Khóa luận Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO và các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO

MỤC LỤCTrangLời nói đầu 3Chương 1Khái quát về Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO 6 I. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới 6 1. Định nghĩa về dịch vụ 62. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới 73. Xu hướng phát triển của thương mại dịch vụ thế giới 17II. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) 211. Sự ra đời của GATS 22 2. Nội dung của GATS 24 3. Khái niệm về dịch vụ và thương mại dịch vụ trong GATS 264. Phạm vi áp dụng của GATS 29 5. Các nguyên tắc cơ bản của GATS 30 6. Các cam kết cụ thể về tự do hoá thương mại dịch theo quy định của của GATS 34 Chương 2: Thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam hiện nay 38I. Thực trạng và năng lực canh tranh của một số ngành dịch vụ cụ thể 381. Dịch vụ vận tải 382. Dịch vụ du lịch 493. Dịch vụ ngân hàng 56 II. Cơ hội và thách thức của các ngành dịch vụ trong quá trình ra nhập WTO 671. Dịch vụ vận tải 672. Dịch vụ du lịch 683. Dịch vụ ngân hàng 69 Chương 3: Các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong tiến trìnhhội nhập GATS 73I. Phương hướng phát triển dịch vụ của Việt Nam 731. Phát triển dịch vụ trong chuyển dịch cơ cấu 73 2. Quan tâm phát triển các dịch vụ trọng yếu của nền kinh tế 74 3. Đa dạng hoá dịch vụ 75 4. Gắn phát triển dịch vụ với phát triển sản xuất 76 II. Những giải pháp phát triển 761. Những giải pháp chung cho toàn ngành dịch vụ 77 1.1 Phát triển thương mại dịch vụ bên cạnh đầu tư cho phát triển sản xuất hàng hoá 77 1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 77 1.3 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo hộ và tự do hoá 79 1.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 80 1.5 Xây dựng lộ trình cam kết 73 2. Các giải pháp cụ thể cho một số ngành dịch vụ quan trọng 842.1 Dịch vụ giao thông vận tải 84 2.2 Dịch vụ du lịch 86 2.3 Dịch vụ ngân hàng 89 Kết luận 94 Tài liệu tham khảo 96

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 3

Chương 1

Khái quát về Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO 6

I. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới 6

1. Định nghĩa về dịch vụ 6

2. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới 7

3. Xu hướng phát triển của thương mại dịch vụ thế giới 17

II. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) 21

1. Sự ra đời của GATS 22

2. Nội dung của GATS 24

3. Khái niệm về dịch vụ và thương mại dịch vụ trong GATS 26

4. Phạm vi áp dụng của GATS 29

5. Các nguyên tắc cơ bản của GATS 30

6. Các cam kết cụ thể về tự do hoá thương mại dịch theo quy định của

của GATS 34

Chương 2:

Thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ

Việt Nam hiện nay 38

I. Thực trạng và năng lực canh tranh của một số ngành dịch vụ

cụ thể 38

1. Dịch vụ vận tải 38

2. Dịch vụ du lịch 49

3. Dịch vụ ngân hàng 56

II. Cơ hội và thách thức của các ngành dịch vụ trong quá trình

ra nhập WTO 67

1. Dịch vụ vận tải 67

2. Dịch vụ du lịch 68

3. Dịch vụ ngân hàng 69

Chương 3:

Các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong tiến trình

hội nhập GATS 73

I. Phương hướng phát triển dịch vụ của Việt Nam 73

1. Phát triển dịch vụ trong chuyển dịch cơ cấu 73

2. Quan tâm phát triển các dịch vụ trọng yếu của nền kinh tế 74

3. Đa dạng hoá dịch vụ 75

4. Gắn phát triển dịch vụ với phát triển sản xuất 76

II. Những giải pháp phát triển 76

1. Những giải pháp chung cho toàn ngành dịch vụ 77

1.1 Phát triển thương mại dịch vụ bên cạnh đầu tư cho phát triển sản xuất

hàng hoá 77

1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 77

1.3 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo hộ và tự do hoá 79

1.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 80

1.5 Xây dựng lộ trình cam kết 73

2. Các giải pháp cụ thể cho một số ngành dịch vụ quan trọng 84

2.1 Dịch vụ giao thông vận tải 84

2.2 Dịch vụ du lịch 86

2.3 Dịch vụ ngân hàng 89

Kết luận 94

Tài liệu tham khảo 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY