Khóa luận Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và xuất khẩu lạc của công ty Vilexim trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 * GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ MẶT HÀNG LẠC 5 Chương I: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VILEXIM 10 1. Lịch sử hình thành 10 2. Các giai đoạn phát triển 11 3. Cơ cấu tổ chức 11 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 13 5. Các hoạt động chính của công ty 15 5.1. Hoạt động tài chính 15 5.2. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 17 Chương II. TÌNH HÌNH THU MUA VÀ KINH DOANH XUẤT KHẨU LẠC CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 23 I. Hoạt động tổ chức thu mua lạc xuất khẩu 23 1. Nguồn hàng lạc của Công ty 23 2. Các hình thức thu mua lạc xuất khẩu 23 2.1. Mua đứt bán đoạn 23 2.2. Phương thức uỷ thác xuất khẩu 24 2.3. Phương thức trao đổi hàng 25 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu mua lạc xuất khẩu 25 3.1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và điều kiện tự nhiên 25 3.2. Tác động của môi trường kinh doanh 27 4. Công tác tổ chức thu mua lạc xuất khẩu 28 4.1. Xây dựng bộ máy thu mua và hoạch định chiến lược thu mua 28 4.2. Tổ chức thực hiện công tác thu mua 30 5. Tình hình thực hiện công tác thu mua lạc xuất khẩu 32 II. Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng lạc của công ty Vilexim trong những năm gần đây 33 1. Khái quát quy trình xuất khẩu lạc 33 2. Tình hình xuất khẩu mặt hàng lạc của công ty Vilexim trong những năm gần đây 39 3. Thị trường xuất khẩu lạc 40 III. Hiệu quả của việc kinh doanh xuất khẩu lạc 42 1. Hiệu quả kinh tế - xã hội 42 2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 44 IV. Nhận xét chung về tình hình kinh doanh xuất khẩu lạc của Công ty trong những năm gần đây 45 1. Những kết quả 45 2. Những hạn chế 47 Chương III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU MUA VÀ XUẤT KHẨU LẠC CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI 54 I. Dự báo tình hình thị trường lạc trong thời gian tới và định hướng phát triển của Công ty 54 1. Dự báo tình hình thị trường lạc 54 2. Định hướng phát triển của Công ty 57 II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và xuất khẩu lạc của Công ty Vilexim trong thời gian tới 58 1. Những giải pháp ở tầm vĩ mô 58 1.1. Khuyến khích sản xuất lạc 58 1.2. Quy hoạch công tác thu mua 62 1.3. Hỗ trợ xuất khẩu 63 2. Những giải pháp ở tầm vi mô 66 2.1. Tăng cường hoạt động marketing, mở rộng thị trường và chủ động tìm kiếm khách hàng 66 2.2. Chủ động nguồn cung trong nước 68 2.3. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 71 2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hoạt động 71 2.5. Đào tạo nhân sự 73 KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 75 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

* GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ MẶT HÀNG LẠC 5

Chương I: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VILEXIM 10

1. Lịch sử hình thành 10

2. Các giai đoạn phát triển 11

3. Cơ cấu tổ chức 11

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 13

5. Các hoạt động chính của công ty 15

5.1. Hoạt động tài chính 15

5.2. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 17

Chương II. TÌNH HÌNH THU MUA VÀ KINH DOANH XUẤT KHẨU LẠC CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 23

I. Hoạt động tổ chức thu mua lạc xuất khẩu 23

1. Nguồn hàng lạc của Công ty 23

2. Các hình thức thu mua lạc xuất khẩu 23

2.1. Mua đứt bán đoạn 23

2.2. Phương thức uỷ thác xuất khẩu 24

2.3. Phương thức trao đổi hàng 25

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu mua lạc xuất khẩu 25

3.1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và điều kiện tự nhiên 25

3.2. Tác động của môi trường kinh doanh 27

4. Công tác tổ chức thu mua lạc xuất khẩu 28

4.1. Xây dựng bộ máy thu mua và hoạch định chiến lược thu mua 28

4.2. Tổ chức thực hiện công tác thu mua 30

5. Tình hình thực hiện công tác thu mua lạc xuất khẩu 32

II. Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng lạc của công ty Vilexim trong những năm gần đây

33

1. Khái quát quy trình xuất khẩu lạc 33

2. Tình hình xuất khẩu mặt hàng lạc của công ty Vilexim trong những năm gần đây 39

3. Thị trường xuất khẩu lạc 40

III. Hiệu quả của việc kinh doanh xuất khẩu lạc 42

1. Hiệu quả kinh tế - xã hội 42

2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 44

IV. Nhận xét chung về tình hình kinh doanh xuất khẩu lạc của Công ty trong những năm gần đây 45

1. Những kết quả 45

2. Những hạn chế 47

Chương III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU MUA VÀ XUẤT KHẨU LẠC CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI 54

I. Dự báo tình hình thị trường lạc trong thời gian tới và định hướng phát triển của Công ty 54

1. Dự báo tình hình thị trường lạc 54

2. Định hướng phát triển của Công ty 57

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và xuất khẩu lạc của Công ty Vilexim trong thời gian tới 58

1. Những giải pháp ở tầm vĩ mô 58

1.1. Khuyến khích sản xuất lạc 58

1.2. Quy hoạch công tác thu mua 62

1.3. Hỗ trợ xuất khẩu 63

2. Những giải pháp ở tầm vi mô 66

2.1. Tăng cường hoạt động marketing, mở rộng thị trường và chủ động tìm kiếm khách hàng 66

2.2. Chủ động nguồn cung trong nước 68

2.3. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 71

2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hoạt động 71

2.5. Đào tạo nhân sự 73

KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 75

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY