Khóa luận Hoạch định chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤCLời mở đầuPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1.1 Khái niệm chiến lược là gì . 11.2 Hoạch định chiến lược . 21.2.1 Khái niệm . 21.2.2 Ý nghĩa việc hoạch định chiến lược . 21.3 Phân loại chiến lược . 31.3.1 Chiến lược tổng thể . 31.3.2 Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp . 71.3.3 Chiến lược cấp chức năng . 81.4 Vai trò của chiến lược đối với họat động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu . 101.4.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh . 101.4.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh . 101.4.3 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. . 111.5 Nội dung của tiến trình hoạch định chiến lược . 121.5.1 Xác định mục tiêu và sứ mệnh cụ thể . 121.5.2 Phân tích môi trường bên ngoài (ngoại vi) . 131.5.3 Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp . 181.5.4 Xác định cơ hội và ra quyết định . 211.6 Thực hiện và kiểm soát chiến lược . 21Phần II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. . 222.1 Giới thiệu chung về công ty . 222.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 222.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng . 24 2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 252.1.4 Ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt. . 282.1.5 Sản phẩm của chi nhánh . 292.1.6 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. . 312.2 Công tác hoạch định chiến lược tại công ty. . 342.2.1 Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 342.2.2 Chiến lược kinh doanh . 352.3 Phân tích môi trường kinh doanh của chi nhánh . 362.3.1 Môi trường vĩ mô . 362.3.2 Môi trường tác nghiệp . 432.3.3 Môi trường nội bộ . 47PHẦN III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LưỢC CHO NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI CỔ PHẨN NAM VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. . 553.1 Tình hình phát triển kinh tế Hải Phòng đến năm 2025 . 553.2 Xây dựng chiến lược phát triển cho Chi nhánh Navibank Hải Phòng. . 563.3 Một số chiến lược của Chi nhánh Navibank Hải Phòng. . 623.3.1 Chiến lược giúp tăng trưởng, phát triển sản phẩm. . 623.3.2 Chiến lược giúp duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của chi nhánh. . 693.3.3 Chiến lược thu hẹp . 70KẾT LUẬN . 71TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

MỤC LỤC

Lời mở đầu

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1

.1 Khái niệm chiến lược là gì . 1

1.2 Hoạch định chiến lược . 2

1.2.1 Khái niệm . 2

1.2.2 Ý nghĩa việc hoạch định chiến lược . 2

1.3 Phân loại chiến lược . 3

1.3.1 Chiến lược tổng thể . 3

1.3.2 Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp . 7

1.3.3 Chiến lược cấp chức năng . 8

1.4 Vai trò của chiến lược đối với họat động kinh doanh của doanh nghiệp trong

bối cảnh kinh doanh toàn cầu . 10

1.4.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh . 10

1.4.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh . 10

1.4.3 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh

nghiệp trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. . 11

1.5 Nội dung của tiến trình hoạch định chiến lược . 12

1.5.1 Xác định mục tiêu và sứ mệnh cụ thể . 12

1.5.2 Phân tích môi trường bên ngoài (ngoại vi) . 13

1.5.3 Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp . 18

1.5.4 Xác định cơ hội và ra quyết định . 21

1.6 Thực hiện và kiểm soát chiến lược . 21

Phần II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. . 22

2.1 Giới thiệu chung về công ty . 22

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 22

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng . 24

2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 25

2.1.4 Ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương

mại cổ phần Nam Việt. . 28

2.1.5 Sản phẩm của chi nhánh . 29

2.1.6 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. . 31

2.2 Công tác hoạch định chiến lược tại công ty. . 34

2.2.1 Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 34

2.2.2 Chiến lược kinh doanh . 35

2.3 Phân tích môi trường kinh doanh của chi nhánh . 36

2.3.1 Môi trường vĩ mô . 36

2.3.2 Môi trường tác nghiệp . 43

2.3.3 Môi trường nội bộ . 47

PHẦN III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LưỢC CHO NGÂN HÀNG THưƠNG

MẠI CỔ PHẨN NAM VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. . 55

3.1 Tình hình phát triển kinh tế Hải Phòng đến năm 2025 . 55

3.2 Xây dựng chiến lược phát triển cho Chi nhánh Navibank Hải Phòng. . 56

3.3 Một số chiến lược của Chi nhánh Navibank Hải Phòng. . 62

3.3.1 Chiến lược giúp tăng trưởng, phát triển sản phẩm. . 62

3.3.2 Chiến lược giúp duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của chi nhánh. . 69

3.3.3 Chiến lược thu hẹp . 70

KẾT LUẬN . 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY