Khóa luận Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH Phương Minh

PHỤ LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 01CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 021.1.Khái niệm về quản trị nhân lực 021.2.Sự cần thiết phải quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 021.3.Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản trị nhân lực 031.3.1.Đặc điểm 031.3.2.Chức năng 031.3.3.Nhiệm vụ 031.3.4.Mục tiêu 041.3.5.Vai trò của Phòng quản trị nhân sự 041.4.Nội dung của hoạt động quản trị nhân lực 051.4.1.Hoạch định nguồn nhân lực 051.4.1.1.Khái niệm 051.4.1.2.Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 051.4.2.Phân tích công việc. 061.4.2.1.Khái niệm 061.4.2.2.Ý nghĩa công việc 061.4.2.3.Nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc 061.4.3.Quá trình tuyển dụng 071.4.3.1.Tuyển mộ 081.4.3.2.Nguồn ứng viên 111.4.3.3.Trình tự quá trình tuyển dụng 121.4.3.4.Trắc nghiệm và phỏng vấn 121.4.4.Đào tạo phát triển 131.4.4.1.Khái niệm 141.4.4.2.Phân loại các hình thức đào tạo 151.4.5.Động viên và duy trì nguồn nhân lực 151.4.5.1.Khái niệm và vai trò động viên 15CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH 182.1.Quá trình hình thành và phát triển 182.2.Sơ lược về công ty 182.3.Chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn 182.3.1.Chức năng – nhiệm vụ 182.3.2.Quyền hạn 192.4.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phương Minh 192.5.Những sản phẩm chính của công ty 222.6.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 222.7.Thực trạng các yều tố sản xuất của công ty 222.7.1.Tình hình sử dụng nguyên liệu của công ty 222.7.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 232.7.3.Đặc điểm về lao động 242.8.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 262.8.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 262.8.2.Những thuận lợi và khó khăn 272.8.2.1.Thuận lợi 272.8.2.2.Khó khăn 272.8.2.3.Phương hướng hoạt động năm tới 272.9.Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty TNHH Phương Minh 272.9.1.Đặc điểm nhân sự tại công ty 282.9.1.1.Về số lượng 292.9.1.2.Về chất lượng 292.9.1.3.Hợp đồng lao động 292.9.1.4.Hình thức trả lương 302.9.1.5. Công tác tuyển dụng tại công ty 302.9.2.Xác định nhu càu tuyển dụng nhân sự 312.9.2.1.Tiêu chuẩn tuyển dụng 312.9.2.2.Nguồn nhân sự để tuyển dụng 312.9.2.3.Thủ tục và trình tự tuyển dụng 322.9.3.Công tác đào tạo và phát triển nhân sự 322.9.3.1.Nhu cầu đào tạo 322.9.3.2.Hình thức đào tạo 322.9.3.3.Đánh giá sự hoàn thành công tac của nhân viên 332.9.4.Các hình thức và chế độ trả lương được áp dụng ở công ty 352.9.4.1.Hình thức trả lương theo thời gian 352.9.4.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 362.9.4.3.Chế độ khen thưởng đãi ngộ, dịch vụ phúc lợi, y tế an toàn lao động tại công ty 372.9.4.4.Đánh giá – nhận xét tình hình quản lý nhân sự tại công ty 38CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH 393.1 Các giải pháp 393.1.1.Giải pháp 1: Định hướng về con người của công ty 393.1.2. Giải pháp 2 : Nâng cao hiệu quả đánh giá thành tích công việc của nhân viên 413.1.3.Giải pháp 3:Nâng cao hiệu quả phân công công viêc cho nhân viên 423.1.4.Giải pháp 4:Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 403.1.4.1.Đào tạo tại nơi làm việc cho nhân viên 403.1.4.1.1.Kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ 423.1.4.2.Đào tạo ngoài nơi làm việc 433.1.5.Giải pháp 5: Thực hiện công tác kỹ luật lao động phâm minh 443.1.6.Giải pháp 6:Chế độ khen thưởng đãi ngộ tại công ty 463.2.Nhận xét chung 483.3.Một số kiến nghị 49KẾT LUẬN 51

PHỤ LỤC Trang

LỜI MỞ ĐẦU 01

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 02

1.1.Khái niệm về quản trị nhân lực 02

1.2.Sự cần thiết phải quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 02

1.3.Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản trị nhân lực 03

1.3.1.Đặc điểm 03

1.3.2.Chức năng 03

1.3.3.Nhiệm vụ 03

1.3.4.Mục tiêu 04

1.3.5.Vai trò của Phòng quản trị nhân sự 04

1.4.Nội dung của hoạt động quản trị nhân lực 05

1.4.1.Hoạch định nguồn nhân lực 05

1.4.1.1.Khái niệm 05

1.4.1.2.Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 05

1.4.2.Phân tích công việc. 06

1.4.2.1.Khái niệm 06

1.4.2.2.Ý nghĩa công việc 06

1.4.2.3.Nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc 06

1.4.3.Quá trình tuyển dụng 07

1.4.3.1.Tuyển mộ 08

1.4.3.2.Nguồn ứng viên 11

1.4.3.3.Trình tự quá trình tuyển dụng 12

1.4.3.4.Trắc nghiệm và phỏng vấn 12

1.4.4.Đào tạo phát triển 13

1.4.4.1.Khái niệm 14

1.4.4.2.Phân loại các hình thức đào tạo 15

1.4.5.Động viên và duy trì nguồn nhân lực 15

1.4.5.1.Khái niệm và vai trò động viên 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH 18

2.1.Quá trình hình thành và phát triển 18

2.2.Sơ lược về công ty 18

2.3.Chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn 18

2.3.1.Chức năng – nhiệm vụ 18

2.3.2.Quyền hạn 19

2.4.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phương Minh 19

2.5.Những sản phẩm chính của công ty 22

2.6.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 22

2.7.Thực trạng các yều tố sản xuất của công ty 22

2.7.1.Tình hình sử dụng nguyên liệu của công ty 22

2.7.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 23

2.7.3.Đặc điểm về lao động 24

2.8.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 26

2.8.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 26

2.8.2.Những thuận lợi và khó khăn 27

2.8.2.1.Thuận lợi 27

2.8.2.2.Khó khăn 27

2.8.2.3.Phương hướng hoạt động năm tới 27

2.9.Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty TNHH Phương Minh 27

2.9.1.Đặc điểm nhân sự tại công ty 28

2.9.1.1.Về số lượng 29

2.9.1.2.Về chất lượng 29

2.9.1.3.Hợp đồng lao động 29

2.9.1.4.Hình thức trả lương 30

2.9.1.5. Công tác tuyển dụng tại công ty 30

2.9.2.Xác định nhu càu tuyển dụng nhân sự 31

2.9.2.1.Tiêu chuẩn tuyển dụng 31

2.9.2.2.Nguồn nhân sự để tuyển dụng 31

2.9.2.3.Thủ tục và trình tự tuyển dụng 32

2.9.3.Công tác đào tạo và phát triển nhân sự 32

2.9.3.1.Nhu cầu đào tạo 32

2.9.3.2.Hình thức đào tạo 32

2.9.3.3.Đánh giá sự hoàn thành công tac của nhân viên 33

2.9.4.Các hình thức và chế độ trả lương được áp dụng ở công ty 35

2.9.4.1.Hình thức trả lương theo thời gian 35

2.9.4.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 36

2.9.4.3.Chế độ khen thưởng đãi ngộ, dịch vụ phúc lợi, y tế an toàn lao động tại công ty 37

2.9.4.4.Đánh giá – nhận xét tình hình quản lý nhân sự tại công ty 38

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH 39

3.1 Các giải pháp 39

3.1.1.Giải pháp 1: Định hướng về con người của công ty 39

3.1.2. Giải pháp 2 : Nâng cao hiệu quả đánh giá

thành tích công việc của nhân viên 41

3.1.3.Giải pháp 3:Nâng cao hiệu quả phân công công viêc cho nhân viên 42

3.1.4.Giải pháp 4:Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 40

3.1.4.1.Đào tạo tại nơi làm việc cho nhân viên 40

3.1.4.1.1.Kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ 42

3.1.4.2.Đào tạo ngoài nơi làm việc 43

3.1.5.Giải pháp 5: Thực hiện công tác kỹ luật lao động phâm minh 44

3.1.6.Giải pháp 6:Chế độ khen thưởng đãi ngộ tại công ty 46

3.2.Nhận xét chung 48

3.3.Một số kiến nghị 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY