Khóa luận Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên cảng sông thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC  Phần mở đầu Trang 1Chương 1: Cơ sở lý luận về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .31.1 Khái niệm, mục đích về hiệu quả hoạt động kinh doanh 31.1.1 Khái niệm .31.1.2 Mục đích .41.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty .41.2.1 Chỉ tiêu về sản lượng .41.2.2 Chỉ tiêu về doanh thu .41.2.3 Chỉ tiêu về lợi nhuận .51.2.4 Chỉ tiêu về sử dụng vốn cố định .51.2.5 Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính .51.2.6 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán .51.2.7 Chỉ tiêu về tiền lương, tiền công 61.2.8 Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương 9Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Một Thành viên Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh .112.1 Quá trình hình thành và phát triển .112.2 Đặc điểm của Công ty .122.3 Ngành nghề kinh doanh .122.4 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty .132.5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý .182.6 Sơ đồ tổ chức hoạt động .182.7 Thuận lợi và khó khăn .21Chương 3: Phân tích hoạt động SXKD của Công ty TNHH Một Thành viên Cảng Sông Tp.HCM .223.1 Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn .22A. Phân tích tình hình biến động tài sản .22B. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn .25C. Phân tích quan hệ cân đối .28 3.2 Phân tích tình hình tài chính .293.2.1 Phân tích doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh .303.2.2 Phân tích chi phí .333.3 Một số chỉ tiêu phản ánh tài chính .373.3.1 Kết cấu vốn và nguồn vốn .373.3.2 Khả năng sinh lời .413.3.3 Các tỷ số về khả năng thanh toán .493.3.4 Hiệu quả hoạt động kinh doanh .533.4 Cơ cấu, thu nhập người lao động Công ty qua các năm 573.5 Nhận xét chung về tình hình SXKD của Công ty .633.6 Các vấn đề đặt ra đối với Công ty trong giai đoạn 2010 – 2015 64Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành viên Cảng Sông Tp.HCM .664.1 Phương hướng, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển của Công ty 2010-2015 664.2 Một số giải pháp .694.3 Một số kién nghị 77 Kết luận 80Tài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Phần mở đầu Trang 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .3

1.1 Khái niệm, mục đích về hiệu quả hoạt động kinh doanh 3

1.1.1 Khái niệm .3

1.1.2 Mục đích .4

1.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty .4

1.2.1 Chỉ tiêu về sản lượng .4

1.2.2 Chỉ tiêu về doanh thu .4

1.2.3 Chỉ tiêu về lợi nhuận .5

1.2.4 Chỉ tiêu về sử dụng vốn cố định .5

1.2.5 Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính .5

1.2.6 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán .5

1.2.7 Chỉ tiêu về tiền lương, tiền công 6

1.2.8 Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương 9

Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Một Thành viên Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh .11

2.1 Quá trình hình thành và phát triển .11

2.2 Đặc điểm của Công ty .12

2.3 Ngành nghề kinh doanh .12

2.4 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty .13

2.5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý .18

2.6 Sơ đồ tổ chức hoạt động .18

2.7 Thuận lợi và khó khăn .21

Chương 3: Phân tích hoạt động SXKD của Công ty TNHH Một Thành viên Cảng Sông Tp.HCM .22

3.1 Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn .22

A. Phân tích tình hình biến động tài sản .22

B. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn .25

C. Phân tích quan hệ cân đối .28

3.2 Phân tích tình hình tài chính .29

3.2.1 Phân tích doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh .30

3.2.2 Phân tích chi phí .33

3.3 Một số chỉ tiêu phản ánh tài chính .37

3.3.1 Kết cấu vốn và nguồn vốn .37

3.3.2 Khả năng sinh lời .41

3.3.3 Các tỷ số về khả năng thanh toán .49

3.3.4 Hiệu quả hoạt động kinh doanh .53

3.4 Cơ cấu, thu nhập người lao động Công ty qua các năm 57

3.5 Nhận xét chung về tình hình SXKD của Công ty .63

3.6 Các vấn đề đặt ra đối với Công ty trong giai đoạn 2010 – 2015 64

Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành viên Cảng Sông Tp.HCM .66

4.1 Phương hướng, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển của Công ty 2010-2015 66

4.2 Một số giải pháp .69

4.3 Một số kién nghị 77

Kết luận 80

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY