Khóa luận Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 7CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP . 111.1 Một số vấn đề chung về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp. . 111.1.1 Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự. . 111.1.2 Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. . 121.1.3 Khái niệm về tuyển dụng nhân sự. . 121.1.4 Mục tiêu, vai trò của tuyển dụng nhân sự. . 131.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. . 141.2.1 Tiến trình tuyển dụng. . 141.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng. . 241.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. . 251.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. . 261.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp. . 28CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG. . 312.1 Một số nét khái quát về công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 312.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 312.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty. . 312.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm 2009- 2010. 362.1.3.1 Phân tích tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán. . 362.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng.. 382.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 382.2.2 Công tác tuyển dụng trong công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 412.2.2.1 Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty. . 412.2.2.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty. . 422.2.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty. . 432.3 Những đánh giá nhận xét về công tác tuyển dụng của công ty. . 52 2.3.1 Những thành công. . 522.3.2 Những hạn chế. . 532.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. . 54CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG . 563.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp. . 563.1.1 Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới. . 563.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty. . 573.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 583.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng. . 593.2.2 Thực hiện công tác phân tích công việc. . 643.2.3 Hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. . 653.2.4 Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng . 653.2.5 Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ. . 663.2.6 Bổ sung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển. . 673.2.7 Thực hiện công tác kiểm tra sức khỏe. . 693.2.8 Hội nhập nhân viên mới vào môi trường làm việc của công ty. . 703.2.9 Các giải pháp khác. . 703.3 Những đề xuất, khuyến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước . 71KẾT LUẬN . 73PHỤ LỤC . 74TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 7

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN

SỰ TRONG DOANH NGHIỆP . 11

1.1 Một số vấn đề chung về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự của

doanh nghiệp. . 11

1.1.1 Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự. . 11

1.1.2 Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. . 12

1.1.3 Khái niệm về tuyển dụng nhân sự. . 12

1.1.4 Mục tiêu, vai trò của tuyển dụng nhân sự. . 13

1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. . 14

1.2.1 Tiến trình tuyển dụng. . 14

1.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng. . 24

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. . 25

1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. . 26

1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp. . 28

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG. . 31

2.1 Một số nét khái quát về công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 31

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty. . 31

2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm 2009- 2010. 36

2.1.3.1 Phân tích tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán. . 36

2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng.. 38

2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 38

2.2.2 Công tác tuyển dụng trong công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. . 41

2.2.2.1 Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty. . 41

2.2.2.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty. . 42

2.2.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty. . 43

2.3 Những đánh giá nhận xét về công tác tuyển dụng của công ty. . 52

2.3.1 Những thành công. . 52

2.3.2 Những hạn chế. . 53

2.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. . 54

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG . 56

3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp. . 56

3.1.1 Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới. . 56

3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty. . 57

3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần

xây dựng Bạch Đằng. . 58

3.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng. . 59

3.2.2 Thực hiện công tác phân tích công việc. . 64

3.2.3 Hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. . 65

3.2.4 Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng . 65

3.2.5 Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ. . 66

3.2.6 Bổ sung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển. . 67

3.2.7 Thực hiện công tác kiểm tra sức khỏe. . 69

3.2.8 Hội nhập nhân viên mới vào môi trường làm việc của công ty. . 70

3.2.9 Các giải pháp khác. . 70

3.3 Những đề xuất, khuyến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước . 71

KẾT LUẬN . 73

PHỤ LỤC . 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY