Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần DTC Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. 2

1 .Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh

nghiệp vừa và nhỏ. . 2

1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác hàng hóa trong doanh nghiệp vừa

và nhỏ . 2

1.1.2. Khái niệm và vai trò của hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2

1.1.2.1 Khái niệm hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 2

1.1.2.2. Vai trò hàng hóa . 3

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 3

1.1.4 Phân loại hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 4

1.1.5 Phương pháp tính giá hàng hóa. 4

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 7

1.2.1 Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 7

1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song . 8

1.2.1.2. Phương pháp số đối chiếu luân chuyển. 9

1.2.1.3.Phương pháp sổ số dư . 11

1.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 12

1.2.2.1 Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên . 12

1.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 17

1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 19

1.4.1 Hình thức kê toán Nhật ký chung: . 19

1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái. 20

1.4.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ:. 21

1.4.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính. 23

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DTC VIỆT NAM . 24

2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ Phần DTC Việt Nam . 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 242.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh . 24

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty :. 25

2.1.4 Cơ cấu tổ chức. 25

2.1.5 Tổ chức công tác kế toán. 27

2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 27

2.1.5.2 Chế độ áp dụng tại doanh nghiệp. 28

2.2 Thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ Phần DTC Việt Nam . 30

2.2.1 Đắc điểm về hàng hóa của Công ty Cổ Phân DTC Việt Nam . 30

2.2.2 Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ Phần DTC Việt Nam. 30

2.2.2.1 Thủ tục nhập- xuất hàng hóa. 30

2.2.2.2 Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công Ty Cổ Phần DTC Việt Nam. 32

2.2.3. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công Ty Cổ Phần DTC Việt Nam. 49

2.2.3.1 Chứng từ sử dụng. 49

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng. 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTC VIỆT NAM. 55

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại công ty CP DTC Việt Nam. 55

3.1.1 Ưu điểm. 55

3.1.2 Nhược điểm. 57

3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tồn kho

tại Công ty Cổ Phần DTC Việt Nam. 58

3.2.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện. 58

3.2.1.1 Phải tuân thủ theo đúng chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành. . 58

3.2.1.2 Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý của công ty. . 58

3.2.1.3 Phải đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. . 58

3.2.2 Một số ý kiến về hoàn thiện công tác hàng hóa tồn kho tại Công ty. 59

3.3. Một số giải pháp khác . 67

KẾT LUẬN . 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY