Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 21.1. QUAN NIỆM VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 21.1.1. Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực 21.1.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 21.2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 31.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 31.2.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo 31.2.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo CNKT 41.2.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật 61.2.1.4. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 71.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 91.2.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực 101.2.3.1. Các hình thức đào tạo cán bộ quản lý, chuyên viên 111.2.3.2. Các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật 161.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực 181.2.4.1. Phân tích thực nghiệm 181.2.4.2. Đánh giá những thay đổi của học viên 191.2.4.3. Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo 191.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 221.3.1. Các nhân tố chủ quan 221.3.1.1. Những chiến lược nguồn nhân lực của công ty 221.3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty 221.3.1.3. Yêu cầu, đòi hỏi của nhân viên trong doanh nghiệp 221.3.1.4. Các quyết định của nhà quản trị 231.3.1.5. Nguồn chi phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 231.3.2. Các nhân tố khách quan 23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 252.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 252.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 252.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 282.1.2.1. Chức năng 282.1.2.2. Nhiệm vụ 282.1.2.3. Đặc diểm kinh doanh 292.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. 302.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lí của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 302.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 342.1.4. Đặc điểm về đội ngũ lao động 362.1.4.1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật theo trình độ học vấn 362.1.4.2. Cơ cấu công nhân kỹ thuật theo trình độ lành nghề 372.1.4.3. Cơ cấu lao động theo giới tính 382.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam năm 2005-2007 392.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 402.2.1. Quy trình đào tạo 402.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 402.2.1.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 422.2.1.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 442.2.1.4. Công tác đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 482.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 492.2.2.1. Các nhân tố chủ quan 492.2.2.2. Các nhân tố khách quan 502.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 51CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 523.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 523.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty 523.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển năm 2008 - 2009 của Tổng công ty 543.1.3. Mục tiêu của công tác đào tạo năm 2007 - 2008 của Tổng công ty 553.1.3.1. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 553.1.3.2. Đối với công nhân kỹ thuật 563.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HƠN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 563.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 563.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 573.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 573.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 583.2.4.1. Đào tạo công nhân kỹ thuật 583.2.4.2. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 593.2.4.3. Đào tạo ngoại ngữ 603.2.5. Chi phí đào tạo 603.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 603.2.7. Một số công tác hỗ trợ làm tăng hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 613.2.7.1. Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo 613.2.7.2. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 623.2.7.3. Có sự quan tâm thích đáng của cán bộ lãnh đạo 633.2.7.4. Hoàn thiện đội ngũ làm làm công tác đào tạo nguồn nhân lực 633.2.7.5. Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 643.2.7.6. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo một cách hợp lý 643.2.7.7. Kích thích vật chất tiền lương, tiền thưởng cho đối tượng được đào tạo 65KẾT LUẬN 66DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1. QUAN NIỆM VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1.1. Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực 2

1.1.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2

1.2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 3

1.2.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo 3

1.2.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo CNKT 4

1.2.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật 6

1.2.1.4. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 7

1.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 9

1.2.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực 10

1.2.3.1. Các hình thức đào tạo cán bộ quản lý, chuyên viên 11

1.2.3.2. Các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật 16

1.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực 18

1.2.4.1. Phân tích thực nghiệm 18

1.2.4.2. Đánh giá những thay đổi của học viên 19

1.2.4.3. Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo 19

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 22

1.3.1. Các nhân tố chủ quan 22

1.3.1.1. Những chiến lược nguồn nhân lực của công ty 22

1.3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty 22

1.3.1.3. Yêu cầu, đòi hỏi của nhân viên trong doanh nghiệp 22

1.3.1.4. Các quyết định của nhà quản trị 23

1.3.1.5. Nguồn chi phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23

1.3.2. Các nhân tố khách quan 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 25

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 25

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 25

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 28

2.1.2.1. Chức năng 28

2.1.2.2. Nhiệm vụ 28

2.1.2.3. Đặc diểm kinh doanh 29

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. 30

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lí của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 30

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 34

2.1.4. Đặc điểm về đội ngũ lao động 36

2.1.4.1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật theo trình độ học vấn 36

2.1.4.2. Cơ cấu công nhân kỹ thuật theo trình độ lành nghề 37

2.1.4.3. Cơ cấu lao động theo giới tính 38

2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam năm 2005-2007 39

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 40

2.2.1. Quy trình đào tạo 40

2.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 40

2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 42

2.2.1.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 44

2.2.1.4. Công tác đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 48

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 49

2.2.2.1. Các nhân tố chủ quan 49

2.2.2.2. Các nhân tố khách quan 50

2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 51

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 52

3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 52

3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty 52

3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển năm 2008 - 2009 của Tổng công ty 54

3.1.3. Mục tiêu của công tác đào tạo năm 2007 - 2008 của Tổng công ty 55

3.1.3.1. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 55

3.1.3.2. Đối với công nhân kỹ thuật 56

3.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HƠN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 56

3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 56

3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 57

3.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 57

3.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 58

3.2.4.1. Đào tạo công nhân kỹ thuật 58

3.2.4.2. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 59

3.2.4.3. Đào tạo ngoại ngữ 60

3.2.5. Chi phí đào tạo 60

3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 60

3.2.7. Một số công tác hỗ trợ làm tăng hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 61

3.2.7.1. Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo 61

3.2.7.2. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 62

3.2.7.3. Có sự quan tâm thích đáng của cán bộ lãnh đạo 63

3.2.7.4. Hoàn thiện đội ngũ làm làm công tác đào tạo nguồn nhân lực 63

3.2.7.5. Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 64

3.2.7.6. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo một cách hợp lý 64

3.2.7.7. Kích thích vật chất tiền lương, tiền thưởng cho đối tượng được đào tạo 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY