Khóa luận Hành vi chọn ngành thi đại học của học sinh lớp 12

MỤCLỤCTrangChương 1 GIỚI THIỆU . 11.1 Cơsởchọn đềtài.11.2 Mụctiêu vàphạmvinghiên cứu. 21.2.1 Mụctiêu . 21.2.2 Phạmvivàphương pháp nghiên cứu . 21.3 Ýnghĩađềtài. 21.4 Nộidung củakhoáluận . 3Chương 2 CƠSỞLÝTHUYẾT.42.1 Giớithiệu. 42.2 Hành vingườitiêu dùng. 42.2.1 Định nghĩahành vingườitiêu dùng. 42.2.2 Cácyếu tố ảnh hưởng đến hành vingườitiêu dùng. 42.2.2.1 Những yếu tố trình độ văn hoá . 52.2.2.2 Những yếu tố mang tính chấtxãhội. 62.2.2.3 Những yếu tố mang tính chấtcánhân. 62.2.2.4 Cácyếu tố có tính chấttâmlý. 62.2.3 Quátrình raquyếtđịnh muahàng. 82.2.3.1 Nhận thứcvấn đề. 82.2.3.2 Tìmkiếmthông tin. 92.2.3.3 Đánh giácácchọn lựa. 92.2.3.4 Quyếtđịnh mua. 92.3 Một số nghiên cứu trước về việc chọn lựa ngành thi đại học của học sinh lớp12 .102.3.1 Cáctiêu chícủasự lựachọn ngành đào tạo củahọcsinh lớp 12. 112.3.2 Cơcấu ngành nghềvàyêu cầu củaxãhộivềsứclao động. 112.4 Công táchướng nghiệp ởcáctrường THPT. 122.5 Mô hình nghiên cứu. 122.6 Tómtắt. 13Chương 3 PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU. 143.1 Giớithiệu. 143.2 Phương pháp nghiên cứu. 14 3.2.1 Thiếtkếnghiên cứu. 143.2.1.1 Nghiên cứu sơbộ. 143.2.1.2 Nghiên cứu chính thức. 153.2.2 Kếtquảnghiên cứu sơbộ. 163.2.3 Nghiên cứu chính thức. 183.2.3.1 Mẫu. 183.2.3.2 Thông tin mẫu. 193.3 Tómtắt. 20Chương 4 KẾTQUẢNGHIÊNCỨU.214.1 Giớithiệu. 214.2 Nhận thứcnghềnghiệp. 21 4.3 Tìmkiếmthông tin. 234.4 Đánh giácáctiêu chí. 254.4.1 Tiêu chíchọn ngành. 254.4.2 Tiêu chíchọn trường. 264.5 Raquyếtđịnh. 274.6 Sự khácbiệttrong hành vichọn ngành củacácbiến nhân khẩu học.304.6.1 Nhận thứcvềnhu cầu thiđaihọc. 314.6.2 Tìmkiếmthông tin. 324.6.3 Đánh giácáctiêu chí. 324.6.4 Raquyếtđịnh. 344.7 Tómtắt. 34Chương 5 KẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ.355.1 Giớithiệu. 355.2 Kếtquảchính. 355.3 Những mặtcòn hạn chế. 365.4 Kiến nghị.36

MỤCLỤC



Trang

Chương 1 GIỚI THIỆU . 1

1.1 Cơsởchọn đềtài.1

1.2 Mụctiêu vàphạmvinghiên cứu. 2

1.2.1 Mụctiêu . 2

1.2.2 Phạmvivàphương pháp nghiên cứu . 2

1.3 Ýnghĩađềtài. 2

1.4 Nộidung củakhoáluận . 3

Chương 2 CƠSỞLÝTHUYẾT.4

2.1 Giớithiệu. 4

2.2 Hành vingườitiêu dùng. 4

2.2.1 Định nghĩahành vingườitiêu dùng. 4

2.2.2 Cácyếu tố ảnh hưởng đến hành vingườitiêu dùng. 4

2.2.2.1 Những yếu tố trình độ văn hoá . 5

2.2.2.2 Những yếu tố mang tính chấtxãhội. 6

2.2.2.3 Những yếu tố mang tính chấtcánhân. 6

2.2.2.4 Cácyếu tố có tính chấttâmlý. 6

2.2.3 Quátrình raquyếtđịnh muahàng. 8

2.2.3.1 Nhận thứcvấn đề. 8

2.2.3.2 Tìmkiếmthông tin. 9

2.2.3.3 Đánh giácácchọn lựa. 9

2.2.3.4 Quyếtđịnh mua. 9

2.3 Một số nghiên cứu trước về việc chọn lựa ngành thi đại học của học sinh lớp

12 .10

2.3.1 Cáctiêu chícủasự lựachọn ngành đào tạo củahọcsinh lớp 12. 11

2.3.2 Cơcấu ngành nghềvàyêu cầu củaxãhộivềsứclao động. 11

2.4 Công táchướng nghiệp ởcáctrường THPT. 12

2.5 Mô hình nghiên cứu. 12

2.6 Tómtắt. 13

Chương 3 PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU. 14

3.1 Giớithiệu. 14

3.2 Phương pháp nghiên cứu. 14

3.2.1 Thiếtkếnghiên cứu. 14

3.2.1.1 Nghiên cứu sơbộ. 14

3.2.1.2 Nghiên cứu chính thức. 15

3.2.2 Kếtquảnghiên cứu sơbộ. 16

3.2.3 Nghiên cứu chính thức. 18

3.2.3.1 Mẫu. 18

3.2.3.2 Thông tin mẫu. 19

3.3 Tómtắt. 20

Chương 4 KẾTQUẢNGHIÊNCỨU.21

4.1 Giớithiệu. 21

4.2 Nhận thứcnghềnghiệp. 21

4.3 Tìmkiếmthông tin. 23

4.4 Đánh giácáctiêu chí. 25

4.4.1 Tiêu chíchọn ngành. 25

4.4.2 Tiêu chíchọn trường. 26

4.5 Raquyếtđịnh. 27

4.6 Sự khácbiệttrong hành vichọn ngành củacácbiến nhân khẩu học.30

4.6.1 Nhận thứcvềnhu cầu thiđaihọc. 31

4.6.2 Tìmkiếmthông tin. 32

4.6.3 Đánh giácáctiêu chí. 32

4.6.4 Raquyếtđịnh. 34

4.7 Tómtắt. 34

Chương 5 KẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ.35

5.1 Giớithiệu. 35

5.2 Kếtquảchính. 35

5.3 Những mặtcòn hạn chế. 36

5.4 Kiến nghị.36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY