Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dự Phúc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 2

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 2

1.1.1Sự cần thiết phải tổ chức công tácp kế toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 2

1.1.2 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2

1.1.2.1 Doanh thu . 2

1.1.2.2. Chi phí . 5

1.1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh. 7

1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 7

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả

kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 8

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ

doanh thu . 8

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng . 8

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng . 8

1.2.1.3. Phương pháp hạch toán: . 10

1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 11

1.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 11

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng . 11

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 13

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 15

1.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 15

1.2.3.2. Tài khoản sử dụng . 15

1.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 16

1.2.4. Kế toán chi phí quản ly kinh doanh. 18

1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 18

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng . 181.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 18

1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 20

1.2.5.1. Chứng từ sử dụng . 20

1.2.5.2. Tài khoản sử dụng . 20

1.2.5.3. Phương pháp hạch toán . 20

1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 22

1.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 22

1.2.6.2. Tài khoản sử dụng . 22

1.2.6.3. Phương pháp hạch toán . 22

1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 24

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 24

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký –Sổ cái . 25

1.3.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 26

1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính . 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ SẢN XUẤT DỰ PHÚC . 28

2.1.Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc. 28

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất DựPhúc. 29

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất DựPhúc. 31

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán:. 31

2.1.3.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty TNHH

Thương mại và Sản xuất Dự Phúc. . 33

2.1.3.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán . 33

2.1.3.4 .Tổ chức hệ thống sổ kế toán. . 33

2.2.Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH Thương

mại và Sản xuất Dự Phúc. . 34

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty. 34

2.2.1.1.Đặc điểm doanh thu bán hàng tại Công ty. 34

2.2.1.2. Chứng từ sử dụng:. 35

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng:. 35

2.2.1.4. Quy trình hạch toán:. 352.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất DựPhúc. 43

2.2.2.1.Chứng từ và tài khoản sử dụng. . 43

2.2.2.2. Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương Mại và

Sản Xuất Dự Phúc. . 44

2.2.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty. . 51

2.2.3.1. Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh. . 51

2.2.3.2. Chứng từ sử dụng:. 51

2.2.3.3. Tài khoản sử dụng:. 51

2.2.3.4. Quy trình hạch toán:. 51

2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 57

2.2.4.1. Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 57

2.2.4.2. Chứng từ sử dụng:. 57

2.2.4.3. Tài khoản sử dụng:. 57

2.2.4.4.Quy trình hạch toán:. 57

2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 62

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 62

2.2.6.1. Chứng từ sử dụng. 62

2.2.6.2. Tài khoản sử dụng. 62

2.2.6.3. Quy trình hạch toán:. 62

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỰ PHÚC. 72

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc. . 72

3.1.1 Ưu điểm. 72

3.1.2 Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. . 73

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc73

3.2.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán

doanh thu, chi phí và xác định kết quả họat động của công ty. . 73

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và

xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 74

3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại công ty. 743.2.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán:. 83

3.2.4.3. Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi tại Công ty TNHH

Thương mại và Sản xuất Dự Phúc. . 86

3.2.4.4.Một số kiến nghị khác:. 89

KẾT LUẬN . 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY