 39

2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 43

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng

Bút Sơn 43

2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng

Bút Sơn 45

2.3. Thực tế kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 48

2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 48

2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 60

2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 71

2.3.4. Kế toán chi phí tài chính 75

2.3.5. Kế toán doanh thu 80

2.3.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 88

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

BÚT SƠN 93

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 93

3.1.1. Những ưu điểm 94

3.1.2. Những tồn tại 96

3.2. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ 99

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện 100

3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 101

3.3.1. Kiến nghị về chứng từ hạch toán 101

3.3.2. Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế toán 101

3.3.3. Kiến nghị về Báo cáo kế toán 103

3.3.4. Các kiến nghị khác 105

KẾT LUẬN 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY