Khóa luận Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phầm và xác định kết quả kinh doanh trong công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1. Khái quát chung về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 31.1.1. Một số khái niệm cơ bản trong hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 31.1.2. Vai trò của hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 41.2. Hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất 51.2.1. Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán 51.2.2. Các phương pháp xác định giá vốn của thành phẩm tiêu thụ 51.2.3. Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 81.2.4. Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất 91.3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 101.3.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 101.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 111.3.3. Phương pháp hạch toán tiêu thụ thành phẩm. 111.4. Hạch toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu 18 1.4.1 Hạch toán chiết khấu thanh toán 181.4.2 Các tài khoản giảm trừ doanh thu 181.6. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. 211.6.1. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 211.6.2. Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 221.6.3. Hạch toán chi phí bán hàng 231.6.4. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 241.6.5. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 25CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 292.1 Tổng quan chung về công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư dịch vụ Việt Hà 292.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 292.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất 332.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức 372.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 382.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 422.2 Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 472.2.1 Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư Việt Hà. 472.2.2 Hạch toán giá vốn hàng bán 502.2.3 Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 642.2.4 Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 732.2.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 782.2.6 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 85CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 1073.1 Đánh giá khái quát tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 1073.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 1073.1.2 Về tổ chức công tác kế toán 1083.2 Đánh giá khái quát hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 1103.2.1 Về tổ chức nhân viên kế toán và hình thức kế toán sử dụng 1103.2.2 Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 1103.3 Nội dung hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 1143.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 1143.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 119KẾT LUẬN 124DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : 125

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Khái quát chung về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 3

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản trong hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 3

1.1.2. Vai trò của hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 4

1.2. Hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất 5

1.2.1. Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán 5

1.2.2. Các phương pháp xác định giá vốn của thành phẩm tiêu thụ 5

1.2.3. Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 8

1.2.4. Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất 9

1.3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 10

1.3.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 10

1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 11

1.3.3. Phương pháp hạch toán tiêu thụ thành phẩm. 11

1.4. Hạch toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu 18

1.4.1 Hạch toán chiết khấu thanh toán 18

1.4.2 Các tài khoản giảm trừ doanh thu 18

1.6. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. 21

1.6.1. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 21

1.6.2. Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 22

1.6.3. Hạch toán chi phí bán hàng 23

1.6.4. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24

1.6.5. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 29

2.1 Tổng quan chung về công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư dịch vụ Việt Hà 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 29

2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất 33

2.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức 37

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 38

2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 42

2.2 Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 47

2.2.1 Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư Việt Hà. 47

2.2.2 Hạch toán giá vốn hàng bán 50

2.2.3 Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 64

2.2.4 Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 73

2.2.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 78

2.2.6 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 85

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 107

3.1 Đánh giá khái quát tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 107

3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 107

3.1.2 Về tổ chức công tác kế toán 108

3.2 Đánh giá khái quát hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 110

3.2.1 Về tổ chức nhân viên kế toán và hình thức kế toán sử dụng 110

3.2.2 Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 110

3.3 Nội dung hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 114

3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 114

3.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 119

KẾT LUẬN 124

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : 125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY