Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 3

1.1. Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán. 3

1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua. 4

1.2.1.Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua . 4

1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách trong kế toán thanh toán với người mua. 5

1.2.3.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua. 6

1.2.4 Sơ đồ các nghiệp vụ thanh toán với người mua. 8

1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán. 9

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán . 9

1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với ngườibán . 9

1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán. 10

1.3.4. Sơ đồ kế toán thanh toán với người bán . 13

1.4.Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ. 14

1.4.1.Tỷ giá và quy định về tỷ giá sử dụng trong kế toán. 14

1.4.2.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan

đến ngoại tệ . 15

1.5.Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán. 16

1.5.1.Hình thức Nhật ký chung . 16

1.5.2.Hình thức Nhật ký – Sổ cái. 18

1.5.3.Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. 20

1.5.4.Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 22

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VŨ NHẬT MINH . 24

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Vũ Nhật Minh. 24

2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Vũ Nhật Minh. 25

2.1.3. Công tác kế toán tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh. . 27

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. . 27

2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. . 28

2.1.3.3. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 292.1.3.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán. 31

2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công

ty TNHH Vũ Nhật Minh. . 31

2.2.1. Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người

mua, người bán tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh. . 31

2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Vũ NhậtMinh. . 31

2.2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty TNHH Vũ NhậtMinh . 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY

TNHH VŨ NHẬT MINH . 69

3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói

riêng tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh . 69

3.1.1. Ưu điểm. 69

3.1.2. Hạn chế. 70

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua vàngười bán. 71

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người

mua, người bán. 71

3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Vũ NhậtMinh . 72

KẾT LUẬN . 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY