Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ3

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .3

1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .3

1.1.2 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.4

1.1.2.1 Doanh thu .4

1.1.2.2 Chi phí .8

1.1.2.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh .9

1.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

doanh nghiệp .10

1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .11

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu của

doanh nghiệp vừa và nhỏ.11

1.2.1.1 Chứng từ sử dụng .11

1.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng.11

1.2.1.3 Phương pháp hạch toán .13

1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .13

1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .15

1.2.2.2 Tài khoản sử dụng .15

1.2.2.3 Phương pháp hạch toán .17

1.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.18

1.2.3.1 Chứng từ sử dụng .18

1.2.3.2 Tài khoản sử dụng .18

1.2.3.3 Phương pháp hạch toán .19

1.2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính .21

1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .21

1.2.4.2 Tài khoản sử dụng .21

1.2.4.3 Phương pháp hạch toán .22

1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.23

1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .23

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng .24

1.2.5.3 Phương pháp hạch toán .241.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh .25

1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .25

1.2.6.2 Tài khoản sử dụng .25

1.2.6.3 Phương pháp hạch toán .27

1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.28

1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung.28

1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái .29

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.30

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANGKHANH .33

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG KHANH .33

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.33

2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty.34

2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần thép Trang Khanh .36

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty.36

2.1.3.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty.37

2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản.37

2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.38

2.1.3.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính tại Công ty .39

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANGKHANH .39

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh.40

2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh ..40

2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.40

2.2.1.3 Quy trình hạch toán .41

2.2.1.4 Ví dụ minh họa .41

2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh.46

2.2.2.1 Nội dung của giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh.46

2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.46

2.2.2.3 Quy trình hạch toán .47

2.2.2.4 Ví dụ minh họa .472.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.52

2.2.3.1 Nội dung của chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh.52

2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.52

2.2.3.3 Quy trình hạch toán .52

2.2.3.4 Ví dụ minh họa .53

2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh.60

2.2.4.1 Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Cổ phần

thép Trang Khanh .60

2.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.60

2.2.4.3 Quy trình hạch toán .60

2.2.4.4 Ví dụ minh họa .61

2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.67

2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh .67

2.2.6.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng.67

2.2.6.2 Quy trình hạch toán .67

2.2.6.3 Ví dụ minh họa .67

CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN THÉP TRANG KHANH .76

3.1 NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN .76

3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG KHANH.76

3.2.1 Ưu điểm .77

3.2.2 Nhược điểm .78

3.3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN THÉP TRANG KHANH .79

3.3.1 Tính tất yếu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh .79

3.3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh .80

KẾT LUẬN .87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY