Khóa luận Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty Vận tải Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐÀU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 3

I.Lý luận chung về xuất khẩu lao động. 3

1.Khái niệm vµ c¸c ®Æc tr­ng cña xuất khẩu lao động. 3

2.Các hình thức xuất khẩu lao động. 3

3.Các yêu cầu và yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu lao động 4

3.1 Các yêu cầu của xuất khẩu lao động 4

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động 5

4. Quy trình của hoạt động xuất khẩu lao động. 7

4.1 Doanh nghiÖp XuÊt KhÈu Lao §éng ViÖt nam 8

4.2 Ng­êi lao ®éng tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng 10

4.3 Quy tr×nh tuyÓn chän lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi 11

II.Sự cần thiết phải xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài. 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY VẬN TẢi XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 16

I.Giới thiệu về công ty. 16

1.1 Sơ lược về Công ty 16

1.2. Quá trình hình thành về tổ chức và hoạt động của Công ty 18

1.3. Quá trình phát triển ngành nghề Công ty 19

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty 21

2.1. Sản phẩm 21

2.2. Thị trường 22

2.3. Cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính 22

2.4. Nguồn lực lao động 24

3.Bộ máy quản lý, hệ thống tổ chức và lao động 24

3.1. Bộ máy quản lý 21

3.2. Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh 22

II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của công ty. 23

1 Cơ sở vật chất và những điều kiện phục vụ công tác xuất khẩu lao động của công ty. 23

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động của công ty. 24

2.1. Nh©n tè bªn ngoµi 24

2.2 C¸c nh©n tè bªn trong 28

3. Quy Trình xuất khẩu lao động của Công ty: 29

4. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty. 36

4.1. Số lượng các hợp đồng và người lao động đã xuất khẩu qua các năm. 36

4.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu lao động của Công ty qua các năm 38

4.3 Cơ cấu ngành nghề xuất khẩu lao động của Công ty qua các năm 39

III. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu lao động của công ty 40

1.Những thành quả và nguyên nhân 40

2. Những hạn chế và nguyên nhân 44

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẬN TẢi XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 47

I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng trong thêi gian tíi cña C«ng ty. 47

1. Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc trong XKL§ thêi gian tíi: 47

2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chung trong ho¹t ®éng XKL§ 49

3. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng n­íc ngoµI (LOD) trong ho¹t ®éng xkl® 51

3.1 Môc tiªu th­êng niªn cña C«ng ty trong n¨m 2007 vµ 2008: 51

3.2 Môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi 53

II . Mét sè biÖn ph¸p tõ phÝa C«ng ty trong ho¹t ®éng XKL§ 53

1. Mét sè biÖn ph¸p t×nh thÕ 54

1.1 TËp trung gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng cña C«ng ty. 54

1.2Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc trong ho¹t ®éng XKL§ 56

1.2.1 §Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang bÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. 56

1.2.2 N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XKL§ 57

1.3 C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ h¹n chÕ t×nh tr¹ng lao ®éng bá trèn ph¸ vì hîp ®ång tr­íc thêi h¹n 58

2. Mét sè biÖn ph¸p chiÕn l­îc 61

1.1 Duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng míi trong ho¹t ®éng XKL§ 61

2.2 N©ng cao sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng ®­îc xuất khẩu 62

2.3 Th«ng tin tuyªn truyÒn réng r•i vÒ ho¹t ®éng XKL§ cña C«ng ty 64

2.4 KÕt hîp cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng( trong vµ ngoµi n­íc) 65

III. Mét sè kiÕn nghÞ víi C¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. 66

1. KiÕn nghÞ víi Bé Lao ®éng th­¬ng binh vµ x• héi

2. KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan h÷u quan 69

KẾT LUẬN 72

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY