Khóa luận Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

MỤC LỤCCHưƠNG I . Những lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp .11.1. Những vấn đề cơ bản về đãi ngộ nhân sự .11.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự và đãi ngộ nhân sự .11.1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự .11.1.1.2. Khái niệm về đãi ngộ nhân sự .11.1.2. Vai trò của đãi ngộ nhân sự .21.1.3. Tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự .31.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự .51.2. Nội dung của công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 101.2.1. Đãi ngộ tài chính . 101.2.1.1. Khái niệm đãi ngộ tài chính . 101.2.1.2. Vai trò của đãi ngộ tài chính . 111.2.1.3. Các hình thức đãi ngộ tài chính . 141.2.1.3.1. Đãi ngộ tài chính trực tiếp . 141.2.1.3.1.1. Tiền lương . 151.2.1.3.1.2. Tiền thưởng . 191.2.1.3.1.3. Cổ phần . 201.2.1.3.2. Đãi ngộ tài chính gián tiếp . 201.2.1.3.2.1. Phụ cấp . 201.2.1.3.2.2. Trợ cấp . 221.2.1.3.2.3. Phúc lợi . 241.2.1. Đãi ngộ phi tài chính . 251.2.2.1. Đãi ngộ về tinh thần . 251.2.2.2. Đãi ngộ về môi trường làm việc . 291.3. Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 301.3.1. Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự . 301.3.2. Một số chính sách nhân sự chủ yếu . 311.3.3. Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự . 321.3.4. Xây dựng các quy đinh, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân sự . 33 CHưƠNG II: Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 342.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng . 342.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 342.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 352.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý . 372.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2năm 09-10 . 402.1.5. Tình hình sử dụng lao động của Công ty . 422.2. Phân tích và đánh giá tình hình đãi ngộ nhân sự ở công ty trong thời gian qua .2.2.1.Thực trạng đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 442.2.1.1. Thực trạng đãi ngộ qua tiền lương . 442.2.1.2. Thực trạng đãi ngộ qua tiền thưởng . 472.2.1.3. Thực trạng đãi ngộ qua phụ cấp . 482.2.1.4. Thực trạng đãi ngộ qua trợ cấp . 502.2.1.4.1. Bảo hiểm xã hội . 502.2.1.4.2. Bảo hiểm y tế. 542.2.1.4.3. Kinh phí công đoàn . 542.2.1.4.4. Trợ cấp giáo dục . 552.2.1.4.5. Các trợ cấp khác . 552.2.1.5. Thực trạng đãi ngộ qua phúc lợi . 552.2.1.5.1. Chế độ hưu trí . 552.2.1.5.2. Quà, tiền nhân dịp lễ Tết . 562.2.1.5.3. Ngày nghỉ được trả lương . 572.2.1.5.4. Các phúc lợi khác . 582.2.2. Thực trạng đãi ngộ phi tài chính tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 582.2.2.1. Thực trạng công tác đãi ngộ thông qua môi trường làm việc . 582.2.2.2. Thực trạng công tác đãi ngộ thông qua công việc . 602.3. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ nhân sự ở Công ty . 62 2.3.1. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ tài chính ở Công ty . 622.3.1.1. Những thành công đạt được . 622.3.1.2. Những hạn chế tồn tại . 652.3.2. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ phi tài chính ở Công ty . 672.3.2.1. Ưu điểm . 672.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại . 67CHưƠNG III : Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộnhân sự tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 693.1. Căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ tại công ty . 693.1.1. Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty . 693.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty . 693.1.2.1. Phương hướng phát triển thị trường đầu vào . 693.1.2.2. Phương hướng phát triển thị trường đầu ra . 703.1.3. Mục tiêu phát triển của Công ty . 703.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ của Công ty . 713.2.1. Giải pháp liên quan đến đãi ngộ tài chính . 713.2.1.1. Những giải pháp chung . 713.2.1.2. Những giải pháp cụ thể . 743.2.1.2.1. Giải pháp về tiền lương . 743.2.1.2.2. Giải pháp về tiền thưởng . 763.2.1.2.3. Giải pháp về phụ cấp . 783.2.1.2.4. Giải pháp về trợ cấp . 793.2.1.2.5. Giải pháp về phúc lợi . 803.2.2. Giải pháp liên quan đến đãi ngộ phi tài chính . 823.2.2.1. Giải pháp đãi ngộ thông qua công việc . 823.2.2.2. Giải pháp đãi ngộ thông qua môi trường làm việc . 843.3. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ của Công ty . 853.3.1. Kiến nghị với Công ty . 853.3.2. Kiến nghị với Nhà nước . 86

MỤC LỤC

CHưƠNG I . Những lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp .1

1.1. Những vấn đề cơ bản về đãi ngộ nhân sự .1

1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự và đãi ngộ nhân sự .1

1.1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự .1

1.1.1.2. Khái niệm về đãi ngộ nhân sự .1

1.1.2. Vai trò của đãi ngộ nhân sự .2

1.1.3. Tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự .3

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự .5

1.2. Nội dung của công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 10

1.2.1. Đãi ngộ tài chính . 10

1.2.1.1. Khái niệm đãi ngộ tài chính . 10

1.2.1.2. Vai trò của đãi ngộ tài chính . 11

1.2.1.3. Các hình thức đãi ngộ tài chính . 14

1.2.1.3.1. Đãi ngộ tài chính trực tiếp . 14

1.2.1.3.1.1. Tiền lương . 15

1.2.1.3.1.2. Tiền thưởng . 19

1.2.1.3.1.3. Cổ phần . 20

1.2.1.3.2. Đãi ngộ tài chính gián tiếp . 20

1.2.1.3.2.1. Phụ cấp . 20

1.2.1.3.2.2. Trợ cấp . 22

1.2.1.3.2.3. Phúc lợi . 24

1.2.1. Đãi ngộ phi tài chính . 25

1.2.2.1. Đãi ngộ về tinh thần . 25

1.2.2.2. Đãi ngộ về môi trường làm việc . 29

1.3. Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 30

1.3.1. Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự . 30

1.3.2. Một số chính sách nhân sự chủ yếu . 31

1.3.3. Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự . 32

1.3.4. Xây dựng các quy đinh, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các

chính sách đãi ngộ nhân sự . 33

CHưƠNG II: Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH MTV

Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 34

2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng . 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 34

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 35

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý . 37

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2năm 09-10 . 40

2.1.5. Tình hình sử dụng lao động của Công ty . 42

2.2. Phân tích và đánh giá tình hình đãi ngộ nhân sự ở công ty trong thời gian qua .

2.2.1.Thực trạng đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ

và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 44

2.2.1.1. Thực trạng đãi ngộ qua tiền lương . 44

2.2.1.2. Thực trạng đãi ngộ qua tiền thưởng . 47

2.2.1.3. Thực trạng đãi ngộ qua phụ cấp . 48

2.2.1.4. Thực trạng đãi ngộ qua trợ cấp . 50

2.2.1.4.1. Bảo hiểm xã hội . 50

2.2.1.4.2. Bảo hiểm y tế. 54

2.2.1.4.3. Kinh phí công đoàn . 54

2.2.1.4.4. Trợ cấp giáo dục . 55

2.2.1.4.5. Các trợ cấp khác . 55

2.2.1.5. Thực trạng đãi ngộ qua phúc lợi . 55

2.2.1.5.1. Chế độ hưu trí . 55

2.2.1.5.2. Quà, tiền nhân dịp lễ Tết . 56

2.2.1.5.3. Ngày nghỉ được trả lương . 57

2.2.1.5.4. Các phúc lợi khác . 58

2.2.2. Thực trạng đãi ngộ phi tài chính tại công ty TNHH MTV Thương mại

dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 58

2.2.2.1. Thực trạng công tác đãi ngộ thông qua môi trường làm việc . 58

2.2.2.2. Thực trạng công tác đãi ngộ thông qua công việc . 60

2.3. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ nhân sự ở Công ty . 62

2.3.1. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ tài chính ở Công ty . 62

2.3.1.1. Những thành công đạt được . 62

2.3.1.2. Những hạn chế tồn tại . 65

2.3.2. Đánh giá chung về công tác đãi ngộ phi tài chính ở Công ty . 67

2.3.2.1. Ưu điểm . 67

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại . 67

CHưƠNG III : Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ

nhân sự tại công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . 69

3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ tại công ty . 69

3.1.1. Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty . 69

3.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty . 69

3.1.2.1. Phương hướng phát triển thị trường đầu vào . 69

3.1.2.2. Phương hướng phát triển thị trường đầu ra . 70

3.1.3. Mục tiêu phát triển của Công ty . 70

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ của Công ty . 71

3.2.1. Giải pháp liên quan đến đãi ngộ tài chính . 71

3.2.1.1. Những giải pháp chung . 71

3.2.1.2. Những giải pháp cụ thể . 74

3.2.1.2.1. Giải pháp về tiền lương . 74

3.2.1.2.2. Giải pháp về tiền thưởng . 76

3.2.1.2.3. Giải pháp về phụ cấp . 78

3.2.1.2.4. Giải pháp về trợ cấp . 79

3.2.1.2.5. Giải pháp về phúc lợi . 80

3.2.2. Giải pháp liên quan đến đãi ngộ phi tài chính . 82

3.2.2.1. Giải pháp đãi ngộ thông qua công việc . 82

3.2.2.2. Giải pháp đãi ngộ thông qua môi trường làm việc . 84

3.3. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện công

tác đãi ngộ của Công ty . 85

3.3.1. Kiến nghị với Công ty . 85

3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY