Khóa luận Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 1DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 11.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 11.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 11.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất: 11.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 11.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm: 31.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 31.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 31.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 41.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 51.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT: 51.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí: 51.2.1.1. Khái niệm: 51.2.1.2. Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 51.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 51.2.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm: 51.2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm: 61.2.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: 61.2.2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo bộ phận sản phẩm: 61.2.2.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị sản xuất: 61.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 61.2.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: 61.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 71.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 81.3. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 111.3.1. Tài khoản sử dụng: 111.3.2. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX: 111.4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 111.4.1. Đối tượng tính giá thành: 111.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 121.4.2.1. Phương pháp giản đơn (trực tiếp): 121.4.2.2. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: 121.4.2.3. Phương pháp tổng cộng chi phí: 131.4.2.4. Phương pháp hệ số: 131.4.2.5. Phương pháp tỷ lệ: 141.4.2.6. Phương pháp liên hợp: 141.4.3. Kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm dỡ dang: 141.4.3.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVL trực tiếp: 141.4.3.2. Đánh giá SPDD theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 141.4.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dỡ dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến: 151.4.3.4. Xác định SPDD theo giá thành định mức: 15PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỢI-TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 162.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 162.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của tổng công ty: 162.1.1.1 Qúa trình hình thành của tổng công ty: 162.1.1.2. Qúa trình phát triển: 172.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty: 192.1.2.1 Chức năng: 192.1.2.2 Nhiệm vụ: 192.2.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỢI: 202.2.1 Qúa trình hình thành công ty sợi: 202.2.2. Chức năng và nhiệm vụ 212.2.2.1 Chức năng 212.2.2.2 Nhiệm vụ 212.2.3. Tổ chức quản lý tại Công ty Sợi Hòa Thọ 212.2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý 212.2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 232.2.3.3. Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất 232.2.3.3.1 Quy trình công nghệ 232.2.3.3.2 Tổ chức sản xuất 242.2.3.3.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Sợi Hòa Thọ 252.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI HÒA THỌ 292.3.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Sợi Hòa Thọ 292.3.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí tại công ty 292.3.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 292.3.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 362.3.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 45PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 573.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI: 573.1.1 Ưu điểm 573.1.2 Nhược điểm: 583.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 593.2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 593.2.1.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NVLTT: 593.2.1.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NCTT: 603.2.1.3 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí SXC: 603.2.1.4 Hoàn thiện công tác đánh giá SPDD: 613.2.2 Một số giải pháp khác: 623.2.2.1 Lập dự toán chi phí: 623.2.2.2 Thiết lập một số thủ tục kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng công tác lý chi phí sản xuất: 663.2.2.3 Ứng dụng mô hình EOQ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm: 67

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 1

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1

1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 1

1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất: 1

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 1

1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm: 3

1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 3

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 3

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 4

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 5

1.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT: 5

1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí: 5

1.2.1.1. Khái niệm: 5

1.2.1.2. Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 5

1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 5

1.2.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm: 5

1.2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm: 6

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: 6

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo bộ phận sản phẩm: 6

1.2.2.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị sản xuất: 6

1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 6

1.2.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: 6

1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 7

1.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 8

1.3. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 11

1.3.1. Tài khoản sử dụng: 11

1.3.2. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX: 11

1.4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 11

1.4.1. Đối tượng tính giá thành: 11

1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 12

1.4.2.1. Phương pháp giản đơn (trực tiếp): 12

1.4.2.2. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: 12

1.4.2.3. Phương pháp tổng cộng chi phí: 13

1.4.2.4. Phương pháp hệ số: 13

1.4.2.5. Phương pháp tỷ lệ: 14

1.4.2.6. Phương pháp liên hợp: 14

1.4.3. Kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm dỡ dang: 14

1.4.3.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVL trực tiếp: 14

1.4.3.2. Đánh giá SPDD theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 14

1.4.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dỡ dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến: 15

1.4.3.4. Xác định SPDD theo giá thành định mức: 15

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỢI-TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 16

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 16

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của tổng công ty: 16

2.1.1.1 Qúa trình hình thành của tổng công ty: 16

2.1.1.2. Qúa trình phát triển: 17

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty: 19

2.1.2.1 Chức năng: 19

2.1.2.2 Nhiệm vụ: 19

2.2.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỢI: 20

2.2.1 Qúa trình hình thành công ty sợi: 20

2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ 21

2.2.2.1 Chức năng 21

2.2.2.2 Nhiệm vụ 21

2.2.3. Tổ chức quản lý tại Công ty Sợi Hòa Thọ 21

2.2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý 21

2.2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 23

2.2.3.3. Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất 23

2.2.3.3.1 Quy trình công nghệ 23

2.2.3.3.2 Tổ chức sản xuất 24

2.2.3.3.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Sợi Hòa Thọ 25

2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI HÒA THỌ 29

2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Sợi Hòa Thọ 29

2.3.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí tại công ty 29

2.3.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29

2.3.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 36

2.3.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 45

PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 57

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI: 57

3.1.1 Ưu điểm 57

3.1.2 Nhược điểm: 58

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 59

3.2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 59

3.2.1.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NVLTT: 59

3.2.1.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NCTT: 60

3.2.1.3 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí SXC: 60

3.2.1.4 Hoàn thiện công tác đánh giá SPDD: 61

3.2.2 Một số giải pháp khác: 62

3.2.2.1 Lập dự toán chi phí: 62

3.2.2.2 Thiết lập một số thủ tục kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng công tác lý chi phí sản xuất: 66

3.2.2.3 Ứng dụng mô hình EOQ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm: 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY