Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 2

1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp theo

thông tư 200/2014/TT-BTC . 2

1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong

công tác quản lý kinh tế. 2

1.1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính . 2

1.1.1.2. Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế . 2

1.1.2. Mục đích của Báo cáo tài chính . 3

1.1.3. Đối tượng áp dụng Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC . 4

1.1.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính . 5

1.1.4.1. Nguyên tắc hoạt động liên tục. 5

1.1.4.2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích. 5

1.1.4.3. Nguyên tắc nhất quán. 6

1.1.4.4. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp . 6

1.1.4.5. Nguyên tắc bù trừ. 6

1.1.4.6. Nguyên tắc có thể so sánh. 6

1.1.5. Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính. 6

1.1.6. Hệ thống Báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC. 7

1.1.6.1. Hệ thống Báo cáo tài chính . 7

1.1.6.2. Kỳ lập Báo cáo tài chính . 8

1.1.6.3. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . 9

1.1.6.4. Nơi nhận Báo cáo tài chính. 10

1.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHưƠNG

PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO

THÔNG Tư 200/2014/TT-BTC. 10

1.2.1. Khái niệm, nội dung và kết cấu của Báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh. 10

1.2.1.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 10

1.2.1.2. Nội dung và kết cấu của của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 10

1.2.2. Cơ sở lập và trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. . 121.2.2.1. Cơ sở lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 12

1.2.2.2. Trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 12

1.2.3. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 12

1.3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 17

1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17

1.3.1.1. Khái niệm phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 17

1.3.1.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích Báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanh. 17

1.3.2. Các phương pháp phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 18

1.3.2.1. Phương pháp so sánh. 18

1.3.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. 19

1.3.2.3. Phương pháp cân đối. 20

1.3.3. Nội dung phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 20

1.3.3.1. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang. 20

1.3.3.2 .Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc. 21

1.3.3.3. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số phản

ánh khả năng sinh lời. 22

CHưƠNG 2:THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT

QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG

MẠI ĐẦU Tư VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG. 25

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI

ĐẦU Tư VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG . 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư

và Xây dựng Hải Phòng . 25

2.1.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần

Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng . 25

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và

Xây dựng Hải Phòng . 26

2.1.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư

và Xây dựng Hải Phòng . 26

2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu

tư và Xây dựng Hải Phòng. 27

2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và

Xây dựng Hải Phòng . 292.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và

Xây dựng Hải Phòng . 29

2.1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán và các chính sách, phương pháp kế toán áp

dụng tại công ty. . 30

2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI ĐẦU Tư VÀ XÂY

DỰNG HẢI PHÒNG. . 32

2.2.1. Căn cứ lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần

Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng. . 32

2.2.2.Trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần

Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng. . 32

2.2.2.1. Quy trình lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ

phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng. 32

2.2.2.2. Nội dung lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần

Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng. . 33

2.3. THỰC TẾ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI ĐẦU Tư VÀ

XÂY DỰNG HẢI PHÒNG. . 49

CHưƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

LẬPVÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI ĐẦU Tư VÀXÂY DỰNG HẢI PHÒNG. 50

3.1. MỘT SỐ ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THưƠNG MẠI ĐẦU Tư VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG . 50

3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ

CÔNG TÁC LẬP, PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH NÓI RIÊNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI ĐẦU Tư

VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG. 51

3.2.1. ưu điểm về công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích Báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư

và Xây dựng Hải Phòng . 51

3.2.2. Hạn chế về công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích Báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư

và Xây dựng Hải Phòng . 523.3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP

VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI ĐẦU Tư VÀ XÂY DỰNG HẢIPHÒNG . 53

3.3.1. Ý kiến thứ nhất: Công ty nên nâng cao trình độ chuyên môn của nhân

viên kế toán . 53

3.3.2. Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành phân tích Báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh . 54

3.3.2.1.Xây dựng quy trình phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 54

3.3.2.2. Tiến hành phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 55

3.3.3. Ý kiến thứ ba: Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán máy trong công

tác hạch toán kế toán . 62

KẾT LUẬN . 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY