Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11/ Tính cấp thiết của đề tài 12/ Mục đích nghiên cứu: 13/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 24/ Phương pháp nghiên cứu: 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 31.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp 31.1.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực 3 1.1.1.1 Khái niệm đào tạo 3 1.1.1.2 Mục đích đào tạo 31.1.2 Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 41.2 Phân loại đào tạo nguồn nhân lực 51.1.1 Phân loại theo định hướng nội dung đào tạo 51.1.2 Phân loại theo cách thức tổ chức đào tạo 61.3 Các nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 61.4 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp 71.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 7 1.4.1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo 7 1.4.1.2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 91.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo 111.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 111.4.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 111.4.4.1 Xác định chương trình đào tạo .111.4.4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo .121.4.5 Dự tính chi phí đào tạo 201.4.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 201.4.7 Đánh giá hiệu quả đào tạo 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M 242.1 Tổng quan về Công ty TNHH S.C.O.M 242.1.1 Giới thiệu về công ty 24 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát tiển 24 2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 25 2.1.1.3 Dịch vụ cung cấp 25 2.1.1.4 Văn hóa của S.C.O.M 26 2.1.1.5 Triết lí kinh doanh 26 2.1.1.6 Tầm nhìn 26 2.1.1.7 Gía trị cốt lõi 262.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lí 27 2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 272.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 292.2 Phân tích tình hình nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M 312.2.1 Phân tích cơ cấu nhân sự 322.2.2 Phân tích swot tình hình nhân sự của công ty 352.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M 352.3.1 Chính sách đào tạo của công ty 352.3.2Mục đích đào tạo của công ty 362.3.3 Qui trình đào tạo tại công ty 37 2.3.3.1 Sơ đồ 37 2.3.3.2 Nội dung của qui trình đào tạo 382.3.4 Công tác đào tạo tại công ty TNHH S.C.O.M 40 2.3.4.1 Tình hình chung của công tác đào tạo 40 2.3.4.2 Việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch 41 2.3.4.3 Một số vấn đề liên quan đến nội dung đào tạo 42 2.3.4.4 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 452.4 Nhận xét chung 47 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M 483.1 Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH S.C.O.M trong những năm tới. 483.2 Định hướng phát triển đào tạo của công ty TNHH S.C.O.M 483.3 Một số giải pháp 493.3.1 Thiết kế chương trình đào tạo 493.3.2 Công tác tổ chức đào tạo 503.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 523.3.4 Định hướng phát triển nhân viên 523.3.5 Nâng cao chất lượng tuyển dụng 533.4 Kiến nghị đối với công ty 53 KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1/ Tính cấp thiết của đề tài 1

2/ Mục đích nghiên cứu: 1

3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

4/ Phương pháp nghiên cứu: 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp 3

1.1.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực 3

1.1.1.1 Khái niệm đào tạo 3

1.1.1.2 Mục đích đào tạo 3

1.1.2 Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4

1.2 Phân loại đào tạo nguồn nhân lực 5

1.1.1 Phân loại theo định hướng nội dung đào tạo 5

1.1.2 Phân loại theo cách thức tổ chức đào tạo 6

1.3 Các nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 6

1.4 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp 7

1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 7

1.4.1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo 7

1.4.1.2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 9

1.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo 11

1.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 11

1.4.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 11

1.4.4.1 Xác định chương trình đào tạo .11

1.4.4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo .12

1.4.5 Dự tính chi phí đào tạo 20

1.4.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 20

1.4.7 Đánh giá hiệu quả đào tạo 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M 24

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH S.C.O.M 24

2.1.1 Giới thiệu về công ty 24

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát tiển 24

2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 25

2.1.1.3 Dịch vụ cung cấp 25

2.1.1.4 Văn hóa của S.C.O.M 26

2.1.1.5 Triết lí kinh doanh 26

2.1.1.6 Tầm nhìn 26

2.1.1.7 Gía trị cốt lõi 26

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27

2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lí 27

2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 27

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 29

2.2 Phân tích tình hình nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M 31

2.2.1 Phân tích cơ cấu nhân sự 32

2.2.2 Phân tích swot tình hình nhân sự của công ty 35

2.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M 35

2.3.1 Chính sách đào tạo của công ty 35

2.3.2Mục đích đào tạo của công ty 36

2.3.3 Qui trình đào tạo tại công ty 37

2.3.3.1 Sơ đồ 37

2.3.3.2 Nội dung của qui trình đào tạo 38

2.3.4 Công tác đào tạo tại công ty TNHH S.C.O.M 40

2.3.4.1 Tình hình chung của công tác đào tạo 40

2.3.4.2 Việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch 41

2.3.4.3 Một số vấn đề liên quan đến nội dung đào tạo 42

2.3.4.4 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 45

2.4 Nhận xét chung 47

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M 48

3.1 Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH S.C.O.M trong những năm tới. 48

3.2 Định hướng phát triển đào tạo của công ty TNHH S.C.O.M 48

3.3 Một số giải pháp 49

3.3.1 Thiết kế chương trình đào tạo 49

3.3.2 Công tác tổ chức đào tạo 50

3.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 52

3.3.4 Định hướng phát triển nhân viên 52

3.3.5 Nâng cao chất lượng tuyển dụng 53

3.4 Kiến nghị đối với công ty 53

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY