Khóa luận Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đại lý tại công ty cổ phần thực phẩm sản xuất và thương mại Sài Gòn I

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ 31.1. Đại lý 31.1.1. Khái niệm Đại lý 31.1.2. Vai trò của Đại lý 31.1.3. Tính tất yếu phải tổ chức mạng lưới Đại lý của doanh nghiệp sản xuất 41.1.4. Phân loại Đại lý 51.1.5. Quyền lợi và trách nhiệm của bên giao Đại lý và bên nhận làm Đại lý 61.1.5.1. Quyền và trách nhiệm của bên giao Đại lý 61.1.5.2. Quyền và trách nhiệm của Đại lý 61.2. Chính sách hỗ trợ Đại lý 71.2.1. Khái niệm hỗ trợ Đại lý 71.2.2. Các hình thức hỗ trợ 81.2.2.1. Hỗ trợ xử lý đơn hàng 81.2.2.2. Hỗ trợ về giá 91.2.2.3. Hỗ trợ dự trữ 101.2.2.4. Hỗ trợ vận chuyển 111.2.2.5. Hỗ trợ về xúc tiến bán 111.2.2.6. Hỗ trợ đào tạo lực lượng bán và quản lý 131.2.3. Các nguyên tắc xác định chính sách hỗ trợ Đại lý 131.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ Đại lý của Doanh nghiệp 141.3.1. Quy mô và khối lượng hàng hóa lưu chuyển 151.3.2. Tình hình cạnh tranh trên thị trường 151.3.3. Đòi hỏi (nhu cầu) của các trung gian phân phối 151.3.4. Khả năng của Công ty 161.3.5. Sự phát triển của khoa học công nghệ 17   CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN I 192.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 192.1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thực phẩm sxtm Sài Gòn I 192.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, của công ty cổ phần thực phẩm sx-tm Sài Gòn I 192.1.2.1. Chức năng của Công ty 192.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty 202.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 202.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 202.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban trong Công ty 222.1.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn I tại miền trung 242.2. Yếu tố nguồn lực và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2008 đến năm 2010 252.2.1. Nguồn nhân lực của Công ty 252.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 272.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008 đến 2010 292.3. Thực trạng về chính sách hỗ trợ Đại lý của Công ty Cổ phần thực phẩm sx-tm Sài Gòn I 322.3.1. Hệ thống Đại lý của công ty 322.3.2. Quá trình thực thi các chính sách hỗ trợ Đại lý 332.3.2.1. Hỗ trợ xử lý các đơn hàng 342.3.2.2. Chính sách hỗ trợ về giá 362.3.2.3. Chính sách hỗ trợ về xúc tiến bán 382.3.2.4. Chính sách hỗ trợ về vận chuyển 392.3.3.5. Chính sách hỗ trợ về dự trữ 402.3.3.6. Chính sách hỗ trợ về đào tạo lực lượng bán và nhà quản lý cho Đại lý 412.4. Đánh giá chung về thực tế thực hiện chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 412.4.1. Khảo sát đánh giá từ phía Đại lý về chính sách hỗ trợ của Công ty 412.4.2. So sánh chính sách hỗ trợ Đại lý của Công ty với các đối thủ cạnh tranh 432.4.3. Những ưu điểm trong chính sách hỗ trợ Đại lý của công ty 442.4.4. Những tồn tại cần khắc phục của công ty 45 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỰC PHẨM SX-TM SÀI GÒN I 473.1. Căn cứ đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện Chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty 473.1.1. Mục tiêu và phương phướng của Công ty giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 473.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 473.1.1.2. Phương hướng kinh doanh của Công ty 483.1.2. Căn cứ vào tình hình cạnh tranh trên thị trường 483.1.3. Căn cứ vào những đòi hỏi và mong muốn của các Đại lý 493.1.4. Căn cứ vào khả năng của Công ty 493.1.5. Mục tiêu của chính sách hỗ trợ đại lý trong giai đoạn 2011 - 2015 513.2. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 523.2.1. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về giá 523.2.2. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về vận chuyển 533.2.3. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về xúc tiến bán 543.2.4. Xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo cho Đại lý của công ty 563.2.4.1. Xây dựng chương trình huấn luyện cho các nhà quản lý của Đại lý 563.2.4.2. Xây dựng chính sách đào tạo lực lượng bán cho các Đại lý 583.2.5. Thành lập Ban đại diện Đại lý 62KẾT LUẬN 65TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ 3

1.1. Đại lý 3

1.1.1. Khái niệm Đại lý 3

1.1.2. Vai trò của Đại lý 3

1.1.3. Tính tất yếu phải tổ chức mạng lưới Đại lý của doanh nghiệp sản xuất 4

1.1.4. Phân loại Đại lý 5

1.1.5. Quyền lợi và trách nhiệm của bên giao Đại lý và bên nhận làm Đại lý 6

1.1.5.1. Quyền và trách nhiệm của bên giao Đại lý 6

1.1.5.2. Quyền và trách nhiệm của Đại lý 6

1.2. Chính sách hỗ trợ Đại lý 7

1.2.1. Khái niệm hỗ trợ Đại lý 7

1.2.2. Các hình thức hỗ trợ 8

1.2.2.1. Hỗ trợ xử lý đơn hàng 8

1.2.2.2. Hỗ trợ về giá 9

1.2.2.3. Hỗ trợ dự trữ 10

1.2.2.4. Hỗ trợ vận chuyển 11

1.2.2.5. Hỗ trợ về xúc tiến bán 11

1.2.2.6. Hỗ trợ đào tạo lực lượng bán và quản lý 13

1.2.3. Các nguyên tắc xác định chính sách hỗ trợ Đại lý 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ Đại lý của Doanh nghiệp 14

1.3.1. Quy mô và khối lượng hàng hóa lưu chuyển 15

1.3.2. Tình hình cạnh tranh trên thị trường 15

1.3.3. Đòi hỏi (nhu cầu) của các trung gian phân phối 15

1.3.4. Khả năng của Công ty 16

1.3.5. Sự phát triển của khoa học công nghệ 17

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN I 19

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 19

2.1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thực phẩm sxtm Sài Gòn I 19

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, của công ty cổ phần thực phẩm sx-tm Sài Gòn I 19

2.1.2.1. Chức năng của Công ty 19

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty 20

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 20

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 20

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban trong Công ty 22

2.1.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn I tại miền trung 24

2.2. Yếu tố nguồn lực và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2008 đến năm 2010 25

2.2.1. Nguồn nhân lực của Công ty 25

2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 27

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008 đến 2010 29

2.3. Thực trạng về chính sách hỗ trợ Đại lý của Công ty Cổ phần thực phẩm sx-tm Sài Gòn I 32

2.3.1. Hệ thống Đại lý của công ty 32

2.3.2. Quá trình thực thi các chính sách hỗ trợ Đại lý 33

2.3.2.1. Hỗ trợ xử lý các đơn hàng 34

2.3.2.2. Chính sách hỗ trợ về giá 36

2.3.2.3. Chính sách hỗ trợ về xúc tiến bán 38

2.3.2.4. Chính sách hỗ trợ về vận chuyển 39

2.3.3.5. Chính sách hỗ trợ về dự trữ 40

2.3.3.6. Chính sách hỗ trợ về đào tạo lực lượng bán và nhà quản lý cho Đại lý 41

2.4. Đánh giá chung về thực tế thực hiện chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 41

2.4.1. Khảo sát đánh giá từ phía Đại lý về chính sách hỗ trợ của Công ty 41

2.4.2. So sánh chính sách hỗ trợ Đại lý của Công ty với các đối thủ cạnh tranh 43

2.4.3. Những ưu điểm trong chính sách hỗ trợ Đại lý của công ty 44

2.4.4. Những tồn tại cần khắc phục của công ty 45

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỰC PHẨM SX-TM SÀI GÒN I 47

3.1. Căn cứ đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện Chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty 47

3.1.1. Mục tiêu và phương phướng của Công ty giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 47

3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 47

3.1.1.2. Phương hướng kinh doanh của Công ty 48

3.1.2. Căn cứ vào tình hình cạnh tranh trên thị trường 48

3.1.3. Căn cứ vào những đòi hỏi và mong muốn của các Đại lý 49

3.1.4. Căn cứ vào khả năng của Công ty 49

3.1.5. Mục tiêu của chính sách hỗ trợ đại lý trong giai đoạn 2011 - 2015 51

3.2. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ Đại lý tại Công ty Cổ phần thực phẩm Sài Gòn I 52

3.2.1. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về giá 52

3.2.2. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về vận chuyển 53

3.2.3. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về xúc tiến bán 54

3.2.4. Xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo cho Đại lý của công ty 56

3.2.4.1. Xây dựng chương trình huấn luyện cho các nhà quản lý của Đại lý 56

3.2.4.2. Xây dựng chính sách đào tạo lực lượng bán cho các Đại lý 58

3.2.5. Thành lập Ban đại diện Đại lý 62

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY